Aktieløn og skat, særligt med tanke på warrantprogrammer

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give sine medarbejdere denne fordel, er at virksomheden mister de tilsvarende fradrag. Der eksisterede en lignende ordning frem til november 2011, som kaldtes § 7H ordningen efter den paragraf i Ligningsloven, som regulerede den lempeligere beskatning. De nye genindførte regler findes i Ligningsloven § 7P.

I den forbindelse, skal man være opmærksom på følgende forhold.

§ 7P finder anvendelse i ansættelsesforhold, men ikke for bestyrelsesmedlemmer eller konsulenter, som kan omfattes af Ligningsloven § 28. § 28 giver mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet ved tildeling af for eksempel tegningsoptioner, men fastholder beskatning som anden løn.

Værdien af aktielønsvederlaget må ikke overstige 10 % af medarbejderens årsløn hvis § 7P skal anvendes. Denne grænse kan være ganske vanskelig at håndtere, da den kræver værdiansættelse af for eksempel en tegningsoption ud fra data som aktiernes volatilitet som beregningsforudsætning ved anvendelse af Black & Scholes modellen. Tidspunktet for hvornår værdiansættelsen foretages, er heller ikke entydigt fastlagt, men som udgangspunkt sker værdiansættelsen senest når enten kursen kendes eller medarbejderen erhverver ubetinget ret.

I praksis ses ofte, at en tegningsoption afregnes med sin værdi kontant.  Udnyttelse af den mulighed vil udløse lønbeskatning, som dog kan undgås for eksempel ved, at medarbejderen selv sælger de pågældende aktier til tredjemand for egen regning og risiko (SKM 2013.132ØLR) og derved fastholder den aftalte § 7P beskatning.

Ophører medarbejderens skattepligt til Danmark, falder muligheden for § 7P beskatning bort. Virksomheden har indberetningspligt for vederlag i form af aktier efter § 7P.

§ 7P omtaler en mulighed for at tilpasse eksisterende aftaler så de opfylder § 7P. Denne mulighed for tilpasning gælder alene aftaler indgået efter 1. juli 2016. Ældre aftaler kan ikke bringes under § 7P ved tilpasninger. Der skal dermed altid introduceres et ny warrantprogram, hvis en virksomhed ønsker at bringe § 7P i spil.

--oooOooo---

For eventuelle spørgsmål om denne artikel, oplysninger om warrantsprogrammer eller fastholdesprogrammer i øvrigt kontakt venligst advokat Niels Ulrik Ottesen eller advokat Thomas Torré-Christiansen.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...