scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Nye EU regler om udvisning

Udlændinge omfattet af EU-reglerne kan kun udvises i medfør af udlændingelovens bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med EU-reglerne.

EU-reglerne, hvorefter en straffedom alene ikke uden videre kan begrunde udvisning, hvorimod vurderingen skal støttes på den pågældendes personlige forhold, har hidtil bl.a. været indeholdt i Rådets direktiv af 25. feb. 1964 (64/221), der imidlertid er ophævet med virkning fra 30. april 2006.

Fra 30. april 2006 findes reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 (2004/38), der understreger, at en udvisning af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og udelukkende kan begrundes i vedkommendes personlige adfærd, der skal udgøre en reel umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en alvorlig samfundsinteresse.  Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes.

Herudover er i overensstemmelse med direktiv 2004/38 ved lov nr. 301 af 19. april 2006 indført en ny særlig prøvelsesregel i udlændingelovens § 50 b.  Er en udvisning af en statsborger omfattet af EU-reglerne ikke iværksat 2 år efter afgørelsen, indbringer Anklagemyndigheden, umiddelbart inden udvisningen kan forventes iværksat, spørgsmålet om, hvorvidt udvisningen skal opretholdes, for retten.  Retten skal i forbindelse hermed tage stilling til, om udlændingen fortsat udgør en reel trussel for den offentlige orden eller sikkerhed og i bekræftende fald om forholdene har ændret sig siden den oprindelige afgørelse om udvisning blev truffet.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...