Betinget udvisning

Udvisningsreglerne er på forskellige punkter blevet ændret.  Kravene til de tidsmæssige betingelser for øget beskyttelse mod udvisning er blevet skærpet, og flere kriminalitetsformer, f.eks. trussel om vold m.v. over for vidner eller hensættelse af en anden i hjælpeløs tilstand og visse særligt grove skatte-, told- eller afgiftssvindelsager er blevet henført under de bestemmelser, der indebærer en udvidet udvisningsadgang.

Udover visse andre justeringer er der som noget helt nyt indført adgang til betinget udvisning.

Betinget udvisning kan komme på tale, hvor der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende efter de ellers gældende regler, fordi udvisningen må antages at virke særligt belastende.

Der fastsættes i så fald en prøvetid på 2 år, og begår udlændingen nyt strafbart forhold i prøvetiden, vil udgangspunktet være, at der så sker udvisning. Domstolene kan dog efter omstændighederne undlade at udvise, f.eks. hvis det nye strafbare forhold er af mindre alvorlig karakter, og den samlede proportionalitetsafvejning taler mod at skride til udvisning.

Formålet med de nye regler om betinget udvisning har været at give en klar advarsel til den kriminelle og sende et signal til familien om, hvad konsekvensen af næste skridt på en kriminel løbebane kan være.

De nye regler er trådt i kraft den 1. juni 2006 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden.