Plan- og miljøret

af advokat Nicolai Platzer Funder

Hvor store konsekvenser af en eventuelt transportkorridor gennem byen vil den nye ø have for naboerne?

af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeriet har fremlagt et nyt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er fra ministeriet udtrykt forventning om, at planen vil understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i Danmark.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Fingerplan 2019 er trådt i kraft med stor betydning for udviklingsmuligheder i Hovedstadsområdet.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag til styrkelse af borgerenes rettigheder ved ekspropriation.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Nyt landsplandirektiv giver flere muligheder for placering af detailhandel udenfor bymidter og bydelscentre.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som fører ”nabokrig” mod hinanden. Artiklen giver et indblik i, hvornår man skal sige ”stop” og kan kræve naboens udskejelser standset eller reduceret.

af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter reglerne i udstykningsloven få fastlagt skellets placering ved en såkaldt skelforretning.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen rejser spørgsmålet om, hvor lidt eller hvor meget der skal til, for at man kan ekspropriere privat ejendom – i dette tilfælde var der tale om 15 potentielle brugere til en fodboldbane.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen beskriver en konkret, aktuel sag fra Silkeborg Kommune, hvor teknik- og miljøudvalget besluttede at et luksusbageri skulle ændre i deres arbejdsgange for at reducere støjudledning – i modsætning til hvad forvaltningen havde indstillet.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr. 668 af 08/06/2017). Loven trådte i kraft den 15. juni 2017.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I en artikel bragt i dagbladet BT den 23. maj 2017 under overskriften "Mine naboer har hugget 7 år af mit liv” omtales en sag om overtrædelse af en lokalplan, som nu har med-ført at grundejeren ”G” nu skal 14 dage i fængsel.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I april 2016 blev der taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling i hovedstadsområdet har været reguleret efter.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Det har i snart mange år været et hovedbrud for teoretikere såvel som praktikere hvordan man rent juridisk kan komme etablering af såkaldte rockerborge til livs.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringen, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en omfattende aftale om revision af planloven.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Vestre Landsret traf den 31. marts 2016 afgørelse i en ankesag angående en lodsejers overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, idet et vandhul (eller ”naturlig sø”) blev fyldt op med overskydende jord fra et byggearbejde.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge udstykningslovens § 38 kan der ikke anlægges retssag om skels beliggenhed, før en skelforretning er afholdt. Højesteret har nu indskærpet, at dette ikke altid er tilfældet.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I mange gamle villahaver ligger der nedgravet en eller flere olietanke i jorden. Olietanke som i mange tilfælde er taget ud af brug i forbindelse med overgang til naturgas eller fjernvarme.

af advokat Nicolai P. Funder

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med anvendelse af en ejendom som ”rockerborg”.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge et udkast til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 4. juni 2014 vil nævnet ophæve Københavns Kommunes afgørelser om støjende aftenarbejde på metrobyggepladserne ved Marmorkirken og Københavns Hovedbanegård. For byggepladsen ved Hovedbanegårdens vedkommende gælder ophævelsen også støjende arbejde om lørdagen i dagtimerne.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Natur- og Miljøklagenævnet har 21. januar 2013 afsagt kendelse i en sag, der angik en grundejers fældning/beskæring af flere træer på sin egen ejendom på Veksø Bygade, herunder et historisk egetræ fra 1915, kaldet ”Kvindeegen”, der blev plantet i anledning af, at kvinder fik stemmeret.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Det synes at være en udbredt opfattelse hos mange, at man de fleste steder i landet har lempet praksis for beboelse af sommerhuse, således at man i vidt omfang kan anvende dem hele året, idet kommunen vender det blinde øje til eller uden videre giver dispensationer fra forbuddet mod helårsbeboelse. Opfattelsen er fejlagtig, og dette belyses af nyere retspraksis, som også fastsætter nye takster for...

af advokat Nicolai Platzer Funder

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 5. februar 2014 med alle 10 medlemmers deltagelse en principiel afgørelse efter miljøvurderingsloven angående Metro Cityringen i Nævnets sag NMK-10-00670

af advokat Nicolai Platzer Funder

Region Hovedstaden har den 4. marts 2014 offentliggjort en ny praksis angående indhentelse af oplysninger om jordforurening af ejendommen i Regionens område.

af BA.jur. Dominique Holmsgaard

Natur – og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om supplerende undersøgelse af jordforurening for ejendom. Omkostningen blev tillagt dødsboet efter den tidligere ejer af ejendommen, da han ved uforsvarlig adfærd havde forårsaget forureningen.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Den 12. september 2013 traf Natur – og Miljøklagenævnet afgørelse om ophævelse af Ringsted Kommunes ekspropriationsbeslutning på bagrund af klage indgivet af advokat Nicolai Platzer Funder. Alle nævnets 10 medlemmer tog del i afgørelsen.

af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom, afsagt af Retten i Lyngby 31. oktober 2011, understreger den generelle retspraksis i nabosager, hvorefter en grundejer ikke skal acceptere generende løvfald m.v. fra naboens træer, hvis grene rager ind over skellet.