playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Jeg er blevet idømt Frihedsstraf

Vejledning om udsættelse, åbent eller lukket fængsel, udgange, besøg, klage m.v.

Udsættelse af afsoningen

Er eller bliver du fængslet i forbindelse med dom, forudsættes det, at du påbegynder afsoningen, når papirerne er ordnet hos politiet, det vil sige, at ankefristen på 14 dage skal være udløbet, og der skal være givet ordre til fuldbyrdelse. Der kan gå yderligere uger, før du bliver overflyttet fra varetægtsfængslet til det endelige afsoningssted.

Er du på fri fod, får du en indkaldelse til afsoning i din e-Boks.. I sager, der drejer sig om volds­kriminalitet m.v., bliver du normalt indkaldt til afsoning i løbet af 30 dage. Det er svært at få udsættelse, selv hvis du henviser til arbejdsmæssige forhold. Se nedenfor om frister.

Er du på fri fod, og sagen ikke drejer sig om voldskriminalitet m.v., kan der gå længere tid, inden du bliver indkaldt til afsoning. Søger du om udsættelse gælder der nogle frister. Læs den indkaldelse du mod­tager, for undertiden kan fristen for at søge udsættelse være meget kort. Den vil komme i den e-Boks.

Det er bedst at henvise til arbejde eller uddannelse. Vær imidlertid forberedt på, at det normalt vil kræve en eller anden form for dokumentation. Familiemæssige forhold, f.eks. en forestående fødsel el. lignende, kan naturligvis også tale for at få udskudt afsoningen. Får du nej, er det klogest at møde op, ellers risikerer du at blive eftersøgt og at få problemer, når det senere skal vurderes, hvor du skal placeres, og om du er egnet til at få udgange m.v.

Benådning

Normalt vil der være taget hensyn til særlige alders-, helbreds- og familiemæssige forhold ved domsafsigelsen. Men der kan være indtruffet nyt mellem dom og afsoning, der kan føre til overvejelser om at søge benådning. Det gives ikke så tit, og du skal være forberedt på, at det kræver dokumentation i form af lægeerklæringer m.v. Du kan eventuelt drøfte med forsvareren, om det har noget formål at søge.

Adresser og indhold af ansøgning

Er du allerede blevet indkaldt til afsoning, skal ansøgning om udsættelse, andet afsoningssted eller benådning rettes til den myndighed, der indkalder dig. Vil du inden indkaldelsen gerne afsone hurtigt eller et bestemt sted, sendes brevet til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K. Har du allerede haft kontakt med en fra Kriminalforsorgen, kan du evt. få hjælp og vejledning der.

Kender Kriminalforsorgen ikke til sagen på forhånd, vil det være bedst, at du udover navn, adresse og personnummer skriver ved hvilken ret, du er dømt, hvornår det er sket, og hvor meget du har fået i straf.

Hvor kommer jeg til at afsone

Hvis din straf er kort, skal du måske afsone den i et arresthus eller i Københavns Fængsler (Vestre Fængsel). Her gælder på mange områder samme regler som for lukkede fængsler, dog ikke mht. udgang, se nedenfor.

Ellers er udgangspunktet, at frihedsstraffe normalt afsones i åbent fængsel, medmindre det af særlige grunde findes utilrådeligt, f.eks. på grund af stofmisbrug, lang straf, undvigelsesrisiko eller problemer under tidligere afsoning. Et åbent fængsel har ikke så strenge regler om f.eks. penge, telefonopkald, besøg og udgang som et lukket fængsel. Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere at blive overført til lukket fængsel. Du kan i givet fald spørge personalet om dine muligheder for på et senere tidspunkt at blive overført til et åbent fængsel.

Udgang

Der kan gives udgang med eller uden ledsagelse til f.eks. begravelser, bryllup, lægeundersøgelser, retsmøder i civile sager eller andre straffesager og andre situationer, hvor du skal varetage dine interesser. Skal du under afsoning i retten med en ny straffesag, så giv personalet besked, så du sikrer dig, at du ikke bliver dømt som udebleven, men får mulighed for at møde op.

Regelmæssige udgange - ledsagede eller uledsagede - med henblik på besøg hos familie el. lign. kan gives, hvis der ikke er flugtfare, risiko for misbrug m.v. Den tidsmæssige betingelse er, for så vidt angår åbne fængsler, at du har opholdt dig 30 dage på stedet. Udstår du fængselsstraf på 2½ år eller derover og kommer direkte fra varetægt, kan du ikke få udgang, før 1/6 af straffetiden er udstået.

De regelmæssige udgange afvikles normalt som en weekendudgang hver tredje uge. Der er dog mulighed for enten opdeling eller på den anden side opsparing af udgange.

For lukkede fængsler er udgang ikke helt så almindeligt og opnås senere end i åbent fængsel. Spørg personalet om de nærmere regler, som du kan få udleveret.

Er du egnet til åbent fængsel, men af pladshensyn afsoner i et arresthus, kan du få udgang efter reglerne for åbne fængsler, jfr. ovenfor.

Prøveløsladelse

Hvis din straf er på 3 mdr. eller derover, kan du måske prøveløslades efter 2/3 tid.

Du kan dog få afslag, hvis du tidligere har overtrådt vilkår for prøveløsladelse, eller hvis du nu ikke vil indgå på vilkår, f.eks. om afvænningsbehandling m.v.

Løsladelse på halv tid gives kun undtagelsesvist. Der er en mulighed for halvtidsløsladelse, når mindst 2 måneder af straffen er udstået, hvis den dømte har ydet en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet, herunder ved at deltage i behandlings- eller uddannelsesforløb, eller den dømtes forhold taler herfor. Som vilkår for halvtidsløsladelse kan fastsættes vilkår om, at den dømte udfører samfundstjeneste.

Besøg og telefon

Du har ret til at få besøg mindst én gang om ugen i mindst 1 time og så vidt muligt 2 timer. I fængslerne er der ofte mulighed for flere og længere besøg.

I åbne fængsler er der mønt- eller korttelefoner. I lukkede fængsler og arresthuse kræver telefonering særlig tilladelse. Du skal som hovedregel selv betale.

Klager

Visse spørgsmål, f.eks. om beregning af straffens længde, anbringelse i strafcelle i mere end 7 dage eller nægtelse af normal prøveløsladelse, kan efter behandling i Direktoratet forelægges for domstolene. Det skal i givet fald fremgå af klagevejledningen.

Der er mulighed for at få beskikket advokat ved de klagesager, der kan indbringes for domstolene.

Fodlænkeordning

Hvis du ikke er idømt frihedsstraf i mere end 6 måneder, kan du ofte afsone ved fodlænke, hvis dine personlige forhold – arbejde, uddannelse etc. taler for det. Dette betyder du ikke kommer i fængsel men afsoner i dit hjem, bortset fra de tidspunkter, du har aftalt at være udenfor hjemmet til uddannelse, arbejde m.v. Det er Kriminalforsorgen, du skal ansøge om at få lov til at afsone ved fodlænke.