playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Jeg er blevet udsat for voldtægt eller andre sædelighedsforbrydelser. Kan jeg få erstatning?

Råd om, hvordan du søger erstatning og får advokathjælp hvis du har været udsat for overgreb.

Har du været udsat for voldtægt eller andre alvorlige seksualforbrydelser og har anmeldt det til politiet, vil politiet normalt bede dig tage med til en undersøgelse, for at en læge kan skrive en erklæring om, hvilke skader du har, og hvor alvorlige skaderne er.

Erklæringen skal bruges til straffesagen mod den, der har overfaldet dig, men det er ikke sikkert, at den indeholder de oplysninger, som er nødvendige, for at du kan få fuld erstatning for dine skader og tab.

Hvis du bliver sygemeldt og vil kræve erstatning, er der derfor meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen læge og holder kontakt med lægen, så længe du er syg. Inden du skal i retten, skal din egen læge nemlig skrive en erklæring, der skal indeholde oplysninger om:

Skade på person

A - Hvis der er skader på din person:

  • Hvornår blev du sygemeldt?
  • Hvornår blev du raskmeldt?

B - Hvis du har været ude af stand til at passe dit arbejde:

  • Hvor længe har du ikke kunnet passe dit arbejde?

C - Hvis volden har medført fysiske eller psykiske skader (det er det, man kalder mén):

  • Er følgeskaderne noget, der vil høre op? Hvis Ja, hvor længe har de været der, eller hvor længe vil de være der?
  • Er der tale om følgeskader, som aldrig forsvinder?

D - Hvis den anvendte vold har gjort særlige behandlinger nødvendige:

  • Har du været henvist til speciallæge, fysioterapeut, psykolog eller lignende?
  • Kan det tænkes, at du senere vil få brug for behandling af speciallæge, fysioterapeut,  psykolog eller lignende?

Skade på ting

Hvis du i forbindelse med volden har fået ødelagt ting, f.eks. tøj, ur, briller, smykker, proteser, møbler eller lignende, er det vigtigt, at du ikke smider det ødelagte væk. Muligvis skal politiet bruge det som bevis. Det kan også være, du skal have det med i retten, når du skal vidne og have erstatning. Du skal også prøve at finde kvitteringer fra dengang, du købte dét, der er ødelagt. Hvis du ikke har kvitteringer, så tag det ødelagte med hen i den forretning, hvor du købte det, og bed dem give dig et brev med oplysning om, hvad det har kostet, da du købte det.

Hvis det, der er ødelagt, kan renses eller repareres, så gem kvitteringerne for hvad, du har måttet betale. Hvis du endnu ikke har fået det renset eller repareret, så få et skriftligt tilbud på, hvad det vil koste at få det gjort.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet løn på grund af overgrebet mod dig, skal du kunne bevise det. Få et brev fra din arbejdsgiver med oplysning om, at du var ansat hos denne, da du blev overfaldet, og at du ikke har fået løn, fordi du har været sygemeldt. Arbejdsgiveren skal også skrive hvornår og hvor længe, du har været væk fra arbejdet, og hvad du normalt ville have tjent i den tid, du har været sygemeldt.

Desuden skal du gemme dine lønsedler for perioden lige før, du blev udsat for overgrebet, og også for de første måneder efter at du igen begyndte at arbejde.

Fremskaf og gem bilag og alle andre beviser for dine tab og for de ekstraudgifter, der er en følge af overgrebet. Det gælder lægeregninger, udgifter til medicin, bus- og togbilletter, taxakvitteringer og lignende.

Tort eller anden godtgørelse

Du kan få erstatning på p.t. kr. 185,00 pr. dag du har været sygemeldt (svie og smerte).

Der er praksis for, at du kan få en godtgørelse for voldtægt eller lignende alvorlige forhold. Også for samleje eller samlejelignende forhold uden vold og tvang, hvis du var barn, dvs. under 15 år, da det skete. Også uden aldersgrænse, hvis det var en af dine biologiske forældre. Endelig, hvis du var under 18 år og betroet den pågældende til pleje eller undervisning, altså f. eks. stedforældre og skolelærere.

Godtgørelsen, der normalt fastsættes efter faste takster, skal dække selve det, at der er overgået dig en uret, men i et vist omfang også de eventuelle konkrete psykiske skadevirkninger.

Selv om den, der har overfaldet dig, ikke har penge til at betale dig erstatning eller godtgørelse, kan du som oftest få erstatning fra Erstatningsnævnet for voldsofre.

Hvis dine skader og tab ikke er helt småting, kan du gratis få en advokat til at hjælpe dig med at skrive en erstatningsopgørelse og møde i retten med dig for at begrunde dit erstatningskrav.

Advokaten kan også rådgive dig om, og i givet fald hvor du skal søge hjælp for eftervirkningerne af overgrebet.

Du skal sige til politiet eller dommeren i det område, hvor du er blevet overfaldet, at du vil have en advokat til at hjælpe dig. Du kan også henvende dig til os og bede en af os hjælpe dig med, at du får advokat beskikket. Det kaldes en bistandsadvokat.

Sagsomkostninger

Beskikkelsen betyder, at det offentlige betaler bistandsadvokatens salær. Salæret fastsættes af retten efter faste takster for de sædvanlige opgaver. Arbejde herudover beregnes efter en timesats, pt. kr. 2.125,00 inkl. moms.