playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Skal du møde i byretten i en straffesag?

Hvis du er tiltalt for en lovovertrædelse af en vis alvor, vil du få en forsvarer beskikket af retten. Har du ønske om at få en bestemt forsvarer beskikket, skal du meddele dette til retten hurtigst muligt, medmindre du allerede har fået en forsvarer i forbindelse med efterforskningen af din sag.

Når forsvareren har fået sagen sendt fra politi eller byret, indkalder han dig til et møde, hvor I kan tale nærmere om sagen.

Tilståelsessager

Hvis politiet regner med, at du vil erkende det, du er sigtet for, sender de sagen til retten med en forhørsbegæring, en slags foreløbig anklage.

Dommeren spørger dig om dit navn og personnummer og fortæller dig, at du ikke er forpligtet til at udtale dig. Anklageren spørger dig ud, og forsvareren har mulighed for at stille supplerende spørgsmål, dommeren også. På baggrund af dette tager du og forsvareren stilling til, om du ønsker at få din dom med det samme.

Domsmandssager

Nægter du dig skyldig, har politiet udfærdiget et anklageskrift. Sagen skal så, hvis der er påstand om at du skal i fængsel, behandles som en domsmandssag. Det vil sige, at der ud over den juridiske dommer er to lægdommere, almindelige borgere, der ud fra deres sunde fornuft skal bistå dommeren med at afgøre sagen.

Bevisførelse

Hvis du ønsker at udtale dig i retten, bliver du spurgt ud, først af anklageren, så eventuelt af forsvareren og dommeren. Hvis der er vidner afgiver de herefter forklaring.

Enten i forbindelse med forklaringerne eller senere, læser anklageren op af de dokumenter, der måtte være, f.eks. breve eller erklæringer. Når bevisførelsen er slut, bliver du spurgt ud om dine personlige forhold. Har du talt med Kriminalforsorgen, bliver erklæring herfra læst op. Anklageren vil, hvis du er tidligere straffet, have mulighed for at fortælle om dine tidligere domme, hvis de er af betydning for sagen.

Procedure og dom

Herefter gennemgår anklageren sagen, sådan som politiet mener, at den skal falde ud. Så er det forsvarerens tur til at redegøre for dine synspunkter; at du helt skal frifindes eller kun dømmes for noget mindre, og at straffen i givet fald skal være mildere, end det anklageren forlanger.

Efter at anklager og forsvarer har talt, har du mulighed for at få det sidste ord, hvis du ønsker dette. Du behøver ikke at sige noget.

Dommerne trækker sig tilbage og voterer om dommens resultat og afsiger normalt dom samme dag. Sommetider vil dommen dog først blive afsagt ugen efter.

Straffen

Straffen kan være bøde eller fængsel. Retten kan bestemme, at fængselsstraf skal være betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. I disse sidste tilfælde, hvor retten har besluttet, at du ikke nu skal ind og afsone en fængselsstraf, vil der være fastsat en prøvetid, en periode hvor du ikke må begå ny (tilsvarende) kriminalitet, typisk i 1 eller 2 år. Denne periode kaldes prøvetiden. Overholder du vilkårene for en betinget dom, falder straffen altså væk, uden at du kommer i fængsel.

Der er også en mulighed for at afsone ved fodlænke i visse tilfælde. Det vil din forsvarer vejlede dig om.

Sagsomkostninger

Beskikkelsen betyder, at det offentlige foreløbig udreder forsvarerens honorar, men at du helt eller delvis vil blive pålagt dette og andre omkostninger, hvis der sker domfældelse. Honoraret fastsættes af retten efter faste takster for de sædvanlige opgaver. Arbejde herudover beregnes efter en timesats, kr. 2.125,00 inkl. moms. Dette skal du have fået oplyst skriftligt af din forsvarer, inden forsvareren begynder på sagen.

Ankevejledning

Er resultatet ikke tilfredsstillende, har både du og anklageren mulighed for at anke (klage) til landsretten, bortset fra i små bødesager. Senest 14 dage fra dommens afsigelse. Dette skal din forsvarer hjælpe dig med.

Adresser

Københavns Byret ligger midt på Strøget på den plads, der hedder Nytorv. (Du kan se billedet af Domhuset på toppen af denne side.)

  • Retssale 1-14 finder du i Annekset i Slutterigade
  • Retssale 16-35 finder du i Domhuset, Nytorv
  • Retssale 36-42 finder du på Rådhuspladsen 45