playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Vejledning om varetægtsfængsling for anholdte

Hvorfor er du her?

Du er her, fordi  politiet indenfor de seneste 24 timer har anholdt dig som sigtet for at have begået forbrydelse(r).

Politiet mener ikke, at du skal have lov til at være på fri fod indtil videre. De vil nu kræve dig varetægtsfængslet.

Hvis du bliver fængslet, betyder det ikke, at du dermed har fået dom for, at du er skyldig. Det er kun blevet bestemt, at du indtil videre ikke kommer på fri fod.

Hvem bestemmer?

Det er politiet der beder om, at du kommer i fængsel, men det er dommeren, der afgør, om det skal ske.

Følgende betingelser skal være opfyldte:

  • Politiet skal kunne begrunde, hvorfor de mis­tænker dig.
  • Politiet skal kunne overbevise dommeren om, at det ikke er godt, at du er på fri fod, indtil sagen til sin tid skal for retten.

enten fordi der er grund til at tro, at du vil flygte,

eller fordi der er grund til at tro, at du vil fortsætte med at begå samme slags forbrydelser,

eller fordi der er grund til at tro, at du på fri fod vil vanskeliggøre sagens opklaring. Især ved at påvirke andre (medskyldige eller vidner), eller ved at skjule ting.

eller at forbrydelsen i sig selv er så alvorlig, at det vil virke stødende på andre, hvis du som sigtet fik lov til at være i frihed, mens sagen bliver behandlet.

Men selv om der både foreligger tilstrækkelig mistanke og en af de ovennævnte grunde til at holde dig i varetægt, har du dog en lille mulighed for at undgå dette, f. eks. hvis det vil få særlige, alvorlige følger for dine personlige forhold, hvis du nu bliver fængslet.

Det vil navnlig være hensynet til dit arbejde, uddannelse eller forholdet til din familie, f.eks. hvis du selv, din ægtefælle eller barn er syge.

Du må derfor endelig oplyse sådanne omstændigheder, der kan tale for at få lov til at forblive på fri fod.

Hvad kan der ske?

Dommeren har tre muligheder:
Han kan enten løslade dig eller sætte dig i fængsel eller bestemme, at anholdelsen skal opretholdes i endnu 3 x 24 timer.

Selv om du bliver løsladt betyder det ikke, at sagen imod dig er faldet væk, men alene at du får lov til at være på fri fod, indtil der senere er truffet beslutning om, hvorvidt du til sin tid bliver stillet for retten. Det kan tage flere måneder.

Hvis anholdelsen bliver opretholdt i endnu 3 x 24 timer, betyder det, at du senest om 3 døgn enten skal løslades eller på ny stilles for en dommer. Dommeren skal da endeligt afgøre, om du skal løslades eller i fængsel.

Hvad er isolation?

Hvis dommeren bestemmer, at du skal i varetægtsfæng­sel, skal han samtidig tage stilling til, om du skal sidde isoleret, eller om du kan være sammen i fællesskab med andre indsatte.

Isolation bruges, når dommeren efter politiets begæring finder, at det er nødvendigt af hensyn til politiets videre undersøgelse af sagen at forhindre dig i at have kontakt med andre indsatte.

Det betyder også, at politiet har mulighed for at nægte dig at modtage besøg, eller at de forlanger at overvære og kontrollere besøget.

Dine breve vil, hvis du er isoleret, automatisk blive undergivet brevkontrol, hvilket vil sige, at politiet læser dine breve, inden de bestemmer, om de vil sende brevene videre.

Det skal overvejes af dommeren, om man kunne nøjes med mindre indgribende foranstaltninger end isolation, dette gælder særligt, hvis du er ung eller har psykiske problemer.

Kan du protestere mod afgørelsen?

Dommerens afgørelse kan appelleres til landsretten. I de fleste tilfælde plejer landsretten at stadfæste dommerens afgørelse. Det sker på skriftligt grundlag, altså normalt uden at du kommer ind i landsretten.

Selv om du mener, at du er helt uskyldig i det, som du sigtes for, kan det efter omstændighederne være klogt med at vente med at indbringe sagen for landsretten til senere, når du har bedre kort på hånden for at vise, at der ikke er grund til at fængsle dig.

Jeg skal naturligvis nok råde dig til, om du skal indbringe afgørelsen for landsretten eller ej, når dommeren har truffet sin afgørelse.

Hvorlænge kan det vare?

Dommeren skal, hvis der fængsles, fastsætte en frist. Denne må ikke være længere end 4 uger ad gangen, dog må en første frist ved isolation ikke overstige 2 uger. Det betyder ikke, at du automatisk vil blive løsladt (eller komme ud af isolation), når denne frist er udløbet.

Dommeren vil, når fristen er udløbet, på ny se på sagen og tage stilling til, om du fortsat skal sidde fængslet og – hvis du er anbragt i isolation – om isolationen skal fortsætte eller ej.

Fristen kan godt blive forlænget flere gange. Om der er mulighed for det i din sag, vil vi drøfte hen ad vejen.

Hvordan med besøg og breve?

Du har ret til i et vist omfang at få besøg, og du har ret til at modtage og sende breve. Politiet har dog mulighed for at modsætte sig, at du får besøg eller modtager eller sender breve. Afslag på besøg kan dog forelægges for retten.

Hvis du ikke bliver isoleret, råder jeg dig til, snarest muligt når du bliver bragt til fængslet at bede om at få en blanket til besøgstilladelse, udfylde den og sende til den, du vil have besøg af, idet der erfaringsmæssigt kan gå adskillige dage med at få ordnet formaliteterne herom.

Bliver du isoleret, fremsætter du snarest muligt over for politiet begæring om at få besøg af en af dine nærmeste pårørende.

Kan du få hjælp i fængslet?

Til fængslet er knyttet både præster, psykologer, læger og forsorgsmedarbejdere. Det er disses opgave – hver indenfor deres fagområde – at hjælpe dig med de problemer, som ikke vedrører selve straffesagen. Hvis du mener, at du har svært med at få kontakt med dem, hjælper jeg gerne.

Jeg kommer i alle tilfælde i løbet af kort tid efter en fængsling og aflægger dig et besøg. Du kan altid skrive ukontrolleret til mig og i særlige tilfælde også få mulighed til at ringe til mig.

Sagsomkostninger

Beskikkelsen betyder, at det offentlige foreløbig udreder forsvarerens salær, men at du helt eller delvis vil blive pålagt dette og andre omkostninger, hvis der sker domfældelse. Salæret fastsættes af retten efter faste takster for de sædvanlige opgaver. Arbejde herudover beregnes efter en timesats, pt. kr. 2.125,00 incl. moms.