Andelshavers objektive ansvar ved vandskader

Den 13. juni 2014 stadfæstede Østre Landsret en afgørelse som afviger fra tidligere praksis.

Sagen handlede om en køber af en andelslejlighed, som havde fået en ikke autoriseret håndværker til at installere en vaskemaskine i sin andelsbolig. Dette resulterede efter en rum tid i en vandskade hos underboen, da det viste sig, at der var en utæthed mellem spulehanen og aquastoppet i den installerede vaskemaskine.

Tvisten handlede herefter om, hvem der skulle afholde betalingen for udbedring af skader i etageadskillelsen og hos underboen.

Køberen påstod, at det var andelsboligforeningen der skulle betale det udbedrende arbejde, og andelsboligforeningen påstod at det var køberen der skulle betale. Ejendommens forsikring dækkede ikke skaden, da der ikke var tale om en skjult installation, hvilket er en forudsætning for dækning af siveskader.

Københavns Byret lagde i sin begrundelse vægt på, at forholdet ikke var reguleret i andelsboligforeningens vedtægter, hvorfor køberen i medfør af en analogi af lejelovens § 29, stk. 10, 1. pkt. blev dømt som erstatningsansvarlig for vandskaden. Dette stadfæstede Landsretten.

Ifølge lejelovens § 29, stk. 10, 1. punktum er en lejer erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af de installationer, han/hun har foretaget. Dette gælder også for skader som er hændelige.

Andelshavere er dermed ifølge den nye dom objektivt ansvarlige for installationer, som vedkommende selv har lavet eller selv får lavet. Det vil i disse tilfælde være uden betydning, om der er udvist grov uagtsomhed i forbindelse med installationen eller ej.
Det er formentlig første gang, en sådan siveskade afgøres efter lejelovens § 29, stk. 10. Tidligere har sådanne sager (i vidt omfang) været afgjort ved, at enten ejendommens forsikring eller lejers ansvarsforsikring dækkede skaden. Ingen selskaber ønskede dog at dække i denne sag.

For at se den fulde afgørelse klik her

--oooOooo---

For yderligere oplysninger om afgørelsen eller spørgsmål generelt, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller advokat Bent-Ove Feldung.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...