Dødsboer, bobestyrer, testamenter og arv

Når en nærtstående afgår ved døden kan de efterladte stå tilbage med mange spørgsmål og tvivl om, hvorledes de skal forholde sig juridisk med den afdødes efterladte bo. I denne artikel gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo og de juridiske problemstillinger og spørgsmål, der kan vise sig i forbindelse dermed.

Indledningsvis bemærkes, at et dødsfald på et hospital jo ikke afstedkommer de store problemer vedrørende udstedelse af dødsattest. Dødsfald i hjemmet skal anmeldes til en læge, som herefter udsteder dødsattesten, og senest to dage efter dødsdagen skal der være sket anmeldelse af dødsfaldet til den lokale begravelsesmyndighed, som er sognepræsten (kirkekontoret) i afdødes bopælssogn. Der findes en særlig blanket. Er der flere familiemedlemmer involveret, bør det afklares, hvem der skal forestå anmeldelsen af dødsfaldet og i øvrigt – og det er meget væsentligt –, hvem der bestiller begravelsen, idet bestilleren hæfter for begravelsesudgifterne. Sædvanlige begravelsesudgifter vil typisk være forud prioriteret, jf. neden for, men jeg har da set så store udgifter, at arvingerne selv kom til at hæfte. Når dødsanmeldelsen er registreret i Folkeregisteret, spærres afdødes konti i pengeinstitutter, og der kan ikke rådes, før der foreligger en skifteretsattest, som udstedes af skifteretten, jf. neden for. Det ses tit, at arvingerne lykkes med at få afdødes bank til at betale udlæg til begravelsen. Min egen opfattelse er, at bankerne bør afstå fra at foretage sådanne udbetalinger, netop fordi det ikke er givet, at kreditorerne – om jeg så må sige – skal finde sig i store begravelsesregninger i for eksempel insolvente boer. Den person, der er anført på dødsanmeldelsen, er typisk den person, skifteretten vil kontakte, jf. også neden for under pkt. 1.

På hjemmesiden www.domstol.dk (Kig under blanketter og jf. i øvrigt nedenfor under pkt. 1, hvor der er en nærmere beskrivelse af brugen af blanketter, herunder særligt udstedelse og brug af skiftefuldmagt) kan der fås yderligere information, ligesom de formularer, der anvendes i forbindelse med dødsbobehandlingen kan downloades. Om bobestyrerbehandling henvises i øvrigt til www.bobestyrer.dk og for så vidt angår håndtering af indbo og løsøre i et dødsbo henvises til www.bo-expert.dk. Hvad angår praktiske råd om begravelse med videre se www.begravelsesguiden.dk og www.begravelse.nu. Om arveretlige forhold se også www.danskearveretsadvokater.dk, hvor der ud over rådgivning om diverse arveretlige problemstillinger også er mulighed for at deltage i en simpel test om, hvad der evt. skal tages højde for i en konkret arvesituation. Særligt som eksempel på begunstigelse af foreninger se som eksempel herpå www.gigtforeningen.dk, hvor der også er mulighed for at bestille en brochure om Arveloven og videre er der mulighed for at stille spørgsmål til Gigtforeningens advokat. Der er på hjemmesiden www.afdoede.dk mulighed for at se, hvem der er afgået ved døden og hvor dødsfaldet er annonceret. På www.begravelsedanmark.dk kan der læses nærmere om muligheden for via formularen ”min sidste vilje” at give instruks til de pårørende om, hvorledes en person ønsker at blive begravet. Om den bankmæssige side af bobehandling, jfr f. eks Danske Banks vejledning her: www.danskebank.dk/bobehandling/

Om ISO9001 Certificerede bedemand, se www.bedemandsinfo.dk, og om udbetaling ved dødsfald, se for eksempel www.borger.dk. Dødsannoncer kan for eksempel ses på www.afdoede.dk.

INDHOLD:

 1. Generelt om dødsbobehandling
  - Overordnet gennemgang af begreber i dødsboskifteloven
  - Arveafgift er nu blevet til boafgift
  - Vigtige ekspeditioner i boer, der undergives et egentligt skifte
  - Brugen af blanketter/skiftefuldmagter og deres indhold
  - Særligt om arveafkald
 2. Behandling af småboer:
  - Boudlæg
  - Forenklet privat skifte
  - Udlæg til efterlevende ægtefælle
 3. Privat skifte
 4. Bobestyrerbehandling, herunder insolvente boer
 5. Skattefri/skattepligtige dødsboer
 6. Arv og aktiver i/fra udlandet
 7. Testamenter/indbo/aktivfordeling
 8. Den nye arvelov og de nye forsikringsbegunstigelsesregler
 9. Links og supplerende råd
 10. Er det nødvendigt med advokatbistand/salærberegning?

1. Generelt om dødsbobehandling

Overordnet gennemgang af begreber i dødsboskifteloven

Med henblik på at lette skiftet af et dødsbo blev reglerne om bobehandling ændret ved Dødsboskifteloven (DSL), der trådte i kraft den 1. januar 1997. Et skifte kan nu gennemføres uden væsentlig forsinkelse og unødige formaliteter, selvom:

 • Der i boet er arvinger, der ikke kan varetage deres interesser under skiftet.
 • Arvingerne undlader at reagere på skifterettens henvendelser, og dermed ikke tager stilling til de spørgsmål, som pårørende eller andre rejser i boet.

Skiftet gennemføres da ved, at skifteretten efter blot én arvings indstilling antager en autoriseret bobestyrer. Med den nye lov introduceres altså en helt ny skifteform, nemlig behandling ved bobestyrer, der er den person, som skifteretten overdrager behandlingen af et dødsbo til. Dette sker i de tilfælde, hvor der ikke skiftes privat, eller hvor boet ikke udlægges til en ægtefælle eller uden skiftebehandling i øvrigt. Ved testamente kan afdøde have bestemt, hvem der skal være bobestyrer. Cirka fire-otte uger efter et dødsfald kontakter den lokale skifteret den person, som bedemanden eller præsten har noteret i dødsanmeldelsen som værende den, der bestilte begravelsen. Der indkaldes til møde i skifteretten, og det er væsentligt at have for øje, at den, der indkaldes, ikke nødvendigvis tilhører den nærmeste familie.

Er det ikke muligt at finde en nærmeste pårørende, vil den kommune, hvor afdøde boede, have pligt til at foretage det fornødne. Bedemanden vil typisk være den, der forestår begravelse m.v. Om anmeldelse af dødsfald, se eventuelt www.borger.dk, og begravelsesmyndigheden er kirkekontoret i afdødes bopælssogn.

I den tidligere dødsboskiftebehandling – og det er et udtryk, der stadigvæk ikke er gået af mode – talte arvinger om at "vedgå gældsansvaret". Dette begreb er afskaffet, både for så vidt angår private skifter som bobestyrerskifter. Der er altså ikke tale om, at arvingerne hæfter for afdødes gæld. Er gælden større end værdien af aktiverne, behandles dødsboet som insolvent bobestyrerbo, og i hovedtræk svarer dette til en behandling efter Konkurslovens regler, jf. også nedenfor under pkt. 4. Et insolvent bo kan aldrig behandles som privat skifte.

For en ordens skyld kan oplyses, at der i Dødsboskiftelovens § 4, stk. 1, er en forpligtelse til at – som det hedder – begravelsesmyndigheden eller anden dansk myndighed, der modtager anmeldelse om et dødsfald, snarest muligt skal videreanmelde dødsfaldet til skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting, jf. også nedenfor i afsnittet Vigtige ekspeditioner i boet. Hvilken skifteret, der rent faktisk er kompetent, afgøres i medfør af reglerne i Dødsboskiftelovens § 2. Disse regler er mere indgående behandlet i artiklen International arv og bobehandling.

Brugen af blanketter

Arvesager rummer mange personfacetter

Et privat skifte i medfør af Dødsboskiftelovens § 25 sættes i gang ved, at der indsendes blanketten Anmodning om privat skifte. Arvingernes repræsentant skal have skiftefuldmagter fra samtlige de privatskiftende arvinger, som skal være enige. Er der ikke enighed, eller har afdøde ikke ved testamente truffet bestemmelse om, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, jf. § 37, overgår boet til behandling ved en autoriseret bobestyrer. Her er der ingen blankettvang. Bobestyrerbehandling kan også anordnes ved, at samtlige arvinger giver skiftefuldmagt til en advokat, som herefter begærer boet udleveret til behandling med advokaten som bobestyrer. Den førnævnte skiftefuldmagt indebærer, at fuldmægtigen – udover at anmode om, at få boet udleveret til privat skifte eller bobestyrerbehandling – også har en række andre beføjelser. Disse er relativt vidtgående, og baseret på erfaringen vil jeg tilråde, at i hvert fald salg af fast ejendom eller en andelslejlighed kun kan ske, såfremt der er enighed blandt arvingerne om det. Videre bør det også nøje overvejes, hvorvidt fuldmægtigen selv skal kunne godkende boopgørelsen og udlodde arv m.v. Fuldmagten indebærer som hovedregel også, at alle afdødes konti kan ophæves og et depot realiseres. I hvert fald i et privat skifte kræver det stor tillid til fuldmægtigen.

Der findes i øvrigt blanketter til åbningsstatus og boopgørelse. Bemærk, at såvel åbningsstatus som boopgørelse skal sendes både til SKAT og til skifteretten, og se i øvrigt nedenfor i afsnittet Vigtige ekspeditioner i boet, der undergivet et egentligt skifte om blandt andet SKAT’s svartider.

Lige ovenfor er der redegjort for brugen af skiftefuldmagter ved et privat skifte. Såfremt der ønskes en bestemt bobestyrer, skal samtlige arvinger meddele skiftefuldmagt til advokaten, der ønskes indsat som bobestyrer. Er der ikke enighed om, hvem der skal være bobestyrer, vil den lokale skifteret udmelde en autoriseret bobestyrer ”fra listen”.

Arveafgift er nu blevet til boafgift

Der er mange ting, der skal tænkes på i et bo

Én af de meget væsentlige begrebsændringer er, at ordet ”arveafgift” nu erstattes med ordet ”boafgift”. Mellem ægtefæller, der arver hinanden, beregnes ingen boafgift. Livsarvinger betaler 15 % i boafgift af arven, og øvrige arvinger betaler – udover de 15 % - et tillæg på 25 %. Før beregningen af boafgiften fratrækkes et bundfradrag, der til og med udgangen af 2018 andrager kr. 289.000,00. For 2019 er det kr. 295.300,00. Der kan læses nærmere herom på

www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/7795.html

Gaveafgiften beregnes med 15 %, og bundfradraget andrager i 2018 kr. 64.300,00 og for 2019 kr. 65.700,00. Ved gaver til svigerbørn er bundfradraget kr. 23.000,00 i 2019.

Der beregnes ingen boafgift for godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner. Dette kan der læses om i SKAT’s juridiske vejledning om retningslinjer for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser og institutioner m.v. ifølge Ligningslovens § 8 A. Se generelt om afgifter på www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb.

Vigtige ekspeditioner i boer, der undergives et egentligt skifte

Hvad angår den praktiske håndtering i forbindelse med et dødsfald kan oplyses, at der, når dødsfaldet er konstateret, skal udfærdiges en dødsattest, og der skal ske indberetning til begravelsesmyndigheden, som er præsten i afdødes bopælssogn. Begravelsen sker på anmodning af afdødes familie eller andre, og i givet fald af kommunen; typisk borgerserviceafdelingen. Kommunen dækker under visse givne omstændigheder også udgiften til begravelsen, men husk, at det altid er den egentlige bestiller, der hæfter. Hvorvidt boet skal sluttes som et boudlæg, henvises til bemærkningerne i pkt. 2.

Danske Bank har på sin hjemmeside www.danskebank.dk en række nyttige oplysninger om, hvad der sker rent bankmæssigt, når banken får besked om, at der er sket et dødsfald, og herunder ikke mindst ophør af betalingen af regninger, hvorledes der opnås adgang til boets midler, hvorledes der opnås adgang til netbank og E-boks og hvilke formalier, der skal opfyldes, såfremt værdipapirer skal sælges/fordeles til arvinger. På den førnævnte hjemmeside er der også links til skifteretter og SKAT m.v.

Det kan diskuteres, om det er særlig hensigtsmæssigt, at bankerne uden at se en skifteretsattest ”blot” på en arvings/pårørendes begæring udbetaler fra afdødes konto til dækning af begravelsesudgifter. Det må være en bobehandlers afgørelse, om udgiften opfylder kravene til forhåndsdækning – men desværre ses det oftere og oftere, at der frigives selv store beløb, før skifteretten har udleveret et bo. Noget andet, som ofte medfører ”en modsatrettet” diskussion med en bank er, om en konto, der er noteret som fælles – for f. eks ægtefæller – berettiget kan ”spærres” indtil skifteretten har udleveret et bo – selv om kontoen er i kredit. Sædvanligvis vil formodningsregler tilsige, at indeståendet ejes halvt halvt.

Kirkegård i Nuuk

Pengeinstitutankenævnet, har dog ikke mig bekendt fundet anledning til at kritisere dette forhold – og rettelig bør der måske også ske en nærmere gennemgang af, hvorledes kreditsaldoen fremkommer(om det f. eks er en større efterløns- eller forsikringsudbetaling, som førstafdøde har fået/længstlevende har fået). tilsvarende har Ankenævnet heller ikke kritiseret, at alle betalingsserviceoverførsler stoppes pr dødsfaldet. Der kan være nødvendige udgifter – el til opvarmning om vinteren etc – som skal betales – men igen må det være bobehandleren, der skal forestå vurderingen af, hvad der kan betales.

Det neden for nævnte private skifte forudsætter at alle arvinger kendes, hvorimod et bobestyrerbo kan etableres blot de kendte arvinger anmoder om det, eller der er en testamentsindsat bobestyrer. Hvordan finder man så arvingerne? Det er heldigivs blevet nemmere nu der kan søges på internettet og se f.eks www.slaegtogdata.dk. På denne er der også som en DID Forumgruppe mulighed for at søge oplysninger om  udenlandske arvinger.

Læseadgang til afdødes e-boks kan ske via www.e-boks.dk med den fornødne dokumentation for, at der rådes på boets vegne. Danske Seniorer tilråder, at man særligt med pensionister i familien sørger for, mens pensionisten er i live, at få medadgang til e-boksen. Der kan gives læseadgang og særligt vil der jo være en del bilag, som også er relevante for en bobehandling, herunder bankbilag, vægtafgift, meddelelser fra ejendomsskattekontoret etc.

Som bobehandler har vi advokater forståelse for, at arvingerne meget gerne ser en hurtig afslutning på en bobehandling, hvad enten det er privat skifte eller bobestyrerbehandling. Der er dog de samme fristregler, som bevirker, at en gennemsnitlig boopgørelsesgodkendelse fra SKAT’s side og skifterettens side tager ca. ni måneder. Baggrunden herfor er, at der i de solvente og insolvente boer for det første skal indrykkes et proklama, hvor kreditorerne har otte uger til at anmelde deres krav fra det tidspunkt, hvor annoncen var i Statstidende. Herefter skal der udarbejdes en åbningsstatus (jf. nedenfor om seks måneders fristen), som skal sendes til SKAT med kopi til skifteretten og arvingerne, naturligvis. SKAT har en frist på tre måneder til at fremkomme med eventuelle bemærkninger til denne åbningsstatus. Så vidt muligt skal denne åbningsstatus indeholde oplysninger om samtlige aktiver og passiver og de boomkostninger, der vil være. Sidstnævnte skal skønnes så realistisk som overhovedet muligt. Det forhold, at SKAT har den førnævnte tre måneders frist er ikke ensbetydende med, at der ikke kan realiseres aktiver eller i øvrigt foretages ekspeditioner i boets regi. Først når alle aktiver og passiver er håndteret i boet, vil der kunne udfærdiges en boopgørelse. Denne skal godkendes af arvingerne, og herefter sendes den til SKAT, som igen har tre måneder til at gennemgå opgørelsen, og denne gang bliver der foretaget en egentlig sagsbehandling, der munder ud i, at bobehandleren – altså hvad enten det er i et privat skifte, hvor én af arvingerne har fuldmagt, eller en bobestyrer – modtager meddelelse om, at boopgørelsen er godkendt, eller at der er forslag til ændringer. Når disse forhold er afklarede, beregner/kontrollerer skifteretten skifteafgiften og boafgiften. Såfremt det er et skattepligtigt bo, jf. nedenfor, skal skattebeløbet selvfølgelig indbetales separat til SKAT. Såvel for et bobestyrerbo som et privat skifte er det vigtigt, at der ikke sker a´conto udlodning, før der er fuld sikkerhed for, at boet er solvent. Ganske vist er der en såkaldt udbakningsregel i dødsboskifteloven, men sådanne a´conto udlodninger skal i givet fald tilbageføres til boet, og selvom boet måske ikke er insolvent, skal det også altid sikres, at der er tilstrækkelig likviditet tilbage til at betale skifteafgift og boafgift, således at de privatskiftende arvinger ikke risikerer solidarisk hæftelse.

Ophavsret: Landsforeningen Liv og Død

www.livogdoed.dk kan du finde en detaljeret oplysning om, hvorledes den såkaldte digitale arv skal håndteres. Under den sigende overskrift ”Tag stilling til din digitale arv, mens du stadig er logget ind”, er der en lang række gode råd om, hvorledes der kan forholdes med elektroniske lagrede dokumenter, elektronisk lagret indhold, og hvad der ellers hører til et digitalt liv med adgangskoder, profiler og iCloud.

I det følgende uddyber vi den konkrete måde at behandle dødsboer på.

Særligt om arveafkald

Det følger af Boafgiftslovens § 5, stk. 4, at et arveafkald skal meddeles skifteretten senest samtidig med indlevering af boopgørelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at arveafkaldet ”blot” skal meddeles, hvorfor det rejser spørgsmål om, hvorledes en arving, der ønsker at give arveafkald, bevismæssigt sikrer sig, at skifteretten er gjort opmærksom på arveafkaldet. Jeg vil tilråde, at den blanket, skifteretterne har udfærdiget til brug herfor, anvendes, således at denne medsendes sammen med boopgørelsen. Et arveafkald på faldende arv kan meddeles den bobehandlende advokat, der herefter indsender arveafkaldet sammen med erklæringen. Der kan gives afkald både på forventet arv og på faldende arv, men dette er en mere kompliceret diskussion, som der må søges nærmere juridisk rådgivning om, og tilsvarende gælder diskussionen om, hvorvidt der kan afgives et såkaldt dispositivt arveafkald (= til fordel for én bestemt arving).

Vær særlig opmærksom på Boafgiftslovens §5 stk 2, der indeholder følgende indskrænkning i afkaldskredsen, idet afkaldet kun kan "gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve". Det vil sige, at der med andre ord i k k e kan gives afkald til fordel for særbørn, hvis de ikke er testamentsarvinger. Det følger af begrebet "egne livsarvinger".

I Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2018, side 2819, er der en interessant dom, hvor snitfladen mellem arveafkald og salg til den offentlige ejendomsvurdering , fratrukket 15 %, belyses. Én af arvingerne gav blankt arveafkald – altså uden vederlag – og købte herefter boets ejendom for ejendomsvurderingen minus 15 %. Denne ”konstruktion” blev tilsidesat under fremhævelse af, at arveafkaldsgiveren ikke var arving i boet.

Særligt om værdiansættelser

Udgangspunktet er, at værdien af aktiver og passiver skal fastsættes til handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen. Dette fremgår af Boafgiftslovens § 12. Udgangspunktet er videre, at det såkaldte værdiansættelsescirkulære – cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 – anvendes; men det skal anvendes med forsigtighed, idet den konkrete værdiansættelse altid vil afhænge af, om SKAT/skifteretten kan påvise højere eller lavere handelsværdier. Som eksempel på en fravigelse af +/- 15 %’s reglen, der tager udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, se for eksempel TfS 2015.535, hvor der blev afsagt kendelse i Højesteret den 8. marts 2016, sag 104/2015. Her fik SKAT medhold i, at de konkrete ejendomme skulle vurderes med henblik på fastsættelse af handelsværdien. Ejerlejligheder, der har været udlejet, kræver også særlig ”opmærksomhed”. Et ofte hørt argument fra en arving, der er medejer af en ejendom, som boet har en andel af, er, at det kun er selve anparten, der skal vurderes. Se om vurderingstemaet i så henseende i TFA 2018.129 ff., hvor Østre Landsret tiltræder, at vurderingstemaet skal omfatte hele ejendommen. Der er ikke nogen særlig pligt til at lade en formel indbovurdering udarbejde, men det er min erfaring, at såfremt der er flere arvinger og risiko for diskussion om, dels ”hvem, der skal have hvad” og dels hvad værdien er, at der skal indhentes en registrering og vurdering fra en sagkyndig. Såfremt der er sket væsentlige fejl i forbindelse med fastsættelse af handelsværdierne ved vurdering, er der mulighed for, at en arving med skifterettens tilladelse kan få en omvurdering, jf. Dødsboskiftelovens § 94. Et eksempel herpå er TFA 2010.636 ff. (fast ejendom) og TFA 2011.269/2 (aktier).

2. Behandling af småboer

Boudlæg

Ved DSL, § 18, er de tidligere gældende regler om begravelsesudlæg forenklet i forbindelse med en udvidelse af anvendelsesområdet. Bestemmelsen foreskriver, at boer, der ikke har ubehæftede aktiver for mere end kr. 45.000,00 pr. 1. januar 2019 i grundbeløb – og grundbeløbet i 2018 var kr. 44.000,00 – efter, at rimelige udgifter til begravelsen er afholdt, skal kunne udlægges til den, der påtager sig at afholde begravelsesomkostningerne. Det vil sige, at der ikke er nogen forpligtelse til at betale andre kreditorer end bedemanden, ligesom eventuelle øvrige arvinger ikke får noget.

Ifølge en afgørelse fra Vestre Landsret den 7. august 2017 – aftrykt i TFA 2017/396 – godkendte Landsretten et grundbeløb på kr. 54.000,00, men her var der tale om specielle omstændigheder, idet boet var insolvent, og med udgangspunkt i grundbeløbet ville der ikke være midler af betydning til udlodning til boets kreditorer.

Det skal herved oplyses – og det er åbenbart noget, der tit spørges om hos skifteretten og i brevkasser –, at den nærmeste familie ikke nødvendigvis underrettes i forbindelse med et dødsfald, der sluttes efter boudlægsreglerne. Kun såfremt der skal ske skiftebehandling, forsøger skifteretten at finde frem til arvinger ifølge arveloven. Denne undersøgelse kan ikke forventes foretaget, når ikke der skal ske en skiftebehandling.

Om domstolenes fortolkning af, hvem der kan få boudlæg, henvises til TFA2018, side 246 f, hvor Vestre Landsret om fortolkningen af Dødsboskiftelovens § 19 skriver, at et boudlæg skal ske til den eller dem, som efter skifterettens skøn var afdødes nærmeste efterladte. Et boudlæg kan derfor eventuelt ske til flere i forening.

Det er vigtigt, at arvingerne, når der bliver tale om et boudlæg, er klar over, at der ikke sker en deling af boet i henhold til Arvelovens almindelige regler og videre, at en afdøds kreditorer i tilfælde af boudlæg må foretage fuld afskrivning af deres tilgodehavender. Min erfaring er, at det ofte kan svare sig at stille en lejebolig til rådighed for udlejer, uden at den skal tømmes. Det kan dog være en betingelse fra skifterettens side, at den, der får boudlægget, skal forestå en tømning af lejligheden. Lejerestancer og istandsættelse vil naturligvis kunne modregnes i det depositum, afdøde har betalt. Skifteretterne rådgiver om muligheden for boudlæg, og som hovedregel er det ikke nødvendigt at engagere juridisk bistand. Der findes en boudlægsblanket, som skal udfyldes. Endelig bemærkes, at et boudlæg sker efter skifterettens skøn til den, der påtager sig at betale for begravelsen, hvilket ikke nødvendigvis er en arving efter loven, idet det også kan være kommunen eller Statskassen.

Forenklet privat skifte

Reglerne findes i DSL, §§ 33-35, der forenkler bobehandlingen i boer, hvor der ikke skal betales boafgift eller skat af boets indtægter.

Der er følgende krav, der skal opfyldes, før udlevering kan ske til privat skifte:

 • At der i boet ikke er arvinger, som er repræsenteret ved værger.
 • At der i boet ikke er legatarer.
 • At boet ikke er skattepligtigt.
 • At afdøde ikke har drevet selvstændig virksomhed i indkomståret forud for dødsfaldet.
 • At der ikke i boet findes aktiver, der kan af- eller nedskrives.

Det er et betingelse, at arvingerne - i forbindelse med boets udlevering – returnerer en opgørelse over boets aktiver og passiver. Det kan være lidt besværligt, da oplysningerne først kan indhentes, når man har dokumentationen fra skifteretten. Vi tilråder derfor, at få skifteretten til at udstede en foreløbig erklæring om, at oplysningerne kan indhentes fra den afdødes pengeinstitut m.v. Denne forenklede skifteform kan anvendes, hvor det er foreninger, der arver, eller en efterlevende ægtefælle, der er enearving.

Udlæg til en efterlevende ægtefælle

I Arvelovens § 11 er der dels i stk. 1 regler om den længstlevendes ægtefælles forlods udtagelsesret og dels, hvad der kan have betydning i mange mindre boer i stk. 2, en bestemmelse om, at den længstlevende ægtefælle har ret til suppleringsarv til en samlet værdi, der i år 2018 androg kr. 760.000,00 og i 2019 andrager kr. 780.000,00. Beløbsgrænsen reguleres i medfør af Arvelovens § 97. Hvad der rent faktisk indgår i det førnævnte samlede beløb, er defineret i § 11, stk. 3.

Dør den længstlevende ægtefælle efter at have benyttet sig af den førnævnte ret i § 11, stk. 2, deles boet i henhold til særlige bestemmelser i Arvelovens § 16.

Det førnævnte beløb sammensættes af boslod(=halvdelen af fællesboet), arvelod og med tillæg af fuldstændigt særeje, som længstlevende måtte have. Videre skal tillægges værdien af nærmere definerede forsikringsudbetalinger i Arvelovens §11 stk. 3. Se mere på www.domstol.dk/ægtefælleudlæg

Retten til suppleringsarv gælder også mellem papirløst samlevende, som har oprettet testamente, jfr Arvelovens §87.

Om boudlæg til en bror, endskønt der både var en kæreste til afdøde, og der var en mor til afdødes barn, der kunne få boet udleveret til boudlæg, se TFA2018, side 293 ff. Broren blev af Østre Landsret betragtet som den, der var – som det hedder – afdødes nærmeste efterladte i Dødsboskiftelovens forstand.

3. Privat skifte/uskiftet bo

Privat dødsboskifte

Arvinger, der ønsker at skifte et bo privat, kan mod opfyldelse af specifikke betingelser, herunder at arvingerne mener, at boets aktiver kan dække boets passiver, herefter selv forestå behandlingen. Efter proklamafristens udløb skal det i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsstatus beregnes, om boet er solvent, og hvis dette ikke er tilfældet, skal der foretages en udbakning, hvilket er ensbetydende med, at såfremt én eller flere arvinger har ladet for eksempel beløb udbetale til sig selv, skal der ske tilbagebetaling til boet.

Tidligere skulle samtlige arvinger i forbindelse med en udlevering til privat skifte påtage sig at hæfte for den afdødes gældsforpligtelser. Derved kunne de at skulle hæfte personligt, hvis boets midler ikke var tilstrækkelige til at betale kreditorerne. Et privat skifte er en bobehandlingsmåde, hvor arvingerne selv udfører skiftet, eventuelt bistået af en advokat. Efter proklamafristens udløb, jf. om dette begreb ovenfor under udlæg til en efterlevende ægtefælle, skal der udfærdiges en åbningsstatus, der er en opgørelse over den afdødes aktiver og passiver på dødsdagen. Såfremt passiverne overstiger aktiverne i denne åbningsstatus, er boet ikke solvent, og skal derfor overgå til insolvensbehandling. Den førnævnte åbningsstatus er arvingerne forpligtede til at indsende til Skattevæsenet senest seks måneder efter boets udlevering, regnet fra dødsdagen. Skæringsdagen i boopgørelsen skal senest være et-års dagen for dødsfaldet. Indsendelsen af boopgørelsen skal ske inden tre måneder efter skæringsdagen eller ni måneder fra dødsdagen.

De nærmere betingelser for at kunne overtage et bo til privat skifte er anført i DSL § 25. Først og fremmest er der tale om, at alle arvinger skal være enige om, at boet skal skiftes privat. Er dette ikke tilfældet, overgår boet til bobestyrerbehandling. Det gælder også, hvis der er tvister om, hvorvidt en person er arving eller ej, eller at det i øvrigt er uafklaret, om boet kan udleveres til privat skifte. Til hinder for et privat skifte kan også være, at afdøde ved testamente har påbudt en bobestyrerbehandling.

Fordele og ulemper

Familiefodspor skal man ikke altid følge.

Fordelene ved privat skifte i forhold til et bobestyrerbo er, at det private skifte er billigere, hvis arvingerne selv kan berigtige boet helt eller delvist uden sagkyndig assistance. Såfremt arvingerne anvender advokat, vil udgifterne formentlig være de samme, som ved bobestyrerbehandling.

Ulemperne ved et privat skifte er, at arvingerne hæfter personligt og solidarisk for gælden. Der kan dog ske frigørelse for dette ved en udbakning, hvis det viser sig, at boet er insolvent (forgældet), jf. herved også DSL § 29. Da det er en betingelse, at boet overgår til behandling ved bobestyrer, og at arvingerne i forbindelse med udbakningen tilbageleverer det, de eventuelt har modtaget fra boet eller fralægger sig berigelsen. Privatskiftende arvinger skal ikke blot ved begæringen om privat skifte være enige herom, men også løbende under boets behandling, og der kan under boforløbet opstå uenighed om fordeling af aktiver, hvor en bobestyrer i givet fald ville kunne anordne for eksempel lodtrækning eller sørge for sagkyndig vurdering af et aktivs værdi.

Baseret på en række kedelige erfaringer med privatskiftede boet, hvor arvingerne er blevet mildest talt meget uenige, vil jeg stærkt tilråde, at hvis der er fast ejendom, en andelslejlighed eller et større bankindestående/ værdipapirdepot, at en skiftefuldmagt begrænses, så kun mindst to arvinger kan handle på boets vegne i sådanne tilfælde. Senest har jeg for klienter måttet konstatere, at en arving uden at orientere medarvingerne blot havde taget boudlæg i andelen.

Uskiftet bo

Ifølge arvelovens § 17 kan den længstlevende ægtefælle overtage fællesboet til hensidden i uskiftet bo. Der er et retskrav herpå med fælles livsarvinger. Særbørn skal give samtykke til, at den længstlevende hensidder i uskiftet bo. Set fra et særbarns side vil det være formålstjenligt at kombinere samtykket med for eksempel et uigenkaldeligt testamente, og særbarnet kan betinge samtykket af, at særbarnet begunstiges udover tvangsarven, eller at ægtefællen ikke etablerer et fast samlivsforhold eller lignende betingelser, som i givet fald kunne udhule særbarnets arv, når længstlevende afgår ved døden. Etableringen af det uskiftede bo er udtryk for, at der ikke sker noget skifte af dødsboet, således at den længstlevende ægtefælle overtager den afdøde ægtefælles formue. Der kan ikke hensiddes i uskiftet bo med særeje efter førstafdøde. Den længstlevende ægtefælle skal være solvent, og der skal afgives en skriftlig erklæring i så henseende. Der skal indrykkes proklama i Statstidende, som ved almindelig dødsbobehandling. Varigheden af det uskiftede bo bestemmes af længstlevende. Længstlevende kan vælge at skifte det uskiftede bo i levende live, og den typiske årsag hertil vil være, at længstlevende skal indgå et nyt ægteskab. Skattemæssigt er der nu praksis for, at kun halvdelen af det fællesbo, der tages under skifte, danner udgangspunkt for, hvorvidt der skal ske dødsbobeskatning, jf. i øvrigt nedenfor om skattepligten.

Det kan forekomme ligetil, at den længstlevende ægtefælle skal overtage boet til uskiftet bo, men der bør i hver enkelt sag en nærmere undersøgelse til, for så vidt angår hæftelsen, særligt overfor førstafdødes kreditorer. Ved et skifte i længstlevendes levende live skal der afgives boslod, og der kunne være indbetalinger til førstafdøde, som denne eventuelt ved et skifte efter førstafdøde kunne have holdt udenfor et uskiftet bo.

4. Bobestyrerbehandling, herunder insolvente boer

Det er skifteretten, der udleverer et bo til bobestyrerbehandling, og det vil typisk ske, når en arving anmoder om det , eller hvis afdøde i sit testamente har bestemt, at der skal være bobestyrerbehandling.

Hvis der ikke er en testamentarisk bobestyrer, er det skifteretten, der foranlediger boet udleveret til behandling ved en autoriseret bobestyrer.

Om opretholdelsen af en testamentarisk bobestyrerindsættelse – kontra en begæring fra arvingerne om, at boet skulle skiftes privat –, se TFA 2018.149 f. Bobestyrerindsættelsen blev opretholdt af Vestre Landsret under henvisning til ”boets karakter.

Tidligere oprettede testamenter med såkaldte eksekutorindsættelser fortolkes således, at den indsatte advokat skal behandle boet som bobestyrer.

I modsætning til et privat skifte behøver arvingerne ikke at være enige om væsentlige spørgsmål. Er de uenige, afgøres beslutningerne ved en afstemning blandt arvingerne, eller ved at bobestyreren træffer en afgørelse. Bobestyreren er forpligtet til at fremme boets behandling mest muligt og til løbende at orientere arvingerne om boets afvikling. Arvingerne har klageret til skifteretten.

Behandlingsmåde

Om den nærmere behandling af bobestyrer boet, herunder de konkrete ekspeditioner, henvises til pkt. 3, privat skifte, idet bemærkes, at der både skal ske indrykning af proklama og udfærdigelse af åbningsstatus. I et bobestyrerbo oprettes der desuden en gældbog over anmeldte fordringer.  Der er særlige regler for, hvordan bobestyreren skal prøve de anmeldte fordringer, og hvordan eventuelle tvister om anmeldte krav skal afgøres.

Fordele

Bobestyrerbehandling kan være en fordel:

 • Hvis der er tale om et bo, der er vanskeligt at opgøre indenfor 12-måneders fristen.
 • Hvis der er tale om fast ejendom, som ikke umiddelbart kan afhændes.

Selvom testator i et testamente har indsat en ”bestemt advokat” til at behandle boet, er det ikke nødvendigvis sådan, at boet udleveres til denne advokat som bobestyrer, jf. herved for eksempel Østre Landsrets kendelse af 11. august 2017, som er offentliggjort i TFA 2017, side 397. Modsat er det heller ikke sikkert, at en bobestyrer så at sige er den ”rette overdommer”, når aktiver skal fordeles, herunder særligt for eksempel aktier/anparter uden stemmeret; se herved Vestre Landsrets afgørelse af den 11. august 2017, som aftrykt i TFA 2017, side 398.

Skæringsdagen i boopgørelsen i et bobestyrerbo er senest to år fra dødsfaldet, men der er dog dispensationsmulighed. Det er værd at bemærke, at der i bobestyrerboer også kan ske klage over bobestyrerens honorar direkte til skifteretten som led i en klageadgang.

Øvrige fordele ved en bobestyrerbehandling kan ses under privat skifte ovenfor.

Er et privat skifte ikke afsluttet indenfor dødsboskiftelovens tidsfrister, jf. ovenfor under privat skifte, overgår boet til bobestyrerbehandling. En bobestyrer vil i første omgang forsøge et frivilligt salg af en boet tilhørende ejendom, men der vil på grund af manglende likvider i insolvente boer være tale om, at bobestyrer træffer afgørelse om, at salget af ejendommen skal ske på tvangsauktion. Hovedreglen er således tvangsauktion, men arvingerne vil ofte få tilbudt at købe ejendommen, eller for den sags skyld løsøreeffekter til vurderingsprisen og mod kontant betaling.

Har de privatskiftende arvinger udloddet a´conto til sig selv i forbindelse med det private skifte, skal alt betales tilbage, og der er skrappe hæftelseskrav i dødsboskiftelovens § 104, herunder erstatningsansvar. En konsekvens af, at et bo overgår til behandling som insolvent bo, er, at det ikke længere er arvingerne, der bestemmer i boet, men kreditorerne. En anden stor ulempe kan for en efterlevende ægtefælle med positiv formue være, at vedkommende, hvor der har været fælleseje i ægteskabet, og hvor førstafdøde kun havde gæld, kommer til at dele sin formue med førstafdødes kreditorer. Dette kunne være undgået ved oprettelse af et såkaldt kombinationssæreje.

Insolvente dødsboer

Les Alyscamps/ Necropolis i Arles

Særligt overbelånte ejendomme – hvad enten det drejer sig om villaer, ejerlejligheder, sommerhuse eller andelslejligheder – kan føre til, at det ved ejerens dødsfald konstateres, at der ikke er nogen friværdi i ejendommen, og at boet derfor er insolvent.

Det skal herved oplyses, at der i dødsboskiftelovens § 25, stk. 1, nr. 2, nu er indsat en revideret bestemmelse med følgende ordlyd:

”Et bo udleveres til privat skifte, såfremt boets aktiver samt en eventuel sikkerhedsstillelse må antages at være tilstrækkelig til at dække boets gæld, og der ikke er konkret risiko for, at boet under behandlingen bliver insolvent (min fremhævning). Denne lovrevision er udtryk for, at det således ikke længere er tilstrækkeligt, at boet er solvent ved udlevering til privat skifte. Ændringen er udtryk for et krav om, at boet skal kunne dække boets udgifter i hele boperioden (typisk ét år).”

Les Alyscamps/ Necropolis i Arles

Er dette tilfældet, skal skifteretten træffe afgørelse om insolvensbehandling, og hoved-reglen er, at det insolvente dødsbo behandles af en bobestyrer – men dog i visse tilfælde af en kurator. Boet behandles i store træk ifølge konkurslovens regler sammenholdt med dødsboskiftelovens § 70 m.fl. Der skal, jf. også ovenfor, indrykkes proklama én gang i Statstidende, og bobestyrer prøver fordringerne i medfør af dødsboskiftelovens § 56.

Det er bobestyrer, der tegner boet, og bobestyrer sørger for registrering og værdiansættelse af boets aktiver af enhver art. Som i solvente boer skal der efter proklamafristens udløb udarbejdes en åbningsstatus, der indeholder fortegnelse over boets aktiver og passiver. Væsentlige afgørelser i et insolvent bo skal forelægges for kreditorerne. I praksis drejer dette sig primært om realisation af for eksempel fast ejendom, og her vil der typisk blive indgået en underhåndssalgsaftale med den største panthaver.

Bobestyreren skal om fornødent indkalde til bomøde. Sådanne møder er ikke offentligt tilgængelige, og arvinger vil ikke blive indkaldt. Arvinger vil heller ikke som udgangspunkt få tilsendt en åbningsstatus. Vi praktiserer dog at gøre dette.

Kan for eksempel fast ejendom eller andre aktiver ikke realiseres ved underhåndssalg, er udgangspunktet, at realisering skal ske ved tvangsauktion.

Viser det sig, at boet bliver solvent, skal det overgå til behandling ifølge reglerne om solvente boer.

I insolvente boer har rimelige begravelsesudgifter fortrinsret for al anden gæld, herunder massekrav.

5. Skattefri/skattepligtige dødsboer

Dødsboer er underkastet en beskatning med udgangspunkt i Dødsboskatteloven. Et dødsbo er kun fritaget for beskatning, såfremt a) boets aktiver og b) boets nettoformue på tidspunktet for boets afslutning (skæringsdagen) hver især ikke overstiger et grundbeløb på kr. 2.839.100,00 i 2018 og for 2019 kr. 2.901.400,00.

I 2012 ændrede Skattevæsenet praksis, således at der for et fællesboskifte nu i beregningen af de førnævnte beløb kun skal medtages afdødes andel af formuefællesskabet (den såkaldte ”boslod”). Et særeje skal medregnes ved opgørelsen af beløbsgrænsen.

I opgørelsen af de førnævnte aktivbeløb skal ikke medregnes værdien af fast ejendom, der ville kunne sælges skattefrit i medfør af den såkaldte parcelhusregel/sommerhusregel. Derimod skal værdien medregnes i opgørelsen af boets nettoformue. Årsagen til sidstnævnte er, at også boer med betragtelige aktiver – men måske isoleret set en beskeden nettoformue – bliver udtaget til særskilt behandling.

Er boet ikke skattepligtigt, er udgangspunktet, at realiserede avancer ikke beskattes.

Afsluttende ansættelse

Hvis boet ikke er skattepligtigt, kan ellers skatterelevante aktiver sælges uden beskatning i boet, herunder aktier og anparter. Genvundne afskrivninger beskattes heller ikke.

I skattefri boer har boet adgang til at begære en såkaldt afsluttende ansættelse inden seks måneder efter dødsfaldet, og det kan svare sig, såfremt afdøde har betalt for meget i skat. De nærmere regler om afsluttende skatteansættelse findes i DSL, og den afsluttende skatteansættelse kan kræves af såvel Skattemyndighederne som af dødsboet. Ansættelsen vedrører mellemperioden, der går fra 1. januar i dødsåret frem til dødsdagen. Kravet om afsluttende ansættelse skal fra boets side ledsages af en selvangivelse af indkomsten for mellemperioden. Bundgrænsen er kr. 33.600,00 for 2019.

I skattepligtige boer beskattes indkomsten med 50 %, men i indtægten er der:

 • Et månedligt fradrag på kr. 5.700,00 i 2018 og kr. 5.900,00 i 2019 - alt pr. påbegyndt måned.
 • Et såkaldt mellemperiodefradrag fra den 1. januar i dødsåret frem til dødsfaldet på kr. 2.200,00 pr. måned i 2019.

Som arving bør man nøje overveje, om det er en fordel, at boet er skattepligtigt, idet der kan være skattefordele ved at få for meget betalt skat tilbage i forbindelse med udnyttelsen af fradraget.

De indtægter, der skal beskattes, er de samme som for levende skattepligtige personer.

Beskatningen af den længstlevende ægtefælle er særdeles kompliceret, og vi vil derfor ikke gå i detaljer med disse regler her.

6. Arv og aktiver i/fra udlandet

Det kan være meget vanskeligt og langvarigt at få arv hjem fra udlandet eller at få realiseret aktiver i udlandet, hvilke aktiver skal hjemtages til udlodning i et dansk dødsbo.

Den sidste rejse

Artiklens forfatter har en mangeårig erfaring med sådanne ekspeditioner lige fra at have været domstolsgodkendt bobestyrer i Thailand i en danskers bo, der blev behandlet i Phuket til at realisere fast ejendom i Spanien og Frankrig – som har helt specielle regler i Code Civil, hvor man ikke respekterer, at det f.eks er kreditorerne, der bestemmer i et – dansk – insolvent dødsbo og Sverige samt hjemtage kontanter og værdipapirer fra Gibraltar, Frankrig, Schweiz, USA, Thailand og flere andre lande.

Som autoriseret bobestyrer har jeg selv haft en række af de førnævnte sager, men har også repræsenteret advokatkolleger fra det meste af landet, som på denne måde har draget nytte af den oparbejdede ekspertise og vort kontors omfattende netværk.

Artiklen "Bobehandling og testamenter der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet" beskriver uddybende om hjemtagning af arv fra udlandet.

7. Testamenter/indbo/aktivfordeling

Danmarks Radios serie ”Arvingerne” illustrerer til fulde, dels hvor komplicerede familieforholdene kan være med hel- og halvsøskende, og dels hvor nyttigt det kan være, at en arvelader i levende live har forholdt sig til, hvordan formuen skal fordeles. I serien var der et eksisterende testamente, et testamentsudkast og endelig et nødtestamente. Det sidste endte med at være dét, skifteretten lagde til grund for skiftet, hvilket førte til, at Stine arvede gården. Jeg har selv været involveret i en retssag, hvor en bror til afdøde gjorde gældende, at et udkast til testamente skulle opfattes som et nødtestamente. Dette gav skifteretten ikke medhold i. Blot for at undgå sådanne konflikter tilrådes det, at en arvelader i god tid, før det bliver aktuelt, forbereder, hvorledes bodelingen skal ske.

Der findes en lang række eksempler på mennesker, som kunne have ønsket sig en anden fordeling af arven, end den der rent faktisk følger af arveloven. Derfor nævner vi her en række tilfælde, hvor et testamente kan forhindre senere komplikationer.

Det drejer sig om:

 • Papirløst samlevende, der for eksempel ejer en andelslejlighed eller fast ejendom sammen, bør altid oprette et gensidigt testamente, hvori samleveren tilgodeses således, at samleveren ikke skal tilsvare beløb til førstafdødes familie. Er der børn i samlivet, bør disse skæres ned til tvangsarven.
 • Personer uden arveberettigede slægtninge bør oprette testamente for at undgå, at formuen tilfalder Statskassen.
 • Svigerforældre, som ønsker at betænke et svigerbarn – for eksempel fordi deres barn er afgået ved døden før svigerbarnet –, bør altid oprette et testamente.
 • Såfremt man ønsker at betænke en almenvelgørende forening på bekostning af en ellers arveberettiget familie, bør man oprette testamente.
 • Hvis der er ønske om at gøre arv til særeje for ens børn.
 • Hvis arv skal båndlægges.
 • Med lovændringen i 2008 blev der i arvelovens § 5, stk. 2, indsat en mulighed for, at en arvelader kan begrænse – uanset boets størrelse – arvelodden til, hvad der i 2019 andrager kr. 1.290.000,00, jf. nedenfor i skema 2.

Indbofortegnelse fra maleren
Canalettos bo 1768

I et testamente kan en arvelader indsætte bestemmelser om fordeling af aktiver, herunder både fast ejendom og indbo, hvilket indebærer fravigelser af Arvelovens paragraf 11 og 12 samt paragraf 50. Ved diskussion om, hvem der skal have udtagelsesretten kan særbørn f. eks være henvist til at føre skifteretssag om særlig “erindringsværdi” eller ikke være sikker på at kunne få et bestemt aktiv - enten på grund af en for høj værdi i forhold til arvelodden eller faren for at tabe en lodtrækning.

Endelig er det kun ved oprettelse af testamente, at en testator selv kan bestemme, hvem der skal være bobestyrer i boet. Begrebet testator dækker over den person, der opretter et testamente.

Der findes en meget let læst bog ved navn ”Dit Testamente” af Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen på Nyt Juridisk Forlag om denne problematik.

Oprettelse af testamente

Man kan godt selv oprette et testamente. Vi tilråder dog at lade en advokat forestå arbejdet med at skrive testamentet.

Såvel efter den gældende arvelov, som for den nedenfor nævnte nye arvelov, kan et testamente oprettes som enten et notartestamente, et vidnetestamente eller et såkaldt nødtestamente.

Testator skal som hovedregel være fyldt 18 år eller have indgået ægteskab. Ifølge Arveloven skal et testamente oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes enten overfor en skifteretsdommer eller overfor to vidner. Af bevismæssige grunde anbefaler vi, at testamentet oprettes overfor en skifteretsdommer, idet der i forbindelse med, at skifteretsdommeren påtegner det originale testamente, også afleveres en særlig testamentsgenpart, som opbevares centralt, og som skifteretten ved testators død, på forespørgsel, får en kopi af. Dette sker ganske automatisk.

Da skifteretsdommeren som standard giver testamentet en påtegning om, at testator er i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen, og i øvrigt anføre andre eventuelle omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed, er dette også et godt argument for at oprette et testamente for skifteretsdommeren - eller som det hedder i den mere gammeldags sprogbrug; for notaren.

Opret testamentet i god tid!

Kravene til tilbagekaldelse af testamenter er blevet strengere, idet tilbagekaldelse altid skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente

Et gyldigt vidnetestamente kan kun oprettes, hvis en lang række betingelser i den nye arvelovs § 64 er opfyldt.

Om den nye mulighed for at oprette samlevertestamente og de markant ændrede båndlæggelses-bestemmelser samt andre relevante arveretlige forhold henvises der til punkt 7 og 8.

8. Ny arvelov m.v.

Den 1. januar 2008 trådte der en ny arvelov i kraft. Loven indeholder dog en række overgangsbestemmelser, som man lige skal være opmærksom på, herunder særligt hvor førstafdøde døde før den 1. januar 2008. Arven efter førstafdøde skal her fordeles efter de regler, der gjaldt før 2008.

Tvangsarvereglerne før og efter 1. januar 2008 kan illustreres, som følger:

Gældende arvelov frem til 1. januar 2008Ny arvelov efter 1. januar 2008
Fordeling af arv:
 • Såfremt der ikke er livsarvinger, overtager ægtefællen hele boet.
 • Såfremt der er livsarvinger, arver ægtefællen 1/3 og livsarvingerne 2/3.
 
Fordeling af arv:
 • Såfremt der ikke er livsarvinger, overtager ægtefællen hele boet.
 • Såfremt der ikke er oprettet testamente, får ægtefællen halvdelen af førstafdødes bo, og den anden halvdel tilfalder livsarvingerne.
 

Begrebet boslod er uforandret, og er udtryk for, at den efterlevende ægtefælle udtager halvdelen af fællesboet.

Den efterlevende ægtefælle har fået en udvidet ret i medfør af arvelovens § 11, stk. 2, hvoraf det fremgår, at den længstlevende ægtefælle har ret til at udtage et samlet beløb på indtil kr. 780.000,00 (2019). Ved beregningen af beløbet skal der ske sammenlægning af længstlevendes boslod og arvelod, fuldstændigt særeje og pensions- og forsikringsydelser, jf. den nye arvelovs § 11, stk. 2 og 3.

Såfremt der oprettes testamente, er differencerne i tvangsarvereglerne før og efter 1. januar 2008, som følger:

Regler, der gælder til 31. december 2007Regler, der gælder efter 1. januar 2008
Tvangsarv: Fastsat til halvdelen af arveloddenTvangsarv: Fastsat til 1/4 af arvelodden
Der kan efter den nye arvelov fastsættes et loft på kr. 1.290.000 i maksimal arv til hvert barn

Begrænsningen til kr. 1.290.000 giver arvelader mulighed for en stor rådighed over sit bo, hvad enten det udnyttes til et generationsskifte i en virksomhed eller andre formål. Testator står her helt frit til at udnytte friarven, der altså andrager 3/4 af det, som afdøde efterlader sig.

I den nye arvelovs § 87 m.fl. er der indført adgang til, at papirløst samlevende kan oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket indebærer, at de arver hinanden helt eller delvist som ægtefæller. Blandt andet giver det mulighed for, at livsarvingers tvangsarveret kan reduceres fra 1/4 til 1/8, den ovenfor anførte kr. 780.000,00-regel kan anvendes, der er udtagelsesret, og der kan ydes arvehenstand. Der vil fortsat ikke være mulighed for at hensidde i uskiftet bo, og der er ikke, som der ellers var lagt op til i det oprindelige lovforslag, indført en tvangsarveret for samlever. Såfremt der dog testeres mest muligt til fordel for samleveren, kan denne få i alt 7/8 af boet.

Betingelserne for at kunne oprette et udvidet samlevertestamente er, at parterne skulle opfylde kravene til at kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab, at de ikke har oprettet andre udvidede samlevertestamenter, at de har boet sammen i to år, medmindre parret har børn, og at parterne har fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet. Der skal i et sådant testamente tages højde for, hvad der skal ske, såfremt parterne indgår ægteskab.

Den anførte tvangsarv på 1/8 beregnes således, at den ovenfor anførte tvangsarv på 1/4 sættes i forhold til, at det er af den del af boet, som arveladeren efterlader sig, nemlig halvdelen, hvorefter tvangsarven er 1/8 af det samlede bo. 

Båndlæggelsesreglerne ændres fra og med 1. januar 2008. Tvangsarven kan nu maksimalt båndlægges til arvingens 25. år, og såfremt båndlæggelsen ikke tjener et rimeligt formål, som det hedder i loven, kan båndlæggelsen eventuelt ophæves. Der kan stadigvæk ske ubegrænset båndlæggelse af friarv, men med en mere lempelig mulighed for frigivelse til arvingen i medfør af den nye arvelovs § 56 (båndlæggelsen tjener ikke noget rimeligt formål m.v.).

Med hensyn til oprettelse af testamente er der tale om, at begreberne notartestamente og vidne-testamente, jf. ovenfor, stadigvæk eksisterer. Et nødtestamente kan nu oprettes såvel mundtligt som skriftligt, og der er videre åbnet adgang til, at testator – uden at de almindelige regler om oprettelse af testamente skal være opfyldt – ved en dateret og underskrevet erklæring kan bestemme, hvem der skal arve almindeligt indbo og personlige effekter. Det kan ikke i denne erklæring gyldigt bestemmes, at der ikke skal betales boafgift.

Den 1. januar 2008 er der trådt nye regler om begunstigelsesindsættelser i forsikrings- og pensionsaftaler i kraft. En forsikringstager har adgang til at indsætte en begunstiget til at modtage forsikringssummen ved forsikringstagerens død. Sådanne begunstigelsesindsættelser er reguleret i forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven, men arvelovens regler om blandt andet tvangsarv finder også anvendelse, hvilket følger af forsikringsaftalelovens § 104.

Det typiske er, at der i en forsikring ikke er indsat en konkret person som begunstiget, hvorfor forsikringen/pensionen skal udbetales til ”nærmeste pårørende”. Dette begreb omfatter i henhold til den ændrede lovgivning nu også ugifte samlevere, hvorefter en samlever på samme måde som en ægtefælle herefter vil oppebære forsikringssummen. Der stilles en række konkrete krav, før en samlever kan påberåbe sig at være ”nærmeste pårørende”, herunder at de ugifte samlevende ven-ter, eller har haft et barn, eller har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de to sidste år forud for dødsfaldet. Samleveren vil få udbetalt begunstigelsesbeløbet forud for livsarvinger og andre arvinger.

Der er mulighed for at få urimelige begunstigelser tilsidesat. Overgangsreglerne i de nye lov-bestemmelser er komplicerede, og forsikringstagere/pensionsopsparere skal være opmærksomme på, at gamle fortolkningsbestemmelser fortsat gælder for alle gamle aftaler. Det tilrådes at søge rådgivning om sådanne forhold.

9. Links og supplerende råd

På hjemmesiderne www.borger.dk og www.retsinformation.dk kan der læses mere om den nye arvelov.

Husk,

 • at som enlig har man ingen tvangsarvinger, hvorfor man med fordel kan oprette testamente,
 • at familier med børn fra tidligere forhold skal være opmærksomme på, at arven til børnene ikke automatisk fordeles lige, hvorfor det også her er nødvendigt at oprette et testamente,
 • at ugifte samlevende, der ejer hus eller ejerlejlighed sammen, bør oprette et testamente til fordel for hinanden,
 • at par med sammenbragte børn typisk bør oprette testamente og tilsvarende barnløse ægtepar,
 • at det ved testamente kan bestemmes, hvad der skal ske med en tvangsarv, som tilkommer en livsarving, som efter at have arvet dør, før livsarvingen er fyldt 18 år,
 • at det nu er muligt at få henstand med udbetaling af tvangsarv, herunder for eksempel såfremt en konsekvens ville være, at længstlevende ved et skifte skal sælge huset for at kunne betale tvangsarven til førstafdødes livsarvinger,
 • at det ved testamentsoprettelse er en overvejelse værd at tilgodese en velgørende organi-sation, der typisk ikke skal betale boafgift, og
 • at den nye arvelov gør det muligt at begrænse tvangsarvingers arv til kr. 1.170.000, hvilket gør det betydeligt nemmere at generationsskifte, for eksempel en virksomhed eller at udlægge en bestemt ejendom til en arving.”

10. Er det nødvendigt med advokatbistand/salærberegning?

Som det fremgår ovenfor under pkt. 3, ”Privat skifte”, er der intet til hinder for, at arvingerne selv kan forestå en bobehandling. Det forudsætter blot akkuratesse og overholdelse af Dødsboskiftelovens og Dødsboskattelovens frister for indberetninger – og naturligvis klarhed over, hvem der skal arve.

Det skal herved bemærkes, at der intet er til hinder for, at en advokat i øvrigt bistår med et privat skifte og således får fuldmagt fra arvingerne. En sådan skiftefuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes.

Såfremt denne artikels forfatter skal forestå bobehandlingen, vil det være en betingelse, at der oprettes en selvstændig konto i boets navn i advokatkontorets klientbogholderi. Dette skal ske af ordensmæssige hensyn, således at alle indtægter og udgifter fremgår af bogholderiet. I øvrigt omhandler advokatbistanden alt lige fra indledende postspærring til korrespondance med afdødes forbrugsleverandører, forretningsforbindelser, udlejer, kommunen, og hvad der ellers er af praktiske forhold. Videre betales der, når den fornødne likviditet er til stede, og proklamafristen er udløbet, gæld til kreditorerne, sker afvikling af fast ejendom med advokatens bistand, rådgives om skatte- og afgiftsspørgsmål og naturligvis arveforhold, ligesom de lovpligtige indberetninger i form af åbningsstatus, boopgørelse m.v. ekspederes fra vort kontors side. Er boet skattepligtigt, er dette også en del af bobehandlingen.

Såfremt boet skal behandles som bobestyrerbo, tegnes der naturligvis den lovpligtige forsikring. Hvad enten det er et privat skifte eller et bobestyrerbo, er vores praksis, at der afholdes bomøder, hvortil alle arvinger indkaldes.

Hvad særligt angår advokatens salærberegning i et bobestyrerbo, er dette reguleret af dødsboskiftelovens § 70, stk. 7, som har følgende ordlyd:

Bobestyrerens salærberegning skal godkendes af skifteretten på baggrund af en samlet vurdering af det udførte arbejde. Ved denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til arbejdets omfang og boets beskaffenhed, det med arbejdet forbundne ansvar og det under de givne omstændigheder opnåede resultat.

Det følger videre af dødsboskiftelovens § 27, stk. 2, at bobestyreren på det første møde, og når der i øvrigt er anledning dertil, skriftligt skal oplyse arvingerne om, hvorledes salæret beregnes, og om muligt den forventede størrelse af salæret. Bobestyreren skal videre oplyse om hvilke øvrige omkostninger, der må forventes.

I såvel bobestyrerboer som private skifter er arvingerne at betragte som forbrugere.

Såvel skifteretten – i bobestyrerboer – som Advokatnævnet er klageinstans, såfremt en arving er utilfreds med det beregnede salær.

Typisk vil det skønnede salær i et bo være opgjort med forbehold, idet den endelige størrelse fuldt ud afhænger af for eksempel besværet med at få afhændet afdødes faste ejendom eller en virksomhed eller komplicerede arveforhold. I den åbningsstatus, der skal udfærdiges, vil der være indeholdt et overslag over boomkostningerne. Det vil ikke være usædvanligt, at et salæroverslag kan gives med udgangspunkt i oplysninger, meddelt i en telefonsamtale eller i en mail. I så tilfælde vil der naturligvis blive taget forbehold for eventuelle særligt komplicerede forhold.

Af én eller anden grund skal advokaten skriftligt før første bomødes afholdelse oplyse om salærberegningsreglerne, endskønt der ikke er særlig mange fastlagte detaljer om aktiver og passiver i boet. For at overholde disse regler oplyser undertegnede derfor ved nærværende, at timesatsen inkl. moms er kr. 2.500,00 for selve de timer, der er advokatarbejde, og kr. 1.000,00 inkl. moms for den kvalificerede sekretærbistand.

Som led i den oven for anførte ret til at klage over – særligt bobestyrers - salærberegning bemærkes, at der ikke som udgangspunkt i henhold til den nyeste retspraksis er en forpligtelse for bobestyrer til at fremlægge sin interne tidsregistrering, jf. herved en Østre Landsrets kendelse fra 29. august 2018. Om Østre Landsrets ophævelse af skifterettens nedsættelse af et bobestyrersalær, se Østre Landsrets kendelse af 20. juni 2018, aftrykt i TFA 2018, side 275. I Fuldmægtigen 2018.121 er der et eksempel på nedsættelse af bobestyrers salær i et, som det udtrykkes, ukompliceret og enkelt dødsbo.

I en dom fra TFA 2019, side 135, er der et godt eksempel på, at Vestre Landsret, af egen drift, nedsatte en bobestyrers salær. Bobestyrer havde beregnet sig kr. 119.500 med tillæg af moms og salæret blev nedsat til kr. 80.000 med tillæg af moms medfør i af dødsboskiftelovens § 79, stk. 5. inkl. salæret for berigtigelsen af adkomstforholdene vedrørende den forurenede ejendom. Der var et opgjort advokatforbrug på 91 timer. Skifteretten fremhævede, i sin afgørelse, at der var tale om ukompliceret arveforhold og uagtet, at der var to ejendomme i boet, var der heller ikke særlige ekspeditioner for så vidt angik disse, idet en ejerlejlighed blev solgt med bistand af en ejendomsmægler og en olieforurenet ejendom blev solgt til kommunen.

Det er for arvingerne værd at bemærke, at advokatsalæret fratrækkes som passiv i boopgørelsen; det vil sige, før boafgiften beregnes.

---oo0oo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Bent-Ove Feldung.