scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Ekspropriation kendt ugyldig af Natur – og Miljøklagenævnet

Den 12. september 2013 traf Natur – og Miljøklagenævnet afgørelse om ophævelse af Ringsted Kommunes ekspropriationsbeslutning på baggrund af klage indgivet af advokat Nicolai Platzer Funder. Alle nævnets 10 medlemmer tog del i afgørelsen.

Sagen er interessant, fordi Natur – og Miljøklagenævnet i sin kendelse af ekspropriationsbeslutningen, analyserede hvert enkelt kriterium for ekspropriation, og lavede en nøje vurdering af hvorvidt kriterierne var opfyldt i forhold til kommunens beslutning. Dermed ændrede nævnet en afgørelse, som kommunen havde truffet på baggrund af en lokalplan. Nævnet slog hermed fast, at blot fordi en kommune vedtager en ny lokalplan med det formål, at etablere boldbaner, er det dermed ikke sagt, at erhvervelsen af arealet om nødvendigt kan ske ved et tvangsmæssigt indgreb. Der skal netop kun foretages et tvangsmæssigt indgreb, hvis den almene interesse i opfyldelsen af lokalplanen er så tungtvejende, at en ejers interesse i, at råde over sin egen grund må vige herfor.

Sagsforløbet

Ringsted Kommune valgte ved afgørelse af 5. april 2011, i henhold til lokalplan nr. 176, at ekspropriere 10.908 m2 af matr. nr. 8m Gyrstinge By, Gyrstinge til brug for anlæg af boldbaner i Gyrstinge. Forinden ekspropriationen havde kommunen og lodsejeren haft en forhandling i gang vedrørende udstykning og derefter salg af grunden. Kommunen tilbød ejeren en m2-pris der var lavere end den ejeren havde ønsket. Ejeren afslog kommunens tilbud, pga. den lave m2-pris, da grunden er beliggende i byzone og ejeren af den grund ønskede, at sælge ejendommen til udstykning, til parceller. Derefter valgte kommunen at ekspropriere området. Ejeren fandt kommunens afgørelse om ekspropriation uretfærdig, bl.a. fordi erstatningsbeløbet efter ekspropriationen var for lavt.  Advokat Nicolai Platzer Funder indsendte derefter en klage på vegne af lodsejeren, som fik nævnet til at tage stilling til kommunens beslutning om ekspropriation. Klager fandt, at betingelserne for ekspropriation efter grundlovens § 73 ikke var opfyldt, idet indgrebet ikke var lovligt, nødvendigt og tidsmæssigt aktuelt for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation. Nævnet valgte på baggrund af klagen at ophæve kommunens afgørelse om ekspropriation.

Natur – og Miljøklagenævnets prøvelse af ekspropriationen

Natur – og Miljøklagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på kriterierne for ekspropriation. Efter planlovens § 47, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af en lokalplan. Kommunalbestyrelsens hjemmel til at ekspropriere er ikke begrænset til offentlige formål, men omfatter også tilfælde, hvor ekspropriationen sker til fordel for private – under forudsætning af, at der er tale om almene, planlægningsmæssige interesser i arealafståelsen.

Planlovens hjemmel til ekspropriation skal administreres med hensyntagen til grundlovens § 73 om den private ejendomsrets ukrænkelighed. På grundlag af praksis efter denne bestemmelse gælder en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Heraf følger navnlig, at ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation.

Betingelserne

Nævnet lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at det område, der blev eksproprieret, er omfattet af den endeligt vedtagne Lokalplan nr. 176, der i § 1 fastsætter lokalplanens formål til bl.a. at etablere en ny boldbane. På baggrund af de foreliggende oplysninger fandt Natur- og Miljøklagenævnet, at Ringsted Kommunes ekspropriation på grundlag af Lokalplan nr. 176, var lovlig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation.

I nødvendighedskravet ligger bl.a., at ekspropriationen skal være nødvendig for virkeliggørelse af lokalplanen. Ved ekspropriation til fordel for private skærpes kravene til nødvendigheden i forhold til ekspropriation til offentlige formål. Ekspropriation er udelukket, hvis ejeren selv kan og vil realisere formålet. Nødvendighedskravet omfatter også det det almindelige proportionalitetsprincip. Tvangsmæssig afståelse af en ejendom kan således ikke gennemføres, hvis det, der ønskes opnået ved ekspropriation, kan gennemføres på en måde, som er mindre indgribende for rettighedshaverne. Der lægges efter nævnets praksis bl.a. vægt på, om der er realistiske alternativer til placeringen af det aktuelle projekt.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund, at ejeren ikke selv ville realisere lokalplanens formål med at etablere en boldbane på det eksproprierede areal. Endvidere lagdes til grund, at der ikke umiddelbart er alternative placeringsmuligheder i Gyrstinge. Det var således nævnets vurdering, at ekspropriationen måtte anses for at være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse, og nødvendighedskravet måtte retligt set anses for at være opfyldt.

Det kommunale skøn

Ud over at prøve det retlige grundlag for ekspropriationen, skal Natur- og Miljøklagenævnet ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 2, også prøve det kommunale skøn, det vil sige om ekspropriationen er rimelig i den konkrete situation. Selvom kommunen har vedtaget en lokalplan med det formål at etablere en ny boldbane, er det ikke dermed givet, at dette skal ske ved et tvangsmæssigt indgreb.

Der skal således tages stilling til, om den almene interesse, der er knyttet til det foreliggende projekt, er så tungtvejende, at ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet bør vige herfor.

Nævnet skulle således tage stilling til, om behovet for en ekstra boldbane i Gyrstinge var så tungtvejende, at et så væsentligt indgreb som ekspropriation var rimeligt i den konkrete situation.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at behovet for en ekstra fodboldbane i Gyrstinge på daværende tidspunkt ikke var så tungtvejende, at ejerens interesse i fortsat at kunne råde over arealet burde vige herfor.

Nævnet lagde vægt på, at der er tale om en landsby med 345 indbyggere og en meget lille kreds af brugere til fodboldbanerne. Endvidere har landsbyen allerede en fodboldbane til rådighed i tilknytning til Kildeskolen og Landsbyhuset.

 

Natur- og Miljøklagenævnet ophævede således Ringsted Kommunes afgørelse af 5. april 2011 om ekspropriation af 10.908 m2 af matr. nr. 8m Gyrstinge By, Gyrstinge til brug for anlæg af boldbaner i Gyrstinge.

Følgen af Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse var, at Ringsted Kommune ikke havde krav på overdragelse af arealet udset til en ekstra boldbane, men at kommunen kun efter aftale med ejerne kunne erhverve ret hertil.

Efterfølge blev sagen imidlertid genoptaget i Natur- og Miljøklagenævnet, hvor ekspropriationen blev kendt lovlig. Grundejeren valgte at indbringe sagen for domstolene, som i to instanser godkendte den nye afgørelse, således at ekspropriationen blev opretholdt. Forløbet i domstolssystemet er beskrevet i en senere artikel: Er det for let er for kommunerne at ekspropriere?

--oooOooo---

For yderligere oplysninger om afgørelsen eller om planretlige problemstillinger i almindelighed, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...