Erstatning for psykiske skader

Højesteret har i to domme fastslået, at man kan få erstatning for psykisk skade, selv om der ikke er konstateret nogen fysisk skade.

I det ene tilfælde var en medarbejder ved en kommune i forbindelse med en personaleweekend blevet udsat for krænkende og nedværdigende opførsel. En supervisor havde opfordret hendes kolleger til at diskutere hendes fravær på grund af sygdom. De negative kommentarer fra kolleger fik til følge, at hun i de tilstedeværende kollegers påhør af sin leder reelt blev afskediget.

Hun havde ikke mulighed for at tage hjem og måtte afvente hjemtransport med de øvrige.

Denne oplevelse påførte hende en psykisk lidelse, der blev anerkendt som arbejdsskade.

Hun rejste også krav om erstatning efter erstatningsansvarslovens regler. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt en psykisk skade var en skade i erstatningsansvarslovens forstand. Det mente både Østre Landsret og Højesteret. Højesteret fandt, at skaden var påregnelig, og at personaleweekenden var afviklet på en uforsvarlig måde. Medarbejderen blev derfor tilkendt erstatning.

I det andet tilfælde havde en lærer tegnet en erhvervsevnetabsforsikring. Efter et overfald og efterfølgende trusler fra elevers side opstod en psykisk skade. Han krævede erstatning af forsikringsselskabet, som imidlertid ikke mente, at han var berettiget til erstatning, fordi forsikringsbetingelserne krævede, at der forelå legemsbeskadigelse, og det havde der kun været tale om ved overfaldet og ikke ved truslerne, og det var efter forsikringsselskabets opfattelse truslerne, der var årsag til skaden.

Højesteret fastslog, at den psykiske skade var en følge af overfaldet, og læreren blev tilkendt erstatning. I dommen blev det fastslået, at betingelsen om legemsbeskadigelse ikke i sig selv ville afskære fra erstatning i tilfælde, hvor der alene var tale om psykisk skade.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Lars Søndergaard.