scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

EU vedtager nye regler om betalingsfrister og rykkergebyrer

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden. Reglerne skal nu formelt vedtages af Rådet og herefter offentliggøres i EU Tidende. 20 dage herefter træder reglerne i kraft, hvorefter medlemslandene har op til to års frist for at implementere dem i national lovgivning. Først herefter gælder de i Danmark.

Reglerne går nærmere ud på, at for betalinger mellem virksomheder vil den almindelige betalingsfrist blive 30 dage, med mindre andet er særskilt aftalt. Kreditor kan altså ikke umiddelbart tvinges til at acceptere usædvanligt lange kredittider ensidigt fastsat af kunden. Betalingsfristen kan dog forlænges med op til 60 dage, hvis parterne er enige om dette. Mere end 60 dage kan kun aftales, hvis det ikke er "klart urimeligt" over for kreditor og det skal da være tydeligt fremhævet i aftalen.

For offentlige myndigheder bliver fristen også 30 dage, men mulighederne for forlængelse færre. En forlængelse skal således både være "udtrykkeligt aftalt" og samtidig "objektivt begrundet i lyset af aftalens særlige karakter eller elementer i den".

Såfremt fakturaer ikke betales efter de nye frister, vil kreditor fremover kunne opkræve en rente på 8 % samt et kompensationsbeløb på 40 Euro, som skal dække omkostningerne ved inddrivelsen af betalingerne.

De eksisterende Danske regler i renteloven og tilhørende bekendtgørelse tager allerede i nogen grad højde for kreditors naturlige interesse i at kunne opkræve morarente og godtgørelse for inkassoomkostninger. Gebyret på 40 Euro (svarende til ca. 300 kr.) er dog betydeligt højere end det rykkergebyr på 100 kr., kreditor i dag selv kan beregne ved konstateret misligholdelse. Efter Dansk ret kan kreditor til gengæld opkræve tre gange 100 kr. i rykkergebyrer.

For mere information om de nye regler eller reglerne om inddrivelse af tilgodehavender generelt, kontakt da advokat Nicolai Platzer Funder.

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor inkasso, tvangsauktioner m.m., klik her: Inkasso.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...