Forældelse afbrudt for den fulde fordring, selvom fogedsag i 2008 alene var fremmet for et mindre beløb.

Den 5. juli 2019 afklarede Vestre Landsret en retslig usikkerhed ved afbrydelse af forældelse af fordringer.

Siden reglerne om forældelse af fordringer og krav blev ændret 1. januar 2008, har det været usikkert, hvordan kreditor kunne sikre sig mod forældelse af sine fordringer. Ved lovændringen blev det bestemt, at forlig, domme og andre fordringer, hvor der er et såkaldt fundament (skriftligt dokument), fremadrettet vil blive forældet efter 10 år mod tidligere 20 år.

I mange situationer, hvor fordringer ikke betales rettidigt, har kreditor haft et håb om, at hans skyldners situation over årene ville ændre sig, så fordringen helt eller delvist kunne blive betalt. Mange kreditorer har erfaret, at 10 år ikke har været nok, og har derfor ønsket at afbryde forældelsen af fordringen og derved sikre at fordringen består i ikke kun 10 år, men i 20 år eller en endnu længere årrække.

Forældelsen af fordringer kan afbrydes ved, at skyldneren igen erkender sin skyld, men også ved, at fogedretten fremmer (behandler) fordringen. Hvis skyldneren ikke frivilligt vil erkende skylden, er det kun ved at indbringe skyldneren for fogedretten, forældelsen kan afbrydes.

Indbringelse af en sag for fogedretten koster et gebyr, der står i forhold til fordringens størrelse. Er fordringen således på 1 mio. kr., koster det en afgift på 5.290 kr. Har man en gammel dom eller et frivilligt forlig, som er ved at være 10 år gammelt, men der ikke er udsigt til, at debitor kan betale, kan det være fristende at bede fogedretten foretage udlæg, således at fordringen består i yderligere 10 år. Men man risikere også at smide gode penge efter dårlige. Ofte beder kreditor derfor alene om, at der foretages udlæg for et mindre beløb, f.eks. 100.000 kr. – og så er gebyret kun 790 kr. !

Indtil landsrettens afgørelse i juli, var det usikkert, om afbrydelsen af forældelsen ved fremsendelse af kravet til fogedretten var for hele fordringen, eller kun for den del, som kreditor anmodede om, at der blev foretaget udlæg for.

I en afgørelse fra Østre Landsret fra 3. februar 2017 fremgår det, at i en sag, hvor der alene var anmodet om udlæg for 50.000 kr. af en fordring på 273.258,09 kr., havde fogedretten ingen retlig forpligtelse til at prøve kravet ud over de 50.000 kr. (U 2017.1634 Ø)

I kommentarerne til Forældelseslovens § 18 er der i Karnov anført, at ”Hvis anmodningen om udlæg er begrænset til en del af fordringen, omfatter afbrydelsesvirkningen kun denne”.

I Vestre Landsret (V.L. B-0234-19) blev behandlet en sag, der oprindeligt var startet med anmodning om udlæg ved Fogedretten i Aalborg. En bank havde tilbage i 2008 anmodet om, at der blev foretaget udlæg hos en skyldner for 43.000 kr., selvom fordringen kunne opgøres til 216.207 kr. 

I 2018 ønskede banken igen at opretholde sin fordring for det fulde beløb, og fremsendte sagen til Fogedretten. Fogedretten afgjorde ved kendelse i april 2019, at sagen kunne fremmes (gennemføres) for den fulde fordring på 216.207 kr.

Debitor mente kravet var forældet, bortset fra de 43.000 kr.

Det stod landretten klart, at det hverken af loven eller lovbemærkningerne fremgik, hvordan retsstillingen er i et sådan tilfælde.

Det landsretten hæftede sig ved var dog, at fordringens forældelse afbrydes ved anmodning om udlæg til fogedretten. Hvis den fulde fordring er opgjort over for fogedretten fandt landsretten, at forældelsen var afbrudt for den fulde fordring, uanset at der alene var anmodet om udlæg for et mindre beløb.

Vestre Landsret adresserede mere præcist problemstillingen end Østre Landsret havde gjort i 2017, og konklusionen må herefter være, at kreditor alene behøver at anmode om udlæg for et realistisk beløb (på nuværende tidspunkt), men alligevel kan opretholde hele fordringen, hvis denne opgøres i forbindelse med fogedforretningen.

(BEMÆRK: debitor har søgt om 3. instans bevilling)

---oo0oo---

For yderligere uddybning af artiklen eller om inkasso spørgsmål i øvrigt kan henvendelse rettes til advokat Kim Utzon Jybæk fra Homann Advokater.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...