playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Forslag til ændring af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Regeringen har den 20. november 2019 fremsat et forslag til ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven.

Bo- og gaveafgiften

Med forslaget ønsker regeringen at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden nedsættelsen af afgiften, der i 2017 blev gennemført med virkning fra 2016 af den daværende Venstreregering sammen med DF, LA og de Konservative. Ifølge denne tidligere ændring nedsattes afgiften trinvis til 13% (2016 og 2017), 7% (2018), 6% (2019) og 5% (2020).

Der sker nu en tilbagerulning til det gamle 15%-niveau.

Ifølge lovforslaget skal loven have virkning fra 1. januar 2020, således at ovennævnte 5%-sats afskaffes for 2020 og erstattes af 15%. Derimod berøres ovennævnte satser for 2016-2019 ikke.

Forbedret henstand

Det foreslås, at adgangen til henstand med betaling af bo- og arveafgiften forbedres, således at man nu får et retskrav på henstand og en forlængelse af henstandsperioden fra 15 til 30 år. Der kræves heller ikke sikkerhed.

Indførelse af et retskrav på henstand medfører, at det ikke er overladt til Skatteforvaltningens skøn, om der konkret kan gives henstand ud fra en bedømmelse af virksomhedens kapitalforhold og virksomhedens fortsatte beståen.

Den foreslåede afdragsordning indebærer, at der skal betales lige store afdrag på op til en 30 årig periode. Afgiftsbeløbet skal forrentes med standardrenten efter selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2 (pt. 2,7% p.a.) og forfalder sammen med det årlige afdrag.

Det skal tilføjes, at der ikke er mulighed for en afdragsordning ved overdragelse af aktier eller anparter i et selskab, hvor selskabets virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i passiv kapitalanbringelse (pengetankselskab).

Værdiansættelse af aktier og anparter

Lovforslaget ændrer ikke ved reglerne om værdiansættelse af aktier og anparter, der fortsat skal ske til handelsværdien.

Politiske forhandlinger

Lovforslaget er til forhandling, hvorfor det er muligt, at der kan komme ændringer til ovenstående.

---oo0oo---

Kontakt gerne advokat Hans Henrik Skjødt i relation til ovennævnte.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager