Fraflytterskat er i strid med EU-regler

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU Kommissionen fastslået på et møde g.d. i anledning af den klage som advokat Gitte Skouby på vegne af nogle klienter fremsendte til Kommissionen i forbindelse med Folketingets vedtagelse af reglerne i 2008. De danske regler om fraflytterskat på aktier bevirker en fremrykket beskatning af gevinst på aktier. Den gevinst, der beskattes ved fraflytning er ikke realiseret, men blot beregnet. Efter de almindelige regler om aktieskat, vil aktionæren først blive beskattet, når der realiseres en fortjeneste på aktier. Det vil typisk sige ved salg. Exit skatten på aktier skat, som er udløst af aktionærens fraflytning. Var aktionæren ikke flyttet fra Danmark ville den urealiserede gevinst på aktier ikke blive beskattet. Fraflytterskatten har således en afskrækkende / hæmmende virkning for den frie bevægelighed og dermed etableringsretten. Hertil kommer, at reglerne pålægger den fraflyttede aktionær en række administrative byrder i form af krav om årlige selvangivelser til Danmark, selvom den fulde skattepligt er ophørt, og der som følge heraf ikke længere skal selvangives i Danmark, hvis der ikke tilflyder aktionæren indtægter fra Danmark. Kommissionen har givet Skatteministeren 2 måneder til at få ændret reglerne og bringe dem i overensstemmelse med EU traktaten. Sker det ikke vil Kommissionen anlægge sag mod Danmark for traktatbrud.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…