playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Fraflytterskat er i strid med EU-regler

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU Kommissionen fastslået på et møde g.d. i anledning af den klage som advokat Gitte Skouby på vegne af nogle klienter fremsendte til Kommissionen i forbindelse med Folketingets vedtagelse af reglerne i 2008.

De danske regler om fraflytterskat på aktier bevirker en fremrykket beskatning af gevinst på aktier. Den gevinst, der beskattes ved fraflytning er ikke realiseret, men blot beregnet. Efter de almindelige regler om aktieskat, vil aktionæren først blive beskattet, når der realiseres en fortjeneste på aktier. Det vil typisk sige ved salg. Exit skatten på aktier skat, som er udløst af aktionærens fraflytning. Var aktionæren ikke flyttet fra Danmark ville den urealiserede gevinst på aktier ikke blive beskattet. Fraflytterskatten har således en afskrækkende / hæmmende virkning for den frie bevægelighed og dermed etableringsretten. Hertil kommer, at reglerne pålægger den fraflyttede aktionær en række administrative byrder i form af krav om årlige selvangivelser til Danmark, selvom den fulde skattepligt er ophørt, og der som følge heraf ikke længere skal selvangives i Danmark, hvis der ikke tilflyder aktionæren indtægter fra Danmark.

Kommissionen har givet Skatteministeren 2 måneder til at få ændret reglerne og bringe dem i overensstemmelse med EU traktaten. Sker det ikke vil Kommissionen anlægge sag mod Danmark for traktatbrud.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager