Frederik Creutzberg og Hustrus Legat

FORMÅL I HENHOLD TIL FUNDATSEN OG  VEDTÆGTER i Frederik Creutzberg og Hustrus Legat:

Af legatkapitalens renter henlægges, efter at udgifterne til årlig vedligeholdelse af grosserer Frederik Creutzberg og hustrus gravsted på Gentofte Kirkegård i tiden indtil 22.oktober 2034 at regne og til administration, bestyrelse, revision etc. er afholdte, årligt et beløb på mindst 10% af legatets bruttoindtægter til forøgelse af kapitalen.

Renten af legats indtægter uddeles:

  • dels til enker efter i København boende grosserere og disse ugifte døtre, og
  • dels til enker efter i provinsen boende køb¬mænd og disses ugifte døtre, for så vidt angår de pågældende købmænd ved deres død var, og i mindst to år havde været, medlem af en handelsstandsforening, som er medlem af en af følgende centralforeninger: Sjælland og Lolland Falsters Handelsstands Centralforening, Jyske Handelsstands Centralforening og Den fynske Handelsstands Centralforening.

De to grupper skal så vidt muligt have lige meget.

Subsidiært - for det tilfælde, at der ikke findes ansøgere, der opfylder betingelserne i § 4 stk. 2 - kan legatet uddeles til enker  efter og ugifte døtre af købmænd og grosserere, som ved deres død var og i mindst to år havde været enten individuelle medlemmer i Det Danske Handelskammer, eller medlemmer af en lokal handelsstandsforening, som er foreningsmedlem af Det Danske Handelskammer.

Som betingelse for at kunne nyde legatet gælder følgende:

  1. Ingen skal kunne nyde legatet, med mindre vedkommende efter legatbestyrelsens skøn er trængende. Det forudsættes endvidere, at vedkommende fører, og har ført, en hæderlig vandel, hvilket alt på passende måde efter legatbetyrelsens nærmere forlangende må dokumenteres. Der fastsættes ingen særlig aldersbetingelse for legatets nydelse, men i almindelighed vil dog højere alder være et for legatets nydelse kvalificerende moment.
  2. Legatet tildeles for et eller flere år ad gangen, men kan efter ansøgning på ny erhverves. Legatbestyrelsen har ret til at forlange, at der for de legatnydere, der får tildelt legatet for flere år, hvert år fremskaffes dokumentation for, at vedkommende stadig opfylder betingelserne for at nyde legatet.

Der anvendes ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er senest den 1/10 i kalenderåret.

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere