Fritagelse for at betale indkomstskat i dødsboer

Dødsboer, der behandles i Danmark er indkomstskattepligtige. I dødsboskattelovens § 6 er der en generel fritagelse for at betale indkomstskat for boet, hvis boets aktiver og dets nettoformue ikke overstiger visse grænser, der for indkomståret 2014 er kr. 2.641.900.

På baggrund af en konkret afgørelse i Landsskatteretten har Skat besluttet, at grænserne i et uskiftet bo skal beregnes, således at der gælder det dobbelte beløb. Det vil sige, at grænsen for skattefritagelse i et uskiftet bo er kr. 5.283.800.

I en del boer har det ikke så stor praktisk betydning, om boet er skattefritaget. Det skyldes, at der i mange boer ikke er skattepligtig indkomst af betydning.

I andre boer kan det have stor betydning. Hvis en stor del af aktiverne består af aktier, der sælges eller udloddes til arvingerne for langt mere end anskaffelsessummen, vil der være en stor skattepligtig indkomst og derfor en stor skat at betale.

De nye regler for skattefritagelse i dødsboer gælder, uanset om boet skiftes i længstlevendes levende live eller ved længstlevendes død.

Dødsboer, der allerede er skiftet, kan begæres genoptaget i skifteretten med henblik på at søge skatteansættelsen genoptaget, således at betalt skat kan tilbagebetales. Ved genoptagelse er det muligvis beløbsgrænserne på tidspunktet for skiftet, der gælder.

Kun boer, der er skiftet efter længstlevendes død i 2009 eller senere, eller ved begæring om skifte i længstlevendes levende live i 2009 eller senere, kan genoptages.

Begæring om genoptagelse skal fremsættes over for Skat senest 6 måneder efter Skats offentliggørelse af de nye regler. Denne frist skal formentlig regnes fra 16. januar 2014, og genoptagelse hos Skat forudsætter, at skifteretten forinden har genoptaget boet.

--oooOooo---

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard.