Krav til lægeerklæring ved afbud til retsmøde

Højesteret har den 19. februar 2019 afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter udeblivelse fra et retsmøde. Dermed har Højesteret bekræftet hidtidig retspraksis, som fastlægger særlige krav til formuleringerne i lægeerklæringen, for af den er gyldig.

Dette har særlig betydning hvis man tidligere har fået genoptaget en retssag efter udeblivelse. Her vil en ny udeblivelse være ensbetydende med at sagen tabes, hvis man ikke kan dokumentere lovligt forfald. Dette gælder både i civile retssager, fogedsager og i sager om særlovsovertrædelser, som denne sag handlede om.

I oktober 2017 var en mand (T) blevet idømt en bøde på kr. 2.500 og frakendelse af kørekortet for en færdselslovsovertrædelse. T ankede dommen med henblik på frifindelse eller formildelse af straffen. Men ved hovedforhandlingen i landsretten udeblev T, som flere gange tidligere havde fået afslag på at få omberammet hovedforhandlingen på grund af planlagt udlandsrejse i 5 måneder.

Landsretten fremmede sagen som en udmålingsanke, men genoptog senere sagen på grund af påvist lovligt forfald. Landsretten berammede sagen på ny, men T udeblev igen fra hovedforhandlingen – denne gang under genoptagelsessagen.

Landsretten vurderede, at T’s lægeerklæring fra et hospital i Spanien, hvorefter T aftenen inden hovedforhandlingen blev diagnosticeret med akut gastroenteritis (”maveforkølelse”), ikke dokumenterede lovligt forfald. Landsretten hævede derfor sagen. Landsretten lagde vægt på, at det ikke fremgik af lægeerklæringen, om det af lægen konstaterede, var til hinder for, at T kunne møde i retten på tidspunktet for hovedforhandlingen.

Højesteret stadfæstede senere landsrettens kendelse af de af landsretten anførte grunde.

Kendelsen er en klar understregning af hidtidig gældende praksis. Er man syg og forhindret i at møde op i retten til et retsmøde og bliver man derfor anmodet om at fremskaffe en lægeerklæring, skal denne ikke blot udtale sig om, at man har været syg. Det skal eksplicit fremgå, at man af den grund var forhindret i at møde op i retten på det pågældende tidspunkt. Ellers må det forventes, at lægeerklæringen vil blive tilsidesat.

Hele kendelsen kan læses her: HR Kendelse af 19.2.2019.

---oo0oo---

For bistand vedrørende retssager/procedure, hvad enten det er civile sager, fogedsager eller straffesager, kontakt da venligst en af HOMANN’s advokater med speciale inden for dette felt.