scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Letbaner – ansvar og forsikring

Den første letbane i Danmark blev taget i brug (noget senere end oprindeligt planlagt) i december 2017 i Aarhus, og i den kommende tid (år) vil letbanen i Aarhus blive udvidet, ligesom der med stor sandsynlighed også kommer letbaner i bl.a. Odense og København.

Efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer – uundgåeligt – med tiden flere til.

Reglerne om letbaner, der defineres som skinnebåren trafik som både kan køre i vej og i eget tracé, findes i færdselsloven og jernbaneloven.

De gældende regler om letbanernes erstatningsansvar findes i jernbaneloven, herunder særligt i jernbanelovens §§ 49-54, og disse regler gælder uanset om letbanekøretøjet befinder på (indenfor) færdselslovens anvendelsesområde, eller i eget, lukket tracé udenfor færdselslovens anvendelsesområde.

Letbanen er efter jernbanelovens § 49 objektivt ansvar for person- og tingsskader på de passagerer, der benytter letbanen. I forhold til den øvrige trafik, f.eks. bilister, cyklister og fodgængere osv., gælder der også et objektivt ansvar for skader ”som foranlediges af påkørsel”, jf. jernbanelovens § 51, dog gælder det objektive ansvar ikke ved påkørsel af dyr. Det er næppe en forudsætning for det objektive ansvar, at letbanekøretøjet er blevet påkørt, når/hvis skaden – f.eks. i forbindelse med at skadelidte har foretaget en undvigemanøvre for at undgå påkørsel af letbanekøretøjet – indtræder ved en begivenhed, der i øvrigt kan anses for en ”påkørsel”. Er skadelidte derimod blot kommet til skade ved at ”vælte” i en solo ulykke, gælder der næppe et objektivt ansvar for letbanen.

Der påhviler i andre tilfælde letbanen et ansvar efter culpareglen, dvs. på grundlag af en vurdering af, om letbanen ved uagtsomhed har begået fejl eller forsømmelser osv. Det centrale må i denne sammenhæng forventes at blive, hvorvidt føreren af letbanekøretøjet, der jo føres af en fysisk person ”på sigt” (i modsætning til efter signalgivning), har begået ansvarspådragende fejl eller forsømmelse ved ulykken.

Letbanen (infrastruktur forvalteren) har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, jf. jernbanelovens § 53, der dækker evt. ansvarsskader, og der er af Trafikstyrelsen fastsat nærmere regler om denne forsikringspligt, herunder om størrelsen af den forsikringssum der skal være til rådighed. Beløbet er over 400 mio. kr. i 2018, så der skulle gerne være tilstrækkelig sum til at dække de skader letbanen måtte forvolde.

Du kan læse mere om emnet i vedhæftede artikel fra Ugeskrift for Retsvæsen og på Trafikstyrelsens hjemmeside.

--oooOooo---

Har du brug for juridisk rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Perregaardjsp@remove-this.homannlaw.dk eller på telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...