playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Ny momspraksis

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.

Hidtil har SKATs praksis været, at virksomheden altid skal afregne den fulde moms af det fakturerede beløb. Er salgsprisen f.eks. sat til kr. 100, skal virksomheden afregne 25 % i moms, dvs. 25 kr. Det har ikke haft nogen betydning, om virksomheden har haft mulighed for at opkræve momsen fra sin kunde efterfølgende. Har det ikke været muligt, har virksomheden selv måttet afholde det fulde momsbeløb.

Den ny praksis betyder, at virksomheden kun skal afregne kr. 20 i moms i de situationer, hvor virk-somheden ikke har mulighed for at efteropkræve momsen hos sin kunde. Momsen anses således for indeholdt i det modtagne beløb. Det følger dog også af domstolens afgørelse, at udgangspunktet er, at virksomheden skal afregne det fulde momsbeløb, dvs. de 25%. Det bliver derfor op til virksomheden at godtgøre, at det ikke er muligt at efteropkræve momsen hos kunden.

Domstolens afgørelse har virkning for tidligere opkrævet moms. Virksomheden kan kræve for meget opkrævet moms retur hos SKAT 3 år tilbage.

Den ny praksis følger af EU-domstolens sager C-249/12 og C-250/12.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager