Nye regler gør det lettere at opnå dansk statsborgerskab

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk indfødsret. Retningslinjerne indebærer bl.a. en række lempelser på kravene for at opnå dansk indfødsret.

Dette betyder bl.a., at:

  • det gældende krav om, at man skal have været selvforsørgende i 4 ½ år inden for de seneste 5 år ændres til et krav om, at man skal have været selvforsørgende i 2 ½ år inden for de seneste 5 år,
  • det gældende krav om danskkundskaber, hvorefter man skal bestå danskuddannelsernes prøve i Dansk 3 ændres, således at man fremover skal bestå danskuddannelsernes prøve i Dansk 2,
  • den nuværende indfødsretsprøve afskaffes og erstattes af en ny statsborgerskabsprøve fra formentlig juni 2014.  

Endvidere indeholder aftalen nye regler for opholdskravet for personer, som på grund af en ægtefælles arbejde i udlandet for danske interesser har bopæl i udlandet, og en række tilpasninger i lyset af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til FN’s børnekonvention, FN’s konvention om begrænsning af statsløshed, FN’s handicapkonvention og nyeste praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det betyder bl.a.,

  • at mulighederne for at fravige kravene om danskkundskaber og bestået statsborgerskabsprøve nu fortolkes i overensstemmelse med den handicapdefinition, som følger af FN’s handicapkonvention,
  • at børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og dansk far kan opnå dansk statsborgerskab uden at opfylde de almindelige betingelser for naturalisation og uafhængigt af, om faren har del i forældremyndigheden over barnet.

For så vidt angår reglerne om dobbelt statsborgerskab, har regeringen i 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der nærmere skal undersøge området, og det forventes, at der efter omstændighederne i folketingssamlingen 2013-14 vil ske udmøntning af arbejdsgruppens arbejde. Indholdet af eventuelt nye regler for mulighederne for dobbelt strafbarhed, herunder omfanget af muligheden for at bevare sit gamle statsborgerskab ved erhvervelse af dansk statsborgerskab, kendes ikke før arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde.

Endvidere vil der for så vidt angår muligheden for, at unge født og opvokset i Danmark (læs mere her), i visse tilfælde automatisk skal tilbydes statsborgerskab, i overensstemmelse med det der følger af regeringsgrundlaget fra 2011, endvidere ske udmøntning heraf i folketingsamlingen 2013-14.

De øvrige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab ved naturalisation, herunder de nuværende krav til at holde sig ude af kriminalitet, afgivelse af tro- og loveerklæringer, krav til ophold samt gæld til det offentlige, opretholdes.

De nye regler træder i kraft den 15. juni 2013. Ansøgninger eller anmodninger om genoptagelse indgivet inden da, og som endnu ikke er færdigbehandlet, vil også blive afgjort efter de nye regler.

For at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Henvendelse om denne artikel kan rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen eller advokatfuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Links:

Aftale om indfødsret