Nye regler om syn og skøn

Den 1. juli 2014 træder en række ændringer af retsplejeloven i kraft (lov nr. 737 af 25. juni 2014). Især retsplejelovens regler om syn og skøn bliver ændret på en række områder.

Syn og skøn er en meget brugt metode til at opnå en sagkyndig vurdering af tekniske spørgsmål under en rets- eller voldgiftssag. Ved syn og skøn afgiver en uafhængig skønsmand, der er udmeldt af retten, en erklæring med besvarelse af en række spørgsmål, som parterne har stillet.

Processen har traditionelt været både tids- og omkostningskrævende, bl.a. idet reglerne tidligere foreskrev, at parterne skulle være enige om formuleringen af spørgsmålene til skønsmanden. I mangel af enighed mellem parterne måtte retten meget ofte træffe afgørelse om spørgsmålenes formulering.

Ændringen af retsplejeloven har således især til formål at gøre syn og skøn mere effektiv og mindre tids- og omkostningskrævende.

De nye regler indebærer navnlig følgende ændringer:

  • Det er ikke længere et krav, at en parts spørgsmål til skønsmanden skal godkendes af den anden part. Retten kan dog afvise spørgsmål, som eksempelvis ligger uden for den ramme for skønsforretningen, som retten har fastsat, eller som utilbørligt forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning.
  • Inden en skønsmand endeligt udpeges, skal vedkommende sende et overslag over de forventede omkostninger ved skønsforretningen til retten, samt oplysninger om hvornår skønserklæringen forventes at være færdig. Først når parterne har haft lejlighed til at udtale sig herom, udpeger retten skønsmanden endeligt.
  • Den part, der har begæret syn og skøn, hæfter for omkostningerne hertil, både for så vidt angår egne spørgsmål og modpartens spørgsmål. Modparten hæfter dog ligeledes for den del af omkostningerne, der kan kenføres til modpartens spørgsmål.

De nye regler indebærer formelt en effektivisering af processen, men det er endnu usikkert i hvilket omfang den ønskede effektivisering vil slå igennem i praksis. Det er sandsynligt, at den udvidede adgang til at stille spørgsmål, der ikke er godkendt af modparten, vil medføre en vis forøgelse af antallet af skønsspørgsmål. Det kan heller ikke udelukkes, at retten fortsat vil blive mødt med indsigelser omkring spørgsmålenes eventuelle utilbørlighed eller uforenelighed med temaet for skønssagen.

En effektiv gennemførelse af en skønssag må således forventes også i fremtiden at afhænge af den rette styring af sagen, samt om der kan opnås en hensigtsmæssig dialog mellem parterne om de spørgsmål, som skønsmanden skal beskæftige sig med.

--oooOooo---

For eventuelle spørgsmål om denne artikel, entreprise eller syn og skøn kontakt venligst advokat Frederik Bue Johnsen.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...