playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Oda og Hans Svenningsens Fond

Formål i henhold til fundatsen i Oda og Hans Svenningsens Fond:

Ifølge fundatsens § 3 er fondens formål først og fremmest at støtte kunst og videnskab, herunder videnskabelig forskning. Endvidere kan der ydes støtte til humanitære arbejder.

Ved tildeling af en legatportion skal bestyrelsen påse, at legatmodtagerens virke kan betragtes som almennyttig.

Godkendelse af en forening, institution el.lign. i henhold til ligningslovens § 8 A betragtes som tilstrækkelig dokumentation i så henseende. I henhold til mulighederne for fradrag i fondens skattepligtige indkomst skal der altid gives detaljerede oplysninger om, hvem der er den egentlige legatmodtager; det vil sige en person, en forening, et hospital, eller hvem der nu er den direkte ansøger.

Alle ansøgninger skal være administrator, advokat Bent-Ove Feldung i hænde senest den 1. oktober i et regnskabsår, og der meddeles ikke kvittering for modtagelsen, hvorfor ansøgeren opfordres til selv at krydse af i ”anmod om kvittering for modtagelse/læsning” i mailsystemet. Belært af erfaringen, hvor en del ansøgere skriver meget omfangsrigt, jf. også neden for, bør det ansøgte beløb være fremhævet i indledningen til ansøgningen, hvorefter begrundelse/budget m.v. kan være indeholdt i bilag til ansøgningen.

1. Ved støtte til videnskabelige projekter

Ved støtte til videnskabelige projekter skal bestyrelsen - inden endelig bevilling - sikre sig, at vedkommende forskningsråd kan anbefale støtte. Under samme forudsætning kan der gives studie- og rejselegater til videnskabsmænd.

Bestyrelsen har fastlagt den praksis, at der ikke ydes legater til Ph.d.-studerende/Ph.d.-afhandlinger, Postdocs og videre skal der til videnskabelige projekter foreligge en sagkyndig udtalelse. Endelig er udgangspunktet, at kun projekter, der realiseres i Danmark, støttes.

Der skal således til ansøgningen være vedlagt en udtalelse fra en faglig leder eller anden form for ansvarlig for godkendelse af forskningsprojektet, idet ansøgningen ellers ikke kan forventes behandlet af legatbestyrelsen.

Særligt for så vidt angår ansøgninger til videnskabelige projekter, ønsker administrator af legatet og bestyrelsen ikke så at sige at blive overdænget med en række bilag, der er udtryk for ansøgerens mange publikationer og erfaringer. Ansøgningen skal være så kort og relevant som overhovedet muligt – og meget gerne på dansk. Begrænsningens kunst må udøves, således at ansøgningen indskrænkes to-tre sider med en helt konkret angivelse af, hvad der søges til. Skal der bilag med, bedes disse angivet til slut i ansøgningen, og de skal også være meget korte. Det er en god idé allerede i første afsnit helt konkret at skrive, hvad der søges til og hvor stort et beløb, der søges.

Om begrænsningens kunst, for så vidt angår udfærdigelse af ansøgning med bilag, se den indledende omtale af legatet her.

Det kan ikke forventes, at en ansøgning om støtte til et forskningsprojekt bliver taget i betragtning, såfremt der ikke er den førnævnte faglige udtalelse. Videre bedes ansøgere begrænse antallet af sider i ansøgningen, således at én-to A4-sider, hvori formålet med ansøgningen beskrives, er tilstrækkeligt. Legatbestyrelsen har ikke behov for lange forfatterlister/litteraturlister eller andet. Kort beskrevet vil den optimale ansøgning bestå af en projektbeskrivelse/lægmandsbeskrivelse, eventuelt budget og i hvert fald det ansøgte beløbs størrelse samt den førnævnte udtalelse. Det kan være relevant at vide, om andre fonde måtte have meddelt støttetilsagn.

2. Støtte til kunst

Støtte til kunst kan ydes til foreninger, institutioner el.lign., såfremt der foreligger anbefaling af støtte fra en kompetent institution f.eks. Det Kongelige danske Kunstakademi, Det Kongelige danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Teater, Dansk Forfatterforening el. lign. Endvidere kan der gives studie- og rejselegater til kunstnere, som anbefales hertil af en institution som nævnt i første punktum.

For en ordens skyld præciseres, at der ikke i denne ansøgningskategori er behov for fagkyndige udtalelser.

3. Støtte til humanitære formål

Støtte til humanitære formål, herunder navnlig sygdomsbekæmpende foreninger i Danmark, men også foreninger og organisationer indenfor den sociale sektor.

Generelt

Generelt gælder, at fonden på ingen måde yder studiestøtte, således at forstå, at ansøgeren altså skal have en kandidatgrad. De under pkt. 3 anførte humanitære formål omfatter ikke enkeltpersoner, der søger bistand til sig selv.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen bør være så kort og veldokumenteret, som muligt, og foreninger, der søger til humanitære formål, skal vedlægge regnskab. Øvrige ansøgere skal så vidt muligt opgive budget og i øvrigt dokumentere ansøgningen så kort, som muligt. Såvel som ansøgninger i form af breve med bilag kan søges pr. e-mail (dog ikke hvis der er lydfiler og længere skriftlige redegørelser med) til bof@remove-this.homannlaw.dk og/eller mlo@remove-this.homannlaw.dk.

Ansøgninger modtaget efter den 1. oktober i ansøgningsåret vil ikke komme i betragtning. Uddelingsmødet afholdes typisk ultimo oktober/primo november.

Ansøgere inden for videnskabskategorien skal fremsende autoritativ udtalelse (f.eks. En institutleder, ledende overlæge, fakultetsleder etc.) om forskningsprojektets relevans.

Da legatets bestyrelse i løbet af et uddelingsår modtager mange ansøgninger indenfor videnskabskategorien, og hvor alle ansøgninger er udfærdiget/skrevet i en terminologi, der forudsætter en stor viden indenfor det område, der søges et legat til, opfordres ansøgerne til at fremsende en ansøgning, der er skrevet i kort, præcist og koncist lægmandssprog – eller i hvert fald undlade at fremsende ansøgninger fyldt med terminologiske udtryk. Videre er det ikke nødvendigt at modtage de – meget ofte – særdeles lange lister over, hvilke publikationer, ansøgeren har været med til. Legatbestyrelsen interesserer sig primært for det konkrete projekt, og det kan også have interesse for legatbestyrelsen at vide, om andre fonde allerede har foretaget en faglig bedømmelse af ansøgningens videnskabelige relevans. Endelig er det også praktisk for bestyrelsen på et meget tidligt tidspunkt at blive gjort opmærksom på, hvilket beløb, der søges.

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Konkurstallet steg igen i oktober – Hvad nu, når kassen er tom?

af advokat Bjørn Wittrup

Antallet af konkurser er desværre steget i oktober måned i forhold til forrige måned og måneden før. Tallene kommer ikke som en overraskelse, når man...

Brug af afdødes NemID til egen fordel - ansvar, bevisbyrde

af advokat Jens H. Elmerkjær

For godt 2 år siden afsagde Vestre Landsret en dom i en sag om (mis)brug af en andens persons

NemID. Dommen giver stof til eftertanke.

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022

af Bjørn Wittrup

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022 på Foreningens seminar i Køge den 6. okt. 2022.