scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Om krav mod Husejernes Forsikring (Gable Insurance)

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det være for sent, med mindre der er tale om en byggeskadeforsikring, hvor anmeldelse kan – og skal – ske i hele policens løbetid.

Da Husejernes Forsikring og Gable Insurance gik konkurs ultimo 2016 (selskabet i Danmark hed Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS og var i realiteten et forsikringsagentur, der solgte forsikringer tegnet i Gable Insurance AG i Liechtenstein) havde de ca. 20.000 forsikringskunder, herunder ca. 2000 aktive skadessager.

Der er for disse forsikringstagere - ved en ændring af loven om Garantifonden for Skadesforsik-ringsselskaberne - blevet etableret en ”særlig dækning” via denne garantifond, som de ellers ikke ville have haft. Dækningen er ikke identisk med (og heller ikke ”helt så god som”) den normale dækning via garantifonden, men dog væsentligt bedre end alternativet; at forsikringstagerne slet ikke havde været omfattet af garantifonden. I praksis står Topdanmark Forsikring nu for at behandle sagerne for fonden, herunder for modtagelsen af skadesanmeldelser, takseringer og erstatningsudbetalinger osv.

Skader der ønskes dækket på en ejerskifteforsikring skal være anmeldt senest den 31. marts 2017. Vil man benytte den ekstra ordinære adgang til at tegne en ny ejerskifteforsikring i et andet forsikringsselskab, kan – og skal – man også gøre dette senest denne dag.

På byggeskadeforsikringer (hvor bygherren går konkurs eller tilsvarende) vil man kunne få dækning for skader i hele policens løbe, men krav herom skal anmeldes inden policen udløber.

For de øvrige typer af forsikringer, der blev tegnet via Husejernes Forsikring (hus og indboforsikringer mv.) dækker garantifonden alene skader, der er indtrådt indtil 4 uger efter, at forsikringstagerne modtog besked/brev fra garantifonden om selskabernes konkurs og den etablerede dækning hos garantifonden. I praksis er denne frist derfor (i almindelighed) udløbet medio januar 2017. Skader der ønskes dækket på disse øvrige forsikringer skal – også - være anmeldt senest den 31. marts 2017.

Der ydes tillige dækning af garantifonden i de ”klagesager”, der verserede ved Ankenævnet for Forsikring, da selskaberne gik konkurs, eller som efterfølgende er blevet indbragt for ankenævnet senest den 6. januar 2017, hvis/når kunden for helt eller delvist medhold i klagen.

Vil man fremadrettet klage over Topdanmarks afgørelser om udbetaling mv. skal dette ske til Ankenævnet for Forsikring senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Skaderne dækkes også i disse sager af garantifonden, hvis/når kunden for helt eller delvist medhold i klagen.

For mere information se f.eks. den nævnte lovændring af 8. december 2016, notat af 19. december 2016 fra Garantifonden og www.topdanmark.dk/administration.

--oooOooo---

Hvis du har brug for juridisk bistand/rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Perregaardjsp@remove-this.homannlaw.dk, eller på telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...