Professor J. Oskar Andersens Legat

Formål i henhold til fundats i professor J. Oskar Andersens Legat:

Den til rådighed værende indtægt vil, jf. dog nedenfor, være at dele i 3 lige store dele, der anvendes således:

 1. Til understøttelse af teologiske studenter, der mindst har første karakter eller tilsvarende pointtal til studentereksamen og desuden lignende karakter til de forprøver, som til enhver tid skal tages, inden det egentlige teologiske studium kan begyndes (for øjeblikket filosofikum, hebraicum og den teologiske forprøve), og som desuden har valgt kirkehistorie som speciale (Maximum).

  Legatet kan i alt nydes i 3 år. Legatstyret kan dog i særlige tilfælde bestemme, at der ses bort fra eksamenskarakterer, og at legatet nydes udover 3 år.

 2. Til litterært arbejde af kirkehistorisk, videnskabelig art efter følgende regler:
  Forlods ydes ”Selskabet for Danmarks Kirkehistorie”, så længe dette selskab udgiver ”Kirkehistoriske Samlinger”, en støtte på 1.000 kr. årligt.

  De øvrige midler anvendes dels til støtte af forfattere af kirkehistoriske skrifter (fortrinsvis med nordiske emner, men i hvert fald af uomtvistelig, videnskabelig værdi) særligt sådanne forfattere, der har modtaget de danske universiteters guldmedalje for afhandlinger, der bevarer kirkehistoriske opgaver, til trykning af disse eller blot som honorar. I disse tilfælde bør legatstyret følge de særlige sagkyndige medlemmers forslag.

  Disse legatportioner kan ikke søges, men tildeles efter legatstyrets skøn de pågældende som anerkendelse af deres videnskabelige indsats.

 3. Som rejselegater på normalt 1.000 kr. Halvdelen af de disponible renter stilles til disposition for de to nævnte teologiske fakulteter med et af legatstyret fastsat antal for hver til støtte for teologiske kandidater (mandlige eller kvindelige), som kan anses for skikkede til videregående kirkehistoriske studier i udlandet, medens halvdelen af legatparten udredes som hjælp fra danske præsters studieophold i andre nordiske lande samt eventuelt England og Skotland for at lære kirkeliv og det kirkelige arbejde nærmere at kende.

Legatstyret averterer disse legaters ledighed i Præsteforeningens blad (evt. også Kristeligt Dagblad) og skal ved tildelingen i legatprotokollen indføre oplysninger om de pågældendes navne og rejseplan.

Der anvendes ansøgningsskema som kan hentes via følgende link. Der henstilles til, at den samlede ansøgning klipses sammen ved fremsendelse til legatadministrationen. Ansøgningsfrist er senest den 1/10 i kalenderåret.

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere