Revision af andelsboligforeningslovgivningen

Den 27. november 2017 offentliggjorde Erhvervsministeren et politisk forlig om reguleringen af andelsboligsektoren.

For at skabe en mere ”sund og robust” andelsboligsektor og for at sikre et varieret udbud af boliger i Danmark har det været hensigten at skabe bedre rammer for den fremtidige stiftelse afandelsboligforeninger.

Historisk har der således være mange eksempler på, at andelsboligforeninger har været stiftet på baggrund af køb af meget dyre ejendomme med en optimistisk belåningsform (fx afdragsfrihed eller de såkaldte trappelån kombineret med swap aftale). Dette har i visse tilfælde resulteret i økonomisk ruin for foreningerne, når det siden har vist sig, at forudsætningerne for stiftelsen - herunder fx forventning om et stort salg af andele til nye andelshavere – ikke holdt stik.

Derfor er en forligskreds bestående af Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre blevet enige om en aftale, der bygger på anbefalinger fra ”Arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger” og dennes rapport af maj 2017.

Aftalen vil bl.a. indebære, at der stilles højere krav til stiftelsen og finansieringen af andelsboligforeninger, samt, at andelsboligforeningens bestyrelses opgaver og ansvar i forbindelse med konkurs, præciseres.

Ved aftalen ønsker man endvidere også en forlængelse af rådgiveransvaret i forbindelse med rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter.

Tiltagene i aftalen, vil hovedsageligt blive gennemført i Andelsboligloven, men skal dog først behandles som lovforslag i Folketinget. Tiltagene forventes at træde i kraft d. 1. juli, 2018. Oversigt over alle tiltag i aftalen:

 1. Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af vedligeholdelsesplan
 2. Hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for vedligeholdelsesplan.
 3. Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år
 4. Vejledning om stiftelsesbudget
 5. Begrænsning af afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse
 6. Krav om egenfinansiering på 5 pct. af ejendommens værdi ved stiftelse af en
  andelsboligforening
 7. Krav om egenfinansiering ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening
 8. Indførelse af bestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
 9. Indførelse af en generalklausul
 10. Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen
 11. Præcisering af andelshaverens vilkår ved overgang til lejer
 12. Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
 13. Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger
 14. Ny norm og vejledning for valuarvurderinger, der reguleres på bekendtgørelsesniveau samt
  justering af andelsboligloven, så uddannelseskrav til valuarer er retvisende. Bekendtgørelsen
  evalueres i 2020.
 15. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til nedbringelse af penge under
  bordet i forbindelse med salg af andelsboliger.
 16. Belysning af eventuelle udfordringer hos andelsboligforeninger i landdistrikterne i Udvalget for
  levedygtige landsbyer

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for nærmere vurdering af, hvad de nye tiltag på andelsboligområdet kan få for konkrete, lokale forhold i foreningerne. Eller kontakt vores ejendomsadministration ved advokat Bent-Ove Feldung.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...