playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Skat af lovlige aktionærlån

Et bindende svar fra Skatterådet har nu slået fast, at sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med salg af fast ejendom til hovedaktionæren er et skattepligtigt lån, selvom pantebrevet er på sædvanlige markedsvilkår. Svaret er offentliggjort som SKM 2013.13SR.

Det betyder, at hovedaktionæren indkomstbeskattes eller udbyttebeskattes af lånebeløbet, som omtalt i artiklen af 28. januar 2013.

Det bindende svar betyder, at transaktioner mellem hovedaktionær og selskaber vil udløse skat, hvis dispositionen medfører kreditgivning til hovedaktionæren og den ikke hører under selskabets normale forretningsområde. Det kan fx være salg af en ejendom til hovedaktionæren.

Hermed har SKAT anlagt en praksis, der udløser skat af kreditgivning til hovedaktionærer, selvom lånet er et lovligt aktionærlån efter selskabsloven.

……………………

Skatterådets begrundelse for beskatning af lånebeløbet er, at det efter skattelovgivningen er en betingelse for at anerkende sælgerpantebrevet som en kreditgivning til køber, at denne form for finansiering er en sædvanlig forretningsmæssig disposition for selskabet. Der henvises til, at det ifølge forarbejderne til loven er anført som eksempel, at det skal være lån, der opstår i forbindelse med aktionærens almindelige samhandel med selskabet på sædvanlige kreditvilkår.

Det sælgende selskab var ejer af en række erhvervsejendomme og havde ny opført en beboelsesejendom med henblik på udleje eller videresalg. Ved et planlagt salg af ejendommen til hovedaktionæren, skulle en del af finansieringen ske ved et sælgerpantebrev på markedsvilkår.

Skatterådet lagde vægt på, at selskabet ikke sædvanligvis opfører og sælger beboelsesejendomme og i den forbindelse yder lån ved salg eller i øvrigt yder lån til køb af fast ejendom. Som følge heraf var der ikke tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Hermed har Skatterådet anlagt en klart mere restriktiv fortolkning af sædvanlig forretningsmæssig disposition, end tilfældet er ifølge selskabsretlig praksis og forbuddet mod aktionærlån i selskabsloven. Her anerkendes en finansiering som sædvanlig, hvis selskabet kunne have foretaget dispositionen på samme vilkår til en uafhængig tredjemand. Imidlertid er der i bemærkningerne til bestemmelsen om skat af aktionærlån lagt op til, at den skattemæssige praksis kan være forskellig fra den selskabsretlige. Følgelig er det usikkert, om der kan opnås en ændring af Skatterådets afgørelse ved en klage til Landsskatteretten og til domstolene. Dog synes afgørelsen yderst restriktiv i betragtning af, at selskabet er et ejendomsselskab, hvor køb og salg af ejendomme vil forekomme.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager