Skat af personers gevinst eller tab på obligationer

Hidtil har personer været skattefri af kursgevinst og kurstab på obligationer og andre fordringer som fx statsobligationer, kreditforeningsobligationer og sælgerpantebreve, bortset fra obligationer eller andre fordringer i udenlandsk valuta.

Ikrafttrædelse – bagatelgrænse – overgangsregler

Det er nu ændret med virkning for værdipapirer, som personer anskaffer fra og med den 27. januar 2010. Er værdipapiret anskaffet før denne dato, er gevinst og tab skattefri efter de hidtidige regler, dvs. hvis der er tale om en ”blåstemplet” obligation - en fordring i danske kroner, der opfyldte kravet om en bestemt rentesats på det tidspunkt, den blev udstedt. Der gælder en bagatelgrænse på kr. 2.000. Udgør årets nettogevinst eller nettotab kr. 2.000 eller derunder, er gevinsten ikke skattepligtig, og tabet kan ikke fradrages.

Gevinst og tab

Sælger obligationsejeren sin obligation erhvervet den 27. januar 2010 eller senere med gevinst, skal den medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor gevinsten realiseres. Tilsvarende vil et tab være fradragsberettiget i det år, hvor det realiseres. Dog kan personer vælge at lade sig beskatte efter et lagerprincip, men kun for børsnoterede obligationer. Beskatning sker så på grundlag af forskel mellem værdi primo og ultimo indkomståret. Gevinst eller tab medregnes til kapitalindkomst. Kapitalindkomst beskattes med op til 49,5 %. Satsen bliver gradvist nedsat over de kommende år og udgør 42 % fra 2014.

Indkomståret 2010

For indkomståret 2010 sker ikke automatisk indberetning af obligationshandler. Da SKAT først får indberettet alle oplysninger om køb, salg og beholdning af obligationer indberettet for indkomståret 2011, skal obligationsejere sørge for, at fortjeneste eller tab bliver indberettet på selvangivelsen for 2010.

Indkomståret 2011

Fradrag for tab på børsnoterede obligationer er betinget af, at SKAT har fået indberetning om køb af obligationerne, som udgangspunkt inden udløbet af selvangivelsesfristen for købsåret. Obligationsejeren skal derfor være opmærksom på, om SKAT har modtaget korrekte oplysninger, således at man ikke mister et tabsfradrag.

Intet tabsfradrag, når debitor er nærtstående

De nye regler gælder som nævnt alle fordringer i danske kroner. Men de gælder ikke for alle personer. Har en person en fordring, hvor debitor er en nærtstående person - forældre, børn og disses ægtefæller – kan tabet ikke fradrages, hvis debitor ikke kan betale. Har en aktionær med bestemmende indflydelse lånt et selskab penge eller givet det kredit, er gevinst på fordringen skattepligtig, men tab på fordringen kan ikke trækkes fra. Aktionæren vil imidlertid have fradrag for tab på sine aktier i selskabet. Tabet er negativ aktieindkomst, der har en skatteværdi på 28/42 %. Denne forskel på tabsfradrag på fordringer og aktier er ikke velbegrundet. Spørgsmålet er efterfølgende taget op, men skatteministeren har ikke taget stilling til, om der skal være tabsfradrag på fordringer mod eget selskab. En aktionær med bestemmende indflydelse i et selskab må derfor nøje overveje, om en nødvendig tilførsel af likviditet til selskabet skal ske gennem kapitalforhøjelse eller som udlån.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…