SKAT får lov til at fiske i virksomheders computere

Et lovforslag giver SKAT adgang til uden dommerkendelse at foretage dataspejling hos erhvervsdrivende. I dette neutrale udtryk ligger, at SKAT skal have adgang til at tage elektroniske kopier (spejlinger) af dataindholdet i en virksomheds elektroniske medier. Skatteministerens begrundelse for forslaget er, at det vil lette SKAT’s kontrolarbejde. SKAT vil efter forslaget få adgang til dataspejling i en virksomheds medier, både når SKAT ønsker at undersøge den pågældende virksomheds egne forhold, og hvis det er andre samarbejdspartnere, leverandører, kunder mv., man ønsker oplysninger om. Det er SKAT selv, der foretager vurderingen af, om der er behov for at foretage dataspejling. En dataspejling svarer til, at SKAT møder op på virksomheden og foretager ransagning og får udleveret alt virksomhedens materiale. Nu skal det blot kunne ske på en administrativ let måde og uden forudgående dommerkendelse. Når SKAT ikke længere skal kunne begrunde ønsket om at få oplysninger udleveret fra en virksomhed med, at der foreligger mistanke om skattesnyd, vil SKAT kunne foretage dataspejling blot for at se, om der skulle være noget af interesse i virksomhedens data. Formålet med forslaget er således reelt at skabe hjemmel til dataspejling i situationer, hvor SKAT ikke kan påvise en så tilstrækkeligt begrundet mistanke om skatte- eller afgiftsunddragelse, at sagen kan bære en dommerkendelse om ransagning. Forslaget er uacceptabelt, fordi SKAT ved dataspejling får kopi af alt materiale og ikke blot oplysninger om forhold, der har indflydelse på virksomhedens indkomstforhold og dermed på skatten. Der bliver adgang til alle oplysninger, der er lagret elektronisk, fx om forretningsmæssige forhold og ansattes personlige forhold, som SKAT ikke har nogen legitim interesse i at få. Lovforslaget er reelt en krænkelse af privatlivets fred. Der er en god grund til, at Grundloven stiller krav om, at sådanne fortrolige oplysninger kun skal udleveres til en offentlig myndighed, hvis der foreligger en dommerkendelse, således som reglerne også kræver i dag. Ellers er risikoen for overgreb mod enkeltindivider og virksomheder til stede. En virksomhed har et beskyttelsesværdigt behov for bl.a. at kunne drøfte forhold med sine rådgivere, uden at SKAT og dermed eventuelt andre myndigheder får oplysninger om disse drøftelser. Man kunne fx tænke sig, at virksomheden har planer om at lukke den danske afdeling og flytte til udlandet eller at opkøbe en konkurrent, hvilket vil medføre en større fyringsrunde blandt medarbejdere. Her vil virksomheden typisk have ført drøftelser med både revisor og advokat, som man ikke er interesseret i kommer videre til SKAT og dermed eventuelt til andre offentlige myndigheder, hvor også andre virksomheder eller organisationer måske ville kunne få aktindsigt i overvejelserne. Det kunne også være, at virksomheden befinder sig i en konflikt om fx købsprisen for en ejendom, man har overtaget fra kommunen, og overdragelsen har givet anledning til en efterfølgende retssag. Her er virksomheden naturligvis ikke interesseret i, at en offentlig myndighed får oplysning om de drøftelser, virksomheden i den anledning har haft med sine rådgivere. En anden væsentlig betænkelighed er, at når oplysningerne først er lagret hos SKAT, kan SKAT ikke give garanti for, at fortrolige oplysninger ikke kommer ud til uvedkommende. Det er der ganske enkelt for mange eksempler fra praksis på kan ske. Fx er privatpersoners personlige oplysninger og cpr.nr. ved en fejl lagt ud på en kommunes hjemmeside, og en række medarbejdere hos SKAT, der ikke har haft noget med en konkret sag at gøre, har været inde i den elektroniske sagsmappe og set helt private oplysninger, fordi sagen vedrørte Danmarks måske kommende statsministers mand. Lovforslaget er planlagt fremsat i nær fremtid. Forslaget har mødt stor modstand og givet anledning til kraftige protester, både fra erhvervsorganisationer, revisorer og advokater. Også Datatilsynet har udtrykt store betænkeligheder ved forslaget. Regeringen har indtil videre fastholdt, at man vil gennemføre det, dog har de stærke reaktioner mod forslaget fået de Konservative til at genoverveje deres holdning til forslaget. SIDSTE NYT: Skatteministeren genovervejer lovforslaget.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…