Skønsrekvirent blev tilkendt sagsomkostninger

Med virkning fra 1. juli 2014 blev der indført en ændring af retsplejelovens § 343, stk. 3.

Ifølge denne bestemmelse træffer retten bestemmelse om betaling af omkostningerne ved isoleret bevisoptagelse, med mindre parterne har aftalt andet.

Tidligere var det kun muligt at pålægge den part, der havde anmodet om isoleret bevisoptagelse, at betale omkostninger til modparten. Isoleret bevisførelse drejer sig normalt om syn og skøn i sager, som man prøver at forlige uden anlæg af retssag.

Med ændringen er der nu indført mulighed for at tilkende en skønsrekvirent omkostninger, hvis han ”har fået medhold” ved den isolerede bevisoptagelse.

I et tilfælde har Østre Landsret den 4. februar 2016 truffet afgørelse om, at en skønsrekvirent skulle have kr. 80.912 til dækning af sagsomkostninger, dette beløb skulle dække blandt andet honorar til skønsmanden samt beløb til delvis dækning af advokatudgifter.

--oooOooo---

Spørgsmål om ovenstående og anmodning om assistance kan rettes til advokat Lars Søndergaard.