playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Standard rejsefradrag til honorarmodtager

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som SKAT kalder honorarmodtagere. Jeg førte sagen for kunstneren og Billedkunstnernes Forbund og argumenterede for, at der ikke er noget, der i skatteretten er en honorarmodtager. Personers skattepligtige indkomst er principielt indkomst som lønmodtager, som selvstændig – og hvis der er underskud i virksomheden, indkomst ved hobbyvirksomhed også kaldet ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Kunstneren havde opgjort sit fradrag for rejseudgifter efter standardfradraget, der gælder for både lønmodtagere og selvstændige, og antallet af rejsedage i året. Standardfradraget er begrænset til kr. 25.900 og udgør pr. døgn kr. 471 for kost og kr. 202 for logi (2015).

SKAT anerkendte antallet af rejsedage, men nægtede kunstneren fradrag med den begrundelse, at hun var honorarmodtager og derfor kun kunne få fradrag mod at fremlægge fuld dokumentation for de faktisk afholdte udgifter til kost og logi.

SKAT har igennem en årrække fastholdt en praksis om, at der er en gruppe skatteydere, som hverken er selvstændige eller lønmodtagere, men noget midt imellem. SKAT har aldrig kunnet henvise til en definition af, hvem der tilhører denne gruppe. SKAT oplyser i sin Juridiske Vejledning – www.skat.dk – om honorarmodtagere: ”Der er tale om en personkreds, som i lighed med personer, der udøver hobbyvirksomhed, ikke er omfattet af afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende”, samt at personkredsen omfatter fx konsulenter, rådgivere og freelancere.

Der er altså tale om en administrativ praksis for en gruppe af personer, som ikke er defineret i skattelovgivningen, og som i øvrigt ikke er nærmere afgrænset. Det er et problem, når SKATs administrative praksis er ensbetydende med, at disse honorarmodtagere beskattes anderledes og strengere end andre personer.

SKATs praksis har været, at honorarmodtagere skal betale arbejdsmarkedsbidrag af bruttohonoraret, og at fradrag for rejseudgifter kun kan ske mod at fremlægge dokumentation for de faktiske udgifter. Herudover har honorarmodtagere ikke kunnet modregne underskud af virksomheden i anden indkomst eller fremføre den til modregning i efterfølgende års virksomhedsoverskud. Hermed har SKAT sidestillet honorarmodtagere med personer med ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobby) på trods af, at honorarmodtagere typisk har overskud, mens hobbyvirksomhed er karakteriseret ved at give underskud over en årrække.

Landsskatteretten har med sin afgørelse fastslået, at en skatteyder, der modtager et honorar (vederlag eller løn), enten er i et ansættelsesforhold og derfor er ”lønmodtager” eller er ”selvstændig”. Den selvstændige virksomhed kan både være hovederhvervet, men kan også være et bi-erhverv, som eventuelt kombineres med et ansættelsesforhold for en arbejdsgiver. Kunstneren havde en deltidsansættelse, men hendes virksomhed blev anset for at være selvstændig virksomhed, fordi den løbende gav overskud og følgelig var der fradrag for rejseudgifter med standardsatserne.

Landsskatteretten tog derfor ikke stilling til, om standardfradraget kan anvendes af personer med hobbyvirksomhed. Det er imidlertid fast antaget i praksis, at indkomstopgørelsen sker efter samme principper uanset om virksomheden har overskud eller underskud.

Konklusionen efter Landsskatterettens kendelse er derfor, at der ikke er en gruppe personer, der kan beskattes som honorarmodtagere. En person er enten lønmodtager, selvstændig eller har ikke-erhvervsmæssig virksomhed. I alle tilfælde kan personen anvende standardfradrag for rejseudgifter.
Landsskatterettens kendelse er offentliggjort på SKATs hjemmeside som SKM 2015.276.

Kendelsen er mere detaljeret omtalt i en artikel offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2015.385.

Arbejdsmarkedsbidrag

Om begrebet honorarmodtager i relation til arbejdsmarkedsbidrag, se min tidligere artikel fra august 2012 – Hvad er en honorarmodtager? - om et par operasangere, som fik ret i, at arbejdsmarkedsbidraget skulle beregnes ikke af bruttovederlaget, men efter fradrag for afholdte omkostninger, fordi de var selvstændige.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager