playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Større bundfradrag ved udlejning af fritidsbolig

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et fradrag for de faktiske udgifter eller anvende en skematisk ordning.

Vælger man den skematiske ordning er bundfradraget hævet fra 7.000 kr. til 10.000 kr. med virkning fra indkomståret 2010. Bundfradraget bliver fremover reguleret årligt.

Det er kun den del af lejen, der overstiger 10.000 kr., der skal medregnes ved indkomstopgørelsen, og der gives et fradrag på 40 pct. af den nedsatte lejeindtægt som kompensation for de afholdte udgifter.

Eksempel – udlejning af fritidsbolig i 2010
Bruttolejeindtægt110.000 kr.
Bundfradrag- 10.000 kr.
100.000 kr.
Reduktion, 40%- 40.000 kr.
Kapitalindkomst60.000 kr.


Der skal betales ejendomsværdiskat af ejendommen for hele året.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager