Sygedagpengeregres

I Erstatningsansvarslovens § 17 er der regler om, at en kommune har mulighed for at få erstatning i form af regres for sygedagpengeydelser. Det samme gælder for en arbejdsgiver, der har udbetalt dagpenge eller sygeløn.

Reglerne er kortfattede og skal suppleres med almindelige regler om erstatningsret og med regler i Sygedagpengeloven. I praksis er det primært kommunerne, der benytter sig af reglerne, idet en arbejdsgiver skal bevise et tab.

Grundbetingelser

Adgang til regres forudsætter, at der består et erstatningsansvar, og at der er årsagsforbindelse mellem det ansvarspådragende forhold og sygemelding i den periode, der er betalt sygedagpenge for.

Retssager og forlig

Ved ulykker og andre former for tilskadekomst kan der opstå langvarige sygeperioder, hvor sygedagpenge udgør store beløb, og en del kommuner indbringer sådanne sager for domstolene, hvis der ikke opnås forlig om regresbeløbets størrelse. Der er dog begrænsning i mulighederne for bevisførelse, idet der ikke kan stilles spørgsmål til Retslægerådet, for eksempel om hvorvidt der er årsagsforbindelse mellem en ulykke og bestemte gener hos skadelidte. Det kan kun ske, hvis skadelidte er part i sagen. En kommune er ikke bundet af et forlig mellem skadevolder og skadelidte om for eksempel betydningen af egen skyld eller om erstatningsperiodens længde.

Der skal ikke altid være lidt et tab

Højesteret har i en dom den 1. oktober 2009 afgjort, at en kommune havde regres for udbetalte sygedagpenge, selv om kommunen var arbejdsgiver for skadelidte og derfor havde udbetalt sygedagpengene til den afdeling i kommunen, der som arbejdsgiver havde udbetalt sygedagpengene til den skadelidte. Det blev af skadevolders forsikringsselskab gjort gældende, at kommunen havde sparet løn i perioden. Højesteret fastslog, at det ikke i en sådan situation påhvilede kommunen at dokumentere et tab.

Vedrørende arbejdsskader

I forbindelse med en ændring af Sygedagpengeloven blev det i § 78 fastslået, at adgangen til sygedagpengeregres ikke skulle gælde i tilfælde, hvor der var tale om en arbejdsskade, hvor arbejdsgiveren var den erstatningsansvarlige. Ifølge § 82 skulle de hidtil gældende regler anvendes i tilfælde, hvor første fraværsdag var før den 3. juli 2006 og fortsatte ud over denne dato. Vestre Landsret har ved dom af 14. marts 2008 afgjort, at en kommune skulle have regres for sygedagpenge udbetalt efter 3. juli 2006, fordi første fraværsdag var forud for 3. juli 2006.

Senere er Vestre Landsret kommet til det modsatte resultat i en lignende sag, fordi forarbejderne til loven om ændringer i Sygedagpengeloven talte for et andet resultat. Højesteret forventes at afgøre, hvordan retsstillingen skal være i efteråret 2010.

Forældelse

Forældelse for regreskrav indtræder efter de samme regler, som gælder for forældelse af den skadelidtes krav. Reglerne om forældelse af erstatningskrav er ret komplicerede. I nogle tilfælde er forældelsesfristen 3 år regnet fra skadens indtræden, men i andre tilfælde er fristen 5 år, og for begge grupper er der mulighed for udskydelse af forældelsesfristen. For regreskrav gælder den vigtige særregel, at forsikringsselskaber, der udbetaler erstatning til den skadelidte har pligt til at underrette den skadelidtes opholdskommune om udbetalingen. Forældelsesfristen suspenderes i tidsrummet mellem udbetaling og underretning, hvis fristen ikke overholdes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Lars Søndergaard.