playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Folketinget har vedtaget lov om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

Udligningsskatten skal betales af pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. (2010 niveau). Der kan ske overførsel af uudnyttet grundbeløb mellem ægtefæller, men maksimalt af kr. 121.000 (2010 niveau).

Udligningsskatten udgør 6 % i perioden 2011 til 2014. I de følgende 5 år reduceres satsen gradvis til 5,4,3,2 og 1 %, og bortfalder fra 2020. Udligningsskatten skal således kun betales af personer, der modtager store pensioner i de kommende 9 år.

Udligningsskat skal betales af summen af alle skattepligtige udbetalinger af alderspension, uanset om der er tale om livrenter, rateforsikring/rateopsparing eller indeksordninger, hvis der har været taget fradrag for indskuddet enten her i landet eller i udlandet, herunder:

 • Private pensioner
 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Tjenestemandspensioner
 • ATP
 • Folkepensionen (grundbeløb)
 • Pension til ministre, MF’ere, borgmestre
 • Andre pensioner eller pensionslignende ydelser (opsamlingsbestemmelse fx pension til FN ansatte)


Der skal ikke betales udligningsskat af:

 • Kapitalpension
 • Invalidepension
 • Folkepension udover grundbeløb
 • Efterløn
 • Førtidspension


Udbetales fx invalidepension til efterladte eller livsarvinger indgår beløbet i grundlaget for udligningsskat.

Da skatten udfases over nogle år, kan det være en fordel at vente med at starte udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af udligningsskatten, indtil der er sket nedtrapning eller den er helt udfaset. Det vil være fx være en fordel at hæve kapitalpension og udskyde udbetaling fra ordninger med løbende udbetalinger.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager