Vejstøj giver risiko for at udvikle demens

Et nyt dansk forskningsprojekt på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital viser en tydeligt sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens.

Forskningsprojektet har data fra knap to millioner danskere i alderen +60 år, og er det hidtil største forskningsprojekt på området. Forskningsprojektet er netop kommet frem til et resultat og dermed også en konklusion på baggrund af deres undersøgelser gennem en 3-årig periode.

Forskerne forklarer, at risikoen for at udvikle demens er højere, hvis man over en længere periode bliver udsat for trafikstøj. Af resultaterne kan det blandt andet udledes, at man har 27 procent større risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække. 55 decibel svarer til støjen i et kontorlandskab, hvor folk taler sammen.

Årsagen til denne sammenhæng er ikke undersøgt, men ifølge forskerne kan en forklaring være, at støj giver stress og søvnmangel, hvilket kan føre til ændringer i immunsystemet, der vil øge risikoen for demens. Omkring 30% af alle danskere er udsat for en sådan grad af trafikstøj, der øger deres risiko for at udvikle demens.

Uden at man har været klar over denne kobling mellem vejstøj og demens, har problemet med vejstøj alligevel været et emne for domstolene i årtier og får nu måske en endnu tydeligere tilstedeværelser fremover. Tidligere afgørelser viser, at man som nabo til vejanlæg kan få erstatning for støj, der overstiger, hvad man må forvente det pågældende sted. Der kan fx henvises her til en Højesterestdom fra 1999 (Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999, side 353), hvor det blev udtalt, at der bør ydes erstatning for vejstøj fra en motorvej i en afstand af 85-100 m fra beboelsesejendomme. På samme måde blev der også tildelt erstatning for ulemper i form af støj fra motorvej efter ekspropriation i en senere Højesteretsdom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2002, side 1.

Forskerne håber, at de klare resultater vil bidrage til at forebygge demens i fremtiden ved eksempelvis at gøre brug af afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på trafikerede strækninger.

---oo0oo---

For bistand i sager vedrørende gener fra vejanlæg eller andre gener i forbindelse med fast ejendom kontakt da gerne advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...