Verdenskendt violinist vinder over SKAT

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

Skattepligt afhænger af vurdering

Med den øgede internationalisering, jobs, der veksler mellem ind- og udland, pensionister, der flytter sydpå osv., er indtræden og ophør af dansk skattepligt noget mange personer kommer ud for. Den fulde skattepligt til Danmark afgøres ikke efter rent objektive kriterier. Reglerne er upræcist formuleret og rummer fortolkningsmuligheder – fx en vurdering af udtrykket ophold her i landet pga. ferie eller lignende. Netop på grund af denne usikkerhed ønskede den verdenskendte violinist Nikolaj Znaider klarhed over sin skattemæssige situation, da han i 2004 overvejede at købe en ejendom sammen med sine forældre. Han havde boet i udlandet i 12 år af hensyn til sin internationale karriere og havde ikke til hensigt at flytte til Danmark. Forældrene skulle bo i huset. Han betingede derfor købet af, at SKAT i et bindende ligningssvar bekræftede, at han ikke ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, når han besøgte sine forældre her og fik indtægter fra enkeltstående koncerter i Danmark. Skattemyndighederne bekræftede, at han ikke ville bliver fuldt skattepligtig. De 3-4 årlige koncertarrangementer blev accepteret. Blot var det en forudsætning, at han ikke opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage over en periode af 12 måneder og at det enkelte ophold ikke oversteg 3 måneder. En forudsætning, han uden videre ville overholde med de sædvanlige 100 koncertarrangementer årligt med forudgående prøver med orkester, som altså stort set alle foregik i udlandet. Nikolaj Znaider har kun afholdt det antal koncerter i Danmark, som SKAT har accepteret, og han har på intet tidspunkt opholdt sig her i landet over 180 dage over en 12 måneders periode eller haft samlet ophold på over 3 måneder. I 2011 gik SKATs økokrim afdeling ind og skønnede, at Nikolaj Znaider havde opholdt sig her i landet i mere end 200 dage over 12 måneder. SKAT mente, at Nikolaj Znaider skulle bevise, at han ikke opholdt sig i Danmark på de dage, hvor SKAT havde sat kryds for ophold i Danmark. Det bindende ligningssvar kunne han ikke støtte ret på, da han burde have oplyst, at han arbejdede her i landet og opholdt sig så meget her i landet, som SKAT havde opgjort. Da han yderligere ikke havde selvangivet sine indkomster her i landet på trods af sit kendskab til reglerne bl.a. opnået ved at indhente det bindende ligningssvar, så mente SKAT, at han havde udvist i hvert fald grov uagtsomhed, således at der kunne foretages forhøjelser mere end 3 år tilbage.

Bevisbyrden i sager om skattepligt

Der er forskel på bevisbyrden ved fraflytning og ved tilflytning. Ved tilflytning får bevisbyrdereglen betydning, når en person med rådighed over en helårsbolig opholder sig her i landet under 180 dage over en 12 mdrs. Periode og under 3 måneder samlet. Ved fraflytning er det skatteyderen, der har bevisbyrden for, at den fulde skattepligt er ophørt. Når der fortsat er en helårsbolig til rådighed her i landet, kan det være vanskeligt at løfte denne bevisbyrde, men det kan lade sig gøre som en sag vedrørende en anden af vore klienter viste SKM 2013.394.ØLR. Omvendt i Nikolaj Znaiders situation. Ved tilflytning udløser rådighed over en helårsbolig her i landet først fuld skattepligt til Danmark, når personen tager ophold her i landet for løbende at varetage indtægtsgivende erhverv her. Det er SKAT, der skal dokumentere, at opholdet her i landet ikke er ferie eller lignende. SKAT skal påvise, at personens ophold har været nødvendiggjort af en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv i Danmark. Det er desuden fast praksis, at en person kan påtage sig enkeltstående indtægtsgivende opgaver her i landet, uden at rådighed over en helårsbolig udløser fuld skattepligt. Det er senest fastslået i Østre Landsretsdommen i modelsagen (SKM 2012.732) og i Thorning-Kinnock-sagen og i SKATs styresignal SKM 2013.715. Når bevisbyrden uomtvisteligt påhviler SKAT, var det uforståeligt, at SKAT for vores klient Nikolaj Znaider fastsætter fuld skattepligt ud fra et skønnet - konkret rent gætværk - antal opholdsdage og dermed vender bevisbyrden om. SKATs skøn var baseret på en opgørelse over ophold her i landet som var stærkt fejlbehæftet. Det var dokumenteret. Skønnet var i øvrigt baseret på et meget usikkert datagrundlag. Det var påvist ved indhentede oplysninger og erklæringer. Endelig var opgørelsen baseret på rene gæt. Efter et meget omfattende arbejde og inddragelse af SKATs juridiske ledelse for at få inddraget alle relevante data i vurderingen, lykkedes det efter flere forgæves forsøg og i klagesagens sidste fase at få myndighederne til at anerkende, at Nikolaj Znaider på intet tidspunkt havde opholdt sig her i landet i over ca. 100 dage, inklusive rejsedage, over en 12 måneders periode. Alligevel fastholdt myndighederne den fulde skattepligt. Det skete nu alene med henvisning til, at han ikke havde bopæl i udlandet – hvilket var objektivt forkert – og at han måtte have øvet sig og forberedt sine udenlandske koncerter her i landet, når han nu opholdt sig i Danmark ”så meget som arbejdet i udlandet tillod”. Den fulde skattepligt blev på dette grundlag fastholdt i forslaget til Landsskatterettens afgørelse. Forslaget blev blankt afvist af Landsskatterettens 4 medlemmer.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten udtalte, at SKAT var bundet af det bindende svar fra 2004, som gælder for 5 år, og dermed frem til og med 2009. Derudover havde SKAT afgivet et tilsvarende positivt bindende ligningssvar i 2011. Landsskatteretten udtaler desuden, at SKAT ikke har løftet bevisbyrden for, at ophold her i landet ikke var ferie eller lignende. De få koncerter og hans daglige øvelser for at vedligeholde sit spil og holde sig i fysisk form kunne ikke anses for regelmæssigvaretagelse af løbende, indtægtsgivende arbejde.

Klage over sagsbehandling

Hermed kunne sagen slutte, men Nikolaj Znaider har besluttet at give sagen et efterspil og klage over sagsbehandlingen til SKAT og ombudsmanden i et forsøg på at forhindre, at andre havner i en lignende situation. Som det fremgår, har SKAT baseret sig på gætværk og skøn, har undladt at inddrage relevante data, har foretaget fejlcitater, har angivet fejlagtige faktiske forhold, bl.a. har Nikolaj Znaider haft bopæl i udlandet i hele perioden. På denne baggrund er det opfattelsen, at skattemyndighederne ikke har levet op til kravene til god forvaltningsskik, som er fastsat i forvaltningsloven. Sagen har været omtalt i pressen, jf. Jyllands-Posten.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger