Insolvensret og inkasso

af advokat Kim Utzon Jybæk

Siden reglerne om forældelse af fordringer og krav blev ændret 1. januar 2008, har det været usikkert, hvordan kreditor kunne sikre sig mod forældelse af sine fordringer.

af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

af advokat Lars Søndergaard

Formålet med et selskab er normalt at opnå en tilfredsstillende indtjening, der kan dække de løbende udgifter. Det lykkes ikke i alle tilfælde, og så opstår spørgsmålet, om et insolvent selskab skal afvente en konkursbegæring fra en kreditor.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage en personlig skyldners boliglejemål under konkursbehandlingen.

af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder bestemmelser om konkurskarantæne, som kan besluttes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det pågældende konkursbo. Det er ledelsen i den konkursramte virksomhed, der kan pålægges konkurskarantæne.

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og bekendtgørelse nr. 256 om forkyndelse ophæves.

Med den nye lov udvides adgangen for forkyndelse (meddelelse til parter i sager, fx skyldnere i fogedsager), og dermed ventes flere forkyndelser gennemført hurtigere, idet skyldneren ikke, på samme måde som...

af advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med konkurs kan der i visse tilfælde ske omstødelse. Omstødelse betyder, at gyldige dispositioner ophæves. Formålet er at sikre, at der sker udlodning af et konkursbos midler i henhold til reglerne i konkursloven.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender – også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden

af advokat Lars Søndergaard

Begrebet betalingsstandsning findes ikke længere i loven, og tvangsakkord har ikke længere sit eget afsnit i loven.

af Per Kristian Johansen

Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes (retsplejelovens kapitel 39) indhold og betydning.

af Per Kristian Johansen

af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder en række bestemmelser, der har betydning for personer eller selskaber i økonomiske vanskeligheder. Loven gælder for skyldnere i almindelighed, men i praksis bruges bestemmelserne mest i forhold til skyldnere, der driver eller har drevet erhvervsvirksomhed.