Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

Opsynsmandens gård

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm. Der henvises i øvrigt til lavets officielle hjemmeside www.saltholm.dk, der indeholder en række praktiske oplysninger om sammensætningen af Saltholmsrettighederne, vedtægter, regnskab, adgang til Saltholm m.v.

Forfatteren af denne artikel er administrator af Saltholmsprotokollen, og det er vigtigt at have for øje, at kun de personer, der står indskrevet i Saltholmsprotokollen som hartkornsejere, er berettigede til at udøve medlemsrettigheder i ejerlavet. Dette fremgår af vedtægternes § 15.

Overgang af Saltholmsrettigheder

Specielt skal købere af fast ejendom, hvortil der er tilknyttet Saltholmshartkorn, være opmærksomme på, at juridiske personer ikke kan overtage Saltholmshartkorn, hvilket fremgår af vedtægternes § 23, stk. 2. I en sådan overdragelsessituation skal det hartkorn, der er tilknyttet ejendom-men, indenfor seks måneder efter, at overdragelsesdokumentet er tinglyst, som udgangspunkt overdrages til Saltholmsejerlauget.

Der kan ske overdragelse af Saltholmshartkorn fra én ejer af fast ejendom på Amager til en anden ejer af fast ejendom på Amager. Der skal søges om tilladelse til overdragelsen hos Saltholmsejerlaugets bestyrelse, og Indenrigsministeriet skal også godkende overdragelsen, før der kan ske tinglysning. Tinglysningen sker i form af en deklaration, som lyses på den ”nye” ejendom og aflyses den ”gamle” ejendom. Dels koster det et tinglysningsgebyr på kr. 1.660,00, og dels er der administrationens omkostninger med kr. 1.500,00 med tillæg af moms.

Ved en persons overdragelse af en fast ejendom – hvor der er tilknyttet Saltholmshartkorn – til en anden person, skal ejerskiftet noteres af administrator. Der skal gives skriftlig underretning om overdragelsen, bilagt fornøden dokumentation i form af købsaftale eller skøde. Sælger og køber opfordres til udtrykkeligt at anføre, at Saltholmshartkornet medfølger i handelen således, at der ikke senere mellem parterne opstår diskussion om, hvorvidt disse rettigheder rent faktisk medfulgte i handelen. Saltholmshartkornet fremgår af den faste ejendoms byrderubrik.

Såfremt der sker overdragelse til Saltholmsejerlauget, foranlediger lavet rettighederne aflyst på overdragerens ejendom. Dette sker ved, at der udfærdiges et dokument til brug for aflysningen, der skal ske på tinglysningskontoret.

Definition af Saltholmsrettighederne/hektarernes fordelingsnøgle

1 tønde=8 skæpper=12 høveder (1152/96)
1 skærppe=4 fjerdingkar=1 48/96 høveder (144/96)
1 fjerdingkar=3 album=0 36/96 høveder
1 album= =0 12/96 høveder

Mindste andel for en Saltholmsrettighed er: ½ høved = 1 fjerdingkar 1 album (0 48/96)

Hvorledes skal der forholdes i dødsboer

Såfremt en hartkornsejer er afgået ved døden, kan boet vælge at sælge rettighederne efter de regler, der gælder ovenfor. Der skal stadigvæk udfærdiges en overdragelsesaftale, og det er selvfølgelig mellem dødsboet og køberen. Der skal videre udfærdiges den allerede nævnte deklaration, således at overgangen af rettighederne kan tinglyses. Administrator får brug for dokumentation for, hvem der råder over dødsboet, og dette sker i form af skifteretsattest og eventuelt skiftefuldmagter, hvis det er et privat skifte. Den førnævnte overdragelsesaftale udfærdiges af parterne selv.

Generalforsamling, regnskab m.v.

Den ordinære generalforsamling i Saltholmsejerlauget afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemmerne indkaldes ikke ved direkte henvendelse, men i form af, at der sker annoncering – med 14 dages varsel – i én eller flere lokalaviser, der udkommer på Amager. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt inden den 1. februar hvert år. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 6, og for så vidt angår bestyrelsen, henvises der til vedtægternes § 9.
 

Seneste artikler

Højesteretsdom – Andelsboligforeningers anvendelse af almindelige bestemmelser i lejeloven analogt – behov for vedtægtsændring

af adv. Pernille Thrane og adv. Henrik Qwist

Højesteret har i en ny dom fra 25. august 2023 konkluderet, at bestemmelsen i lejelovens § 142, stk. 3, og § 149, stk. 2, ikke kunne anvendes analogt...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Can ChatGPT write a shareholders agreement?

af advokat Niels Ulrik Ottesen

You might be able to get around some things easily with ChatGPT, but can it help with the more complicated documents?

Kan ChatGPT skrive en ejeraftale?

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Du kan måske komme nemt om ved nogen ting med ChatGPT, men kan den hjælpe med de mere komplicerede dokumenter?

Højesteretsdom i Bech Bruun sagen – Advokatansvar

af advokat Bjørn Wittrup

HR har afsagt dom i Bech Bruun (BB) sagen den 20.11.2023 og pålagt BB at betale 400 mio. kr. i erstatning til SKAT. Nedenfor omtales dommen nærmere og...

Nye regler om konkurskarantæne er på vej i 2024

af advokat Bjørn Wittrup

Der er en revision af reglerne om konkurskarantæne på vej i 2024. I artiklen redegøres der nærmere for ændringerne, der forventes vedtaget i 1. halvår...