Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft, og en ny normalvedtægt blev udarbejdet, da den eksisterende normalvedtægt fra 2004 på flere områder var forældet. Normalvedtægten har hjemmel i ejerlejlighedslovens § 5 og gælder som udgangspunkt, hvis en ejerforening ikke har en individuelt udarbejdet vedtægt – også kaldet en særvedtægt. Desuden gælder normalvedtægten, hvis nogle forhold ikke er udtømmende reguleret i særvedtægten, idet normalvedtægten så udgør en tilbagefaldsregel.

Det har efter lovændringen vist sig at være problematisk at få tinglyst særvedtægter, idet Tinglysningsretten har indtaget den holdning, at ejerlejlighedslovens § 5, stk. 3 skulle fortolkes meget restriktivt. Bestemmelsen lyder:


En fravigelse af normalvedtægten skal tinglyses på de enkelte ejerlejligheder for at være gyldig mod aftaler om ejendommen (ejerlejligheden) og mod retsforfølgning. Er tinglysning ikke sket, og ekstingveres fravigelsen af normalvedtægten i medfør af tinglysningslovens § 1, stk. 2, bortfalder fravigelsen i forhold til samtlige ejere i ejerforeningen. Tilsvarende gælder, hvor en særvedtægt bortfalder som udækket på tvangsauktion


Praksis har siden lovændringen været, at man ikke kunne få tinglyst en særvedtægt uden at udarbejde en tydelig visning af fravigelser i et særligt kolonnesystem anordnet af Tinglysningsretten, hvilket har medført et stort merarbejde for foreningerne og deres administratorer.

HOMANN Advokater v/Bent-Ove Feldung indledte i 2021 på vegne af en ejerforening, som han var administrator for, et kæremål over en afvisning af tinglysning af en særvedtægt, der var anmeldt uden den formelle procedure anvist af Tinglysningsretten. Man gjorde gældende, at man godt kunne kræve en særvedtægt tinglyst uden at dele den op i mange afsnit og ændre i opstilling m.m. blot for at tydeliggøre, hvor der var afvigelser fra normalvedtægten. Med sin kendelse 10. maj 2022 har Vestre Landsret så bekræftet, at der ikke er hjemmel i Ejerlejlighedslovens § 5, stk. 3 til den krævede ekstrahering af fravigelser og sammenstilling med normalvedtægten for at særvedtægten kan lyses i sin fulde udstrækning.

Kendelsen vedhæftes her: Kendelse af 10. maj 2022 i sag V.L.B-0437-21. Tinglysningsretten har oplyst, at der offentliggøres en ny vejledning snarest.

---oo0oo---

For bistand med tinglysning på specialistniveau og ejendomsadministration, kontakt da hhv. advokat Ulla Zurita og advokat Bent-Ove Feldung, som begge har været en aktiv del af sagen på ejerforeningens side.

Seneste artikler

Højesteretsdom – Andelsboligforeningers anvendelse af almindelige bestemmelser i lejeloven analogt – behov for vedtægtsændring

af adv. Pernille Thrane og adv. Henrik Qwist

Højesteret har i en ny dom fra 25. august 2023 konkluderet, at bestemmelsen i lejelovens § 142, stk. 3, og § 149, stk. 2, ikke kunne anvendes analogt...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Can ChatGPT write a shareholders agreement?

af advokat Niels Ulrik Ottesen

You might be able to get around some things easily with ChatGPT, but can it help with the more complicated documents?

Kan ChatGPT skrive en ejeraftale?

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Du kan måske komme nemt om ved nogen ting med ChatGPT, men kan den hjælpe med de mere komplicerede dokumenter?

Højesteretsdom i Bech Bruun sagen – Advokatansvar

af advokat Bjørn Wittrup

HR har afsagt dom i Bech Bruun (BB) sagen den 20.11.2023 og pålagt BB at betale 400 mio. kr. i erstatning til SKAT. Nedenfor omtales dommen nærmere og...

Nye regler om konkurskarantæne er på vej i 2024

af advokat Bjørn Wittrup

Der er en revision af reglerne om konkurskarantæne på vej i 2024. I artiklen redegøres der nærmere for ændringerne, der forventes vedtaget i 1. halvår...