Tillid, aftaler og brud mellem kunstnere og gallerier

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen skriftlige aftaler, og det er i de fleste tilfælde uproblematisk. Der er ingen juridiske forpligtelser til at indgå en samarbejdsaftale og/eller kommissionsaftale skriftligt. En mundtlig aftale er tilstrækkelig. Men problemer kan opstå, hvis parterne ikke har en fælles forståelse af ansvarsfordeling, rettigheder og i sidste ende opsigelse af forholdet.

Handelsagentloven

En aftale mellem kunstner og gallerist vil i de fleste tilfælde være omfattet af handelsagentloven.
Kendetegnende er, at galleristen selvstændigt og vedvarende har værker til salg på vegne af kunstneren og modtager vederlag/provision herfor. Loven gælder uanset, om der er indgået en mundtlig eller skriftlig aftale. Såfremt der alene er indgået en mundtlig aftale, vil hver af parterne have ret til at få et underskrevet dokument med aftalen.  

Galleristens primære opgave er at foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud, og efter bemyndigelse indgå aftaler om salg. Samtidig skal kunstneren stille værkerne og nødvendige materialer vedrørende disse til rådighed for galleriet.

Opsigelse, varsel, efterprovision

Opsigelse af aftaler forudsætter et vist varsel. Jo længere samarbejdet har varet, jo længere er opsigelsesvarslet. Alternativt kan aftalen indgås for en tidsbegrænset periode og dermed ophøre uden varsel på et bestemt tidspunkt. Det er dog sjældent, tidsbegrænsede aftaler indgås mellem galleri og kunstnere. Når en aftale opsiges, ophører galleriets ret til provision. Det kan imidlertid være galleriets arbejde i aftaleperioden, som har resulteret i et salg af et værk, efter aftalen blev opsagt. Baggrunden for reglerne om efterprovision er, at galleriet skal have vederlag for den indsats, som er ydet uanset, at virkningerne først viser sig på det senere tidspunkt, hvor galleriet ikke længere repræsenterer kunstneren.

Godtgørelse baseret på indsats

Derudover kan et galleri efter aftalens ophør have ret til godtgørelse, såfremt galleriet har etableret ny kundekreds eller en betydelig udvidelse af handlen med den eksisterende kundekreds. Godtgørelse skal være rimelig, herunder tages der hensyn til, om galleriet lider et tab af provision. Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering af parternes forhold, samarbejdets forløb samt brancheforhold og kutymer. Maksimumgodtgørelse svarer til 1 års vederlag baseret på galleriets gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Såfremt forholdet har varet mindre end 5 år beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden. Formålet med reglerne om efterprovision, godtgørelse og erstatning i forbindelse med opsigelse og ophør af samarbejdsaftaler er, at galleriernes indsats for kunstnere er fremadrettet. Der skal altid foretages en konkret vurdering, og det diffuse begreb ”rimelighed” vil spille en stor rolle i vurderingen.

--oooOooo---

Denne artikel indeholder blot et udsnit af konsekvenserne af opsigelse og ophør af samarbejdsaftale mellem galleri og kunstner. Denne artikel udgør ikke juridisk rådgivning og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning. Spørgsmål kan rettes til Homann Advokater.

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…