Tillid, aftaler og brud mellem kunstnere og gallerier

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen skriftlige aftaler, og det er i de fleste tilfælde uproblematisk.

Der er ingen juridiske forpligtelser til at indgå en samarbejdsaftale og/eller kommissionsaftale skriftligt. En mundtlig aftale er tilstrækkelig. Men problemer kan opstå, hvis parterne ikke har en fælles forståelse af ansvarsfordeling, rettigheder og i sidste ende opsigelse af forholdet.

Handelsagentloven

En aftale mellem kunstner og gallerist vil i de fleste tilfælde være omfattet af handelsagentloven.
Kendetegnende er, at galleristen selvstændigt og vedvarende har værker til salg på vegne af kunstneren og modtager vederlag/provision herfor. Loven gælder uanset, om der er indgået en mundtlig eller skriftlig aftale. Såfremt der alene er indgået en mundtlig aftale, vil hver af parterne have ret til at få et underskrevet dokument med aftalen.  

Galleristens primære opgave er at foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud, og efter bemyndigelse indgå aftaler om salg. Samtidig skal kunstneren stille værkerne og nødvendige materialer vedrørende disse til rådighed for galleriet.

Opsigelse, varsel, efterprovision

Opsigelse af aftaler forudsætter et vist varsel. Jo længere samarbejdet har varet, jo længere er opsigelsesvarslet. Alternativt kan aftalen indgås for en tidsbegrænset periode og dermed ophøre uden varsel på et bestemt tidspunkt. Det er dog sjældent, tidsbegrænsede aftaler indgås mellem galleri og kunstnere.

Når en aftale opsiges, ophører galleriets ret til provision. Det kan imidlertid være galleriets arbejde i aftaleperioden, som har resulteret i et salg af et værk, efter aftalen blev opsagt. Baggrunden for reglerne om efterprovision er, at galleriet skal have vederlag for den indsats, som er ydet uanset, at virkningerne først viser sig på det senere tidspunkt, hvor galleriet ikke længere repræsenterer kunstneren.

Godtgørelse baseret på indsats

Derudover kan et galleri efter aftalens ophør have ret til godtgørelse, såfremt galleriet har etableret ny kundekreds eller en betydelig udvidelse af handlen med den eksisterende kundekreds. Godtgørelse skal være rimelig, herunder tages der hensyn til, om galleriet lider et tab af provision.

Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering af parternes forhold, samarbejdets forløb samt brancheforhold og kutymer. Maksimumgodtgørelse svarer til 1 års vederlag baseret på galleriets gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Såfremt forholdet har varet mindre end 5 år beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden.

Formålet med reglerne om efterprovision, godtgørelse og erstatning i forbindelse med opsigelse og ophør af samarbejdsaftaler er, at galleriernes indsats for kunstnere er fremadrettet. Der skal altid foretages en konkret vurdering, og det diffuse begreb ”rimelighed” vil spille en stor rolle i vurderingen.

--oooOooo---

Denne artikel indeholder blot et udsnit af konsekvenserne af opsigelse og ophør af samarbejdsaftale mellem galleri og kunstner. Denne artikel udgør ikke juridisk rådgivning og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning. Spørgsmål kan rettes til Homann Advokater.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...