Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

Opsynsmandens gård

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm. Der henvises i øvrigt til lavets officielle hjemmeside www.saltholm.dk, der indeholder en række praktiske oplysninger om sammensætningen af Saltholmsrettighederne, vedtægter, regnskab, adgang til Saltholm m.v.

Forfatteren af denne artikel er administrator af Saltholmsprotokollen, og det er vigtigt at have for øje, at kun de personer, der står indskrevet i Saltholmsprotokollen som hartkornsejere, er berettigede til at udøve medlemsrettigheder i ejerlavet. Dette fremgår af vedtægternes § 15.

Overgang af Saltholmsrettigheder

Specielt skal købere af fast ejendom, hvortil der er tilknyttet Saltholmshartkorn, være opmærksomme på, at juridiske personer ikke kan overtage Saltholmshartkorn, hvilket fremgår af vedtægternes § 23, stk. 2. I en sådan overdragelsessituation skal det hartkorn, der er tilknyttet ejendom-men, indenfor seks måneder efter, at overdragelsesdokumentet er tinglyst, som udgangspunkt overdrages til Saltholmsejerlauget.

Der kan ske overdragelse af Saltholmshartkorn fra én ejer af fast ejendom på Amager til en anden ejer af fast ejendom på Amager. Der skal søges om tilladelse til overdragelsen hos Saltholmsejerlaugets bestyrelse, og Indenrigsministeriet skal også godkende overdragelsen, før der kan ske tinglysning. Tinglysningen sker i form af en deklaration, som lyses på den ”nye” ejendom og aflyses den ”gamle” ejendom. Dels koster det et tinglysningsgebyr på kr. 1.660,00, og dels er der administrationens omkostninger med kr. 1.500,00 med tillæg af moms.

Ved en persons overdragelse af en fast ejendom – hvor der er tilknyttet Saltholmshartkorn – til en anden person, skal ejerskiftet noteres af administrator. Der skal gives skriftlig underretning om overdragelsen, bilagt fornøden dokumentation i form af købsaftale eller skøde. Sælger og køber opfordres til udtrykkeligt at anføre, at Saltholmshartkornet medfølger i handelen således, at der ikke senere mellem parterne opstår diskussion om, hvorvidt disse rettigheder rent faktisk medfulgte i handelen. Saltholmshartkornet fremgår af den faste ejendoms byrderubrik.

Såfremt der sker overdragelse til Saltholmsejerlauget, foranlediger lavet rettighederne aflyst på overdragerens ejendom. Dette sker ved, at der udfærdiges et dokument til brug for aflysningen, der skal ske på tinglysningskontoret.

Definition af Saltholmsrettighederne/hektarernes fordelingsnøgle

1 tønde=8 skæpper=12 høveder (1152/96)
1 skærppe=4 fjerdingkar=1 48/96 høveder (144/96)
1 fjerdingkar=3 album=0 36/96 høveder
1 album= =0 12/96 høveder

Mindste andel for en Saltholmsrettighed er: ½ høved = 1 fjerdingkar 1 album (0 48/96)

Hvorledes skal der forholdes i dødsboer

Såfremt en hartkornsejer er afgået ved døden, kan boet vælge at sælge rettighederne efter de regler, der gælder ovenfor. Der skal stadigvæk udfærdiges en overdragelsesaftale, og det er selvfølgelig mellem dødsboet og køberen. Der skal videre udfærdiges den allerede nævnte deklaration, således at overgangen af rettighederne kan tinglyses. Administrator får brug for dokumentation for, hvem der råder over dødsboet, og dette sker i form af skifteretsattest og eventuelt skiftefuldmagter, hvis det er et privat skifte. Den førnævnte overdragelsesaftale udfærdiges af parterne selv.

Generalforsamling, regnskab m.v.

Den ordinære generalforsamling i Saltholmsejerlauget afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemmerne indkaldes ikke ved direkte henvendelse, men i form af, at der sker annoncering – med 14 dages varsel – i én eller flere lokalaviser, der udkommer på Amager. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt inden den 1. februar hvert år. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 6, og for så vidt angår bestyrelsen, henvises der til vedtægternes § 9.
 

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.