Forældelse af mangelskrav i byggesager – gælder der altid en 5 årig forældelsesfrist?

Spørgsmålet om hvornår mangelskrav i entrepriseforhold forældes, vil ofte have stor økonomisk betydning for parterne.

Der er mange eksempler på, at bygherrer på grund af 5 års fristen i AB 92 § 36, stk. 1 går ud fra, at de er frit stillet med hensyn til, hvornår de reklamerer over en mangel, blot det sker inden for 5 år fra afleveringen. Dette er imidlertid en misforståelse.

Helt generelt har man som bygherre pligt til at reklamere over for entreprenøren inden rimelig tid, efter at manglerne er eller burde være opdaget, jf. AB 92 § 32, stk. 2. Sker der ikke reklamation inden rimelig tid, kan kravet bortfalde grundet for sen reklamation.

Hertil kommer, at 5 års fristen i AB 92 modificeres af reglerne i forældelsesloven.

5-års reglen i AB 92 § 32, stk. 1  indebærer i korte træk, at entreprenøren i 5 år efter afleveringen af byggeriet har ret og pligt til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen. Endvidere gælder der ved byggearbejder en absolut reklamationsfrist på 5 år regnet fra afleveringen. Ved anlægsarbejder, hvor der er en formodning for, at mangler typisk opstår senere end ved byggearbejder, ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, dvs. at der indtræder forældelse senest efter 10 år, med mindre andet er aftalt, jf. AB 92 § 36, stk. 3.

Ved siden af disse regler i AB 92 gælder forældelsesloven. Efter forældelsesloven forældes et mangelskrav som udgangspunkt 3 år efter afleveringstidspunktet. Hvis bygherren ikke var bekendt med kravet, løber fristen dog først fra det tidspunkt, hvor bygherren fik eller burde have fået kendskab til sit krav. Man kan derfor sige, at der gælder en 3 årig forældelsesfrist for så vidt angår alle kendte mangler.

Hvis bygherren for eksempel konstaterer mangler ved byggeriet på et tidspunkt mellem 1 og 2 år efter afleveringen, kan bygherren ikke – uanset om der allerede er reklameret –  ”gemme” forholdet til 5-års gennemgangen. Da 5-års gennemgangen ligger mere end 3 år ude i fremtiden, vil kravet vil i givet fald bortfalde i medfør af forældelsesloven.

Reklamationen afbryder i sig selv 5-års fristen i AB 92 § 36, stk. 1. Hvis 3-års fristen i forældelsesloven nærmer sig, er en reklamation dog ikke tilstrækkelig. Bygherren bør derudover også tage skridt til at afbryde forældelsesfristen på 3 år.

Efter forældelsesloven afbrydes forældelse ved, at entreprenøren enten anerkender sin forpligtelse, jf. § 15, eller ved at bygherren foretager retlige skridt (typisk anlæg af voldgiftssag) mod entreprenøren, jf. § 16, stk. 1. Også for at undgå at miste sin ret ved længere tids passivitet bør bygherren følge reklamationen op med retlige skridt.

Den absolutte reklamationsfrist på 5 år i AB 92 § 36, stk. 1 indebærer, at mangelskrav i alle tilfælde forældes 5 år efter afleveringen. Reglen er en fravigelse af den  absolutte forældelsesfrist på 10 år i forældelsesloven, men gælder kun i erhvervsforhold. I situationer hvor bygherren er privat forbruger, f.eks. hvis der er tale om et byggeri vedr. den private bolig, kan bygherren derfor også senere end 5 år fra afleveringstidspunktet gøre mangelskrav gældende over entreprenøren (indenfor den absolutte frist på 10 år i forældelsesloven).

Samlet set kan man derfor sige, at den 5-årige reklamationsfrist i AB 92 nok er central at være opmærksom på, men at det ligeledes er vigtigt for især for bygherren at være opmærksom på de modifikationer til reglen der gælder.

--oooOooo---

For eventuelle spørgsmål om denne artikel, byggeri og entreprise kontakt venligst advokat Frederik Bue Johnsen eller advokatfuldmægtig Lasse Bødker Grymer.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...