Aktieløn og skat, særligt med tanke på warrantprogrammer

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give sine medarbejdere denne fordel, er at virksomheden mister de tilsvarende fradrag. Der eksisterede en lignende ordning frem til november 2011, som kaldtes § 7H ordningen efter den paragraf i Ligningsloven, som regulerede den lempeligere beskatning. De nye genindførte regler findes i Ligningsloven § 7P.

I den forbindelse, skal man være opmærksom på følgende forhold.

§ 7P finder anvendelse i ansættelsesforhold, men ikke for bestyrelsesmedlemmer eller konsulenter, som kan omfattes af Ligningsloven § 28. § 28 giver mulighed for at udskyde beskatningstidspunktet ved tildeling af for eksempel tegningsoptioner, men fastholder beskatning som anden løn.

Værdien af aktielønsvederlaget må ikke overstige 10 % af medarbejderens årsløn hvis § 7P skal anvendes. Denne grænse kan være ganske vanskelig at håndtere, da den kræver værdiansættelse af for eksempel en tegningsoption ud fra data som aktiernes volatilitet som beregningsforudsætning ved anvendelse af Black & Scholes modellen. Tidspunktet for hvornår værdiansættelsen foretages, er heller ikke entydigt fastlagt, men som udgangspunkt sker værdiansættelsen senest når enten kursen kendes eller medarbejderen erhverver ubetinget ret.

I praksis ses ofte, at en tegningsoption afregnes med sin værdi kontant.  Udnyttelse af den mulighed vil udløse lønbeskatning, som dog kan undgås for eksempel ved, at medarbejderen selv sælger de pågældende aktier til tredjemand for egen regning og risiko (SKM 2013.132ØLR) og derved fastholder den aftalte § 7P beskatning.

Ophører medarbejderens skattepligt til Danmark, falder muligheden for § 7P beskatning bort. Virksomheden har indberetningspligt for vederlag i form af aktier efter § 7P.

§ 7P omtaler en mulighed for at tilpasse eksisterende aftaler så de opfylder § 7P. Denne mulighed for tilpasning gælder alene aftaler indgået efter 1. juli 2016. Ældre aftaler kan ikke bringes under § 7P ved tilpasninger. Der skal dermed altid introduceres et ny warrantprogram, hvis en virksomhed ønsker at bringe § 7P i spil.

--oooOooo---

For eventuelle spørgsmål om denne artikel, oplysninger om warrantsprogrammer eller fastholdesprogrammer i øvrigt kontakt venligst advokat Niels Ulrik Ottesen eller advokat Thomas Torré-Christiansen.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...