Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab – Men husk at tage skatten i ed!

Som omtalt på vores hjemmeside, i artiklen "Nye regler om anpartshaver- og aktionærlån" af 7. dec. 2016, bliver det lettere lovligt at låne penge i sit selskab fra 1. januar 2017. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt ikke accepteret efter skattereglerne.

Lån er ikke lån, men skattepligtigt udbytte eller løn

Hvis en hovedaktionær eller en person, der er nærtstående, får ydet et lån fra selskabet, er det skattemæssige udgangspunkt, at det ikke er et lån. Det udbetalte beløb er enten skattepligtig løn eller skattepligtigt udbytte. Det gælder, selvom lånet skal tilbagebetales. Se min tidligere artikel "Skat af ulovlige aktionærlån" om emnet fra januar 2013. Her følger et par eksempler på den praksis, der er fremkommet siden disse skrappe skatteregler blev vedtaget. Et lån fra et selskab til hovedaktionær eller nærtstående accepteres kun som et lån rent skattemæssigt, hvis det er ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

SKM 2013.113SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at selskabet, ved salg af fast ejendom til selskabets hovedaktionær, kunne medfinansiere dette med et sælgerpantebrev, uden dette omfattes af reglerne om beskatning af ulovligt anpartshaverlån, uanset sælgerpantebrevet blev ydet på normale markedsvilkår med hensyn til kontant udbetaling, lånets forrentning, afdrag og opsigelsesvilkår m.v. Det var Skatterådets opfattelse, at der ikke var tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition, idet selskabet efter det oplyste ikke sædvanligvis opførte og solgte beboelsesejendomme og i den forbindelse ydede lån ved salget eller i øvrigt ydede lån til køb af fast ejendom. Til denne afgørelse skal bemærkes, at det sælgerpantebrev, der skulle udstedes skyldtes, at kostprisen oversteg handelsværdien, således at det kun var muligt at opnå begrænset realkreditfinansiering i forhold til den overdragelse til kostpris, som kræves iht. skattereglerne. Derfor har synspunktet formentlig været, at selve sælgerpantebrevet eller størrelsen heraf et usædvanligt led i finansieringen af ejendomssalget.

SKM 2014.14-17

Skatterådet bekræftede i et bindende svar, at salg af varer på kredit til hovedaktionær mv. på selskabets almindelige vilkår ved salg til andre kunder opfyldte kravet til at være led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det opståede lån skulle derfor også skattemæssigt behandles som en kredit. Et investeringsselskab kunne ikke yde lån, selvom det også havde en vis form for finansieringsaktivitet, da det kun er pengeinstitutter, der efter bestemmelsen kan yde lån. Det i sagen omhandlede lån var ikke led i salg af varer eller ydelser og dermed ikke ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Rene lån kan dermed kun ydes af pengeinstitutter. Andre selskabers udlån er skattemæssigt løn eller udbytte. 

Sikkerhedsstillelse

Reglerne om lån til hovedaktionærer og nærtstående gælder tilsvarende ved kaution og sikkerhedsstillelse til fordel for denne personkreds.

Regulering af lånet

Hvis der er ydet et lån, der skattemæssigt udgør løn eller udbytte, så er det en god idé at kontakte advokat eller revisor for at sikre, at efterfølgende dispositioner mv. ikke udløser yderligere skattebetaling.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…