Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Fra den 1. september 2017 kan man selv udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fuldmægtige). På baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor man ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives med NemID på tinglysningssystemet: www.tinglysning.dk. Herefter skal fuldmagten bekræftes for en notar ved byretten. Er man fritaget for e-post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Herefter er fuldmagten gyldig oprettet. Den sættes i kraft på følgende måde:

Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til det, kan denne selv bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft.

Fuldmægtigen kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde godtgøres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgiver befinder sig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmægtigen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...