Handicapdiskrimination i forbindelse med afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab

En dansk domstol har for første gang fundet, at der var tale om diskrimination på grund af handicap i forbindelse med et afslag på ansøgning om dansk indfødsret. Dette skete ved Købehavns Byrets afgørelse d. 25. september 2017.

Ansøger havde søgt om dansk statsborgerskab og samtidig hermed fremlagt dokumentation for, at hun som følge af psykisk sygdom ikke kunne lære dansk i det påkrævede omfang, dvs. beståelse af en prøve i Dansk 3, og at hun ikke kunne bestå indfødsretsprøven. Dokumentationen bestod primært af en erklæring fra hendes praktiserende læge afgivet ved hjælp af Integrationsministeriets standardform.

På trods heraf fandt Indfødsretsudvalget, at der ikke var grundlag for at meddele ansøgeren dispensation. Som følge heraf blev hun meddelt afslag på ansøgningen om statsborgerskab.

Under sagens prøvelse ved Københavns Byret tilkendegav Kammeradvokaten på vegne af Integrationsministeriet, at ansøgeren måtte anses for at have dokumenteret den psykiske lidelse, og at hun som følge heraf ikke kunne anses for at kunne opfylde sprogkravet og bestå indfødsretsprøven.

Københavns Byret fandt på det grundlag, at afslaget på statsborgerskab måtte anses for at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN's Handicapkonvention og FN's konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder.

Retten besluttede, at der ikke var grundlag for erstatning, idet retten fandt, at konstateringen af krænkelsen af Danmarks internationale forpligtelser måtte anses for tilstrækkelig kompensation.

--oooOooo---

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen har ekspertise i udlændingeret, herunder i sager om statsborgerskab. For spørgsmål til denne artikel eller for at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten, kan henvendelse rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen.