Ejeraftaler

Denne artikel er lavet til iværksættere og virksomhedsejere som er i færd med at stifte selskab eller indgå på ejeraftale. Den er skrevet især til dem der ikke prøvet det før, men har modet på at skabe et rigtigt startup med et stort potentiale.

Det er nemt og billigt at stifte et selskab. Udfordringen ligger ikke her, den ligger i at få et succesfuldt samarbejde med sine co-foundere, investorer og medarbejdere – til en start. Det skal ejeraftalen bruges til.

Prøv at se et eksempel på en dansksproget ejeraftale i dette link.

Men hvad skal du være opmærksom på? Prøv at springe lidt rundt nedenstående korte leksikon for at undersøge det basale om ejeraftaler, iværksætteri, investorer og selskabsret. Når et ord er markeret i fed, kan du finde det forklaret under dets plads i den alfabetiske ordliste.

A

Aftaler med selskabet

Ejernes aftaler med selskabet bør indgås på markedsvilkår som var man en tredjemand. Det er absolut tilrådeligt, at dokumentere aftalerne og opbevare underskrevne dokumenter. Afvigelser herfra kan medføre betydeligt ansvar hvis selskabet for eksempel likvideres eller går konkurs.

Aktieløn

Se Warrants.

Angels

Se Seedinvestor.
 

B

Bestyrelse

Bestyrelsen antager direktionen og leder selskabet. Et anpartsselskab behøver ikke en bestyrelse, men kan nøjes med en direktion.

C

Catch-up

Beskriver en af flere måder at have likvidationspræference på. Hvis for eksempel B-kapitalandelene har likvidationspræference vil det være godt for A-kapitalandelene at have krav på catch-up, som betyder at A-kapitalandelene stilles lige med B-kapitalandelene i det omfang provenuet fra en Exit strækker til det. Når alle kapitalklasser er stillet lige deles resten af provenuet lige per kapitalandel. Uden catch-up vil B-kapitalandelene få deres investering retur med renter først og derefter deles resten lige uden mulighed for at A-kapitalen kan indhente B-kapitalens fordel.

D

Direktion

Direktionen eller direktøren leder selskabet hvis der ikke er nogen bestyrelse. Hvis der er en bestyrelse, har direktionen ansvaret for den daglige ledelse.

E

Ejeraftale

Når man laver den første ejeraftale kommer der mange spørgsmål frem. Primært handler det om at sætte en aftale op som sikrer, at grundlæggerne – Founders -  af virksomheden kan realisere visionen for selskabet. En vision kunne for eksempel være, at skabe en banebrydende teknologi, bevise dens virkningsevne, bevise dens efterspørgsel i markedet og herefter bygge på den forretningsmæssige succes eventuelt ved et industrielt salg når og hvis det rette tidspunkt indtræder. Frem til dette tidspunkt kan der tages kapital ind i virksomheden fra FFF, Seedinvestorer eller VC’s afhængigt af hvilket investeringsstadie man er i. Ejeraftalen tilpasses typisk ved tillæg når der tages nye investorer ind.

Ejerlån

Et ejerlån foreligger når en ejer låner penge af selskabet for eksempel fordi ejeren ikke får hævninger klassificeret som hverken udbytte eller løn. Ejerlån er i teorien muligt på markedsvilkår og under en række skrappe betingelser. I praksis skal ejerlån undgås i alle almindeligt forekommende situationer. SKAT behandler ejerlån meget ugunstigt og etableringen er oftest kriminel og dermed strafbelagt.

Exit

Salg af typisk hele virksomheden til én køber hvorved den forventede upside forhåbentligt viser sig.

F

FFF

De tre F’er er Friends, Family og Fools. Ofte inviterer founderne deres venner, familie og andet fæ ind i ejerkredsen til en lav kurs, men dog mere end den krone (parikurs) som founders typisk slipper med. FFF er tit de første investorer i en iværksættervirksomhed.

Forkøbsret

Medejernes ret til at købe kapitalandele forud for et eventuelt salg til tredjemand. Ikke at forveksle med en køberet, som kun sjældent ses i ejeraftaler udenfor tilfælde af ejerens død, skilsmisse, misligholdelse, konkurs og lignende.

Founders

En founder er en grundlægger eller stifter af et startup. Ofte ses et encifret antal foundere og de tegner typisk til parikurs. En founder skyder typisk ikke penge ind, da han bidrager med al sin tid og al sin viden.

G

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Her vælges ledelsen, årsrapporten godkendes og vedtægten ændres. På generalforsamlingen skal vedtægten og selskabsloven følges. Det er dirigentens pligt at se til dette. Ejeraftaler forpligter ikke generalforsamlingen, men er fuldt gældende mellem ejerne som har indgået ejeraftalen.

Grundlægger

Se Founder.

H

 

I - J

Immaterielle Rettigheder

Se proprietære rettigheder.

Industrielt salg

Industrielt salg af en virksomhed foreligger når virksomheden sælges til en køber med industrielt frem for finansielt formål. Køber kan typisk se et strategisk sigte med sit opkøb. Hvis den solgte virksomhed for eksempel omsatte for 1 mio. kr. om året indenfor en niche med proprietære rettigheder tilhørende virksomheden, vil virksomheden måske kunne vokse med 20 % om året i kraft af sin banebrydende proprietære teknologi. Køber derimod kan omsætte for 100 mio. kr. i denne niche og mener også at den spændende proprietære teknologi kan give en årlig omsætningsvækst på 20 %. For køber har virksomheden en kapitaliseret forventet værdi ud fra en årlig vækst på 20 mio. kr. per år eller 100 gange mere end virksomheden kan realisere ved egen kraft. Virksomheden er meget mere værd i hænderne på køber og derfor kan køber tilbyde en betydelig pris for virksomheden.

K

Kapitalandel

En kapitalandel kan være en aktie i et A/S, en anpart i et ApS eller en kapitalandel i et IVS. Den skal have en stykstørrelse, som ofte er 1 kr. nominelt. Hvis et ApS har 50.000 kr. i selskabskapital delt i 50.000 anparter a 1 kr. nominelt, da vil der være 50.000 kapitalandele at købe og sælge. Sælges en kapitalandel i dette eksempel for 200 kr., er kursen på selskabets anparter 20.000 kr. per 100 nominelt. På virk.dk skal man angive alle kurser per 100 nominelt.

Konkurrenceklausuler

Typisk kun pålagt nøglepersoner, som kan være højt placerede specialister herunder foundere. Skal forhindre at nøglepersonen forlader selskabet og starter eller lader sig ansætte hos en konkurrent.

Konvertible Gældsbreve

Konvertible gældsbrev er lån til virksomheden, som senere kan gøres til kapitalandele. Ligesom warrants skal de indføjes i vedtægten ved en generalforsamlingsbeslutning. Omdannelsen fra lån til kapitalandele bør så vidt muligt defineres på parametre som

  • tid: hvornår skal omdannelsen ske, for eksempel en bestemt dato eller begivenhed som kunne være næste gang der investeres mere end et fastsat beløb.
  • kurs: til hvilken kurs skal kapitalandelene veksles
  • pligt eller ret: har långiver pligt til konvertering eller har selskabet

L

Likvidationspræference

Investorer forlanger jævnligt, at de skal have deres kontante investering med tillæg af rente udbetalt først i tilfælde af Exit. Det er vigtigt at tage stilling til om øvrige ejere herefter har krav på catch-up.

M

Medsalgspligt og ret (Drag along og Tag along)

Er normalt forekommende i ejeraftaler. Det er vigtigt at få aftalt hvem der kan trække hvem med i et salg af alle kapitalandele – Drag along. Pligten afspejles af en ret til at få sine kapitalandele solgt med – Tag along.

Misligholdelse

Misligholdelse af en ejeraftale kan have mange konsekvenser, men typisk ikke, at man slipper ud af aftalen. Ofte ses krav om erstatning og pligtmæssigt salg af kapitalandele til aftalte lavere kurser.

N

Nøglerpersoner (key men)

Nøglepersoner er afgørende for at selskabet lykkes med sin forretningsplan. Andre nøglepersoner og investorer vil derfor forsøge at fastholde nøglepersoner i selskabet ved hjælp af aftaler om at nøglepersonen skal af med sine kapitalandele til en lav kurs hvis nøglepersonen forlader projektet og dermed bringe alles succes i fare.

O

Opsigelse

Ejeraftaler er typisk uopsigelige, da de ellers nemt kan forlanges genforhandlet.

Optioner

En Option er som en warrant med den forskel at optionen gives til en kapitalandel som er udstedt; dette i modsætning til en warrant, som giver ret til at tegne en kapitalandel i fremtiden. Optionen er en ret, men ikke en pligt, til at blive ejer af en kapitalandel. En option giver således ejeren en del af upside i en iværksættervirksomhed. Optioner kan anvendes til medarbejdere nogenlunde som warrants og det vil typisk være på de samme skattemæssige vilkår for en modtager der er medarbejder.

P

Parikurs

Parikurs er kurs 100 per 100 kr. nominelt. Hvis kapitalandelene er i styk størrelse af 1. kr. koster en andel til kurs 100 således 1 kr.

Pre- og post money

Se også udvandet basis. Hvis iværksætteren siger til en potentiel ny investor, at virksomheden er 10 mio. kr. værd og at en investering på 2 mio. kr. kontant giver 20 % af virksomheden, så vil investor forlange at der udstedes 250 nye kapitalandele for hver 1.000 der findes allerede. De fleste iværksættere tænker umiddelbart, at tallet skal være 200. Virksomheden er 10 mio. kr .værd pre-money og 12 mio. kr. post-money hvis der udstedes 200 nye andele. Hvis der udstedes 250 nye andele, er virksomheden 8 mio. kr. værd pre-money og 10 mio. kr. post-money:

Kapital-
andele før
Kapital-
andele efter
Pre-moneyPost-moneyInvestor
ejerandel
1.0001.20010 mio. kr.12 mio. kr.16,67 %
1.0001.2508 mio. kr.10 mio. kr.20,00%

 

Proprietære rettigheder

Hvis et startup for alvor skal blive penge værd, må det have proprietære rettigheder, så virksomhedens succes ikke bare kan eftergøres. Det vil typisk sige en samling af en eller flere immaterielle rettigheder som for eksempel patenter, software, varemærker, designs, brugsmodeller, know-how og lignende. Rettighederne beskyttes ved hjælp af for eksempel hemmeligholdelse (typisk for software og know how) eller registrering (patent, varemærker og brugsmodeller).

R

Reel Ejer

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab. Virksomhederne skal indhente oplysninger om personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden og om hvilke rettigheder, de har. På baggrund heraf skal virksomhederne foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Revision

Små selskaber kan i vidt omfang fravælge revision og spare penge. Ofte kan det anbefales at have en revisor til at opstille en årsrapport.

S

Seedinvestor

En Seedinvestor (Angel) er mere professionel end en investor fra FFF kredsen. Seedinvestorer spænder vidt og kan ligne små VC investorer eller være privatpersoner med formue nok til at investere seed kapital i startups.

T

Tegningsregel

Tegningsreglen fastsætter hvem der skal skrive under for, at selskabet er forpligtet i alle tilfælde. En direktør kan uanset tegningsreglen skrive under og forpligte selskabet i kraft af stillingsfuldmagt som omfatter daglige forretningsmæssige handlinger.

Tegningsret

Se Warrant.

U

Udbytter

Ejerne kan under den løbende drift hente afkast hjem ved at lade selskabet udlodde udbytte når der er frie reserver til det. Frie reserver opstår ved akkumulerede overskud.

Udvandet basis

Se også Pre- og post money. Hvis virksomheden har udstedt warrants eller konvertible gældsbreve for måske 1 mio. kr. til en kurs der giver 100 nye kapitalandele, vil der på denne måde være reserverede kapitalandele til senere udstedelse. Hvis disse reserverede kapitalandele medregnes vil der være tale om en beregning på fuldt udvandet basis. Investorer vil typisk forlange, at en tilbudt ejerandel skal beregnes på fuldt udvandet basis. Founders vil typisk indvende, at de jo ikke ved om der nogen sinde sker udstedelse af alle reserverede kapitalandele. For eksempel: Virksomheden er 8 mio. kr. værd pre-money. Investor skal eje 20 % for 2 mio. kr.: Investors kurs falder fra 8.000 til 7.273 hvis fuldt udvandet basis accepteres.

 Kapital-
andele før
Kapital-
andele efter
Pre-moneyPost-moneyInvestor ejerandelKurs pr. kapital-
andel
Ikke-udvandet:1.0001.2508 mio. kr.10 mio. kr.20,00 %8.000
Fuldt Udvandet1.1001.3758 mio. kr.10 mio. kr.20,00%7.273

 

Upside

Den gevinst founders og investorer håber på, ved et senere salg af iværksættervirksomheden.

V W

Warrants

Warrants giver en del af upside i en iværksættervirksomhed til medarbejdere der ansættes efter de første investeringsrunder er gennemført og kursværdien har nået et niveau, der gør det mindre attraktivt at købe eller tegne kapitalandele med det samme. Medarbejderen har ikke råd til at betale markedsværdien og selskabet kan ikke forære værdifulde kapitalandele til medarbejderen uden at dette straks udløser beskatning som personlig indkomst. Warrants kan gives uden at udløse skat her og nu, hvis det gøres på den rigtige måde. En Warrant er i hovedsagen det samme som en tegningsret. Ligesom konvertible gældsbreve, skal warrants indføjes i vedtægten ved en generalforsamlingsbeslutning.

VC investor

En VC investor er typisk større og investerer mere end en Seedinvestor. En VC har ansat dygtige specialister og deres løn tjenes ikke hjem hvis der investeres i mange små startups. En ofte hørt tommelfingeregel er, at der skal investeres mindst 10 mio. kr. for en ejerandel på 20-40 % med udsigt til en gevinst på faktor 10 (1.000 %) før en VC ser nærmere på en case.

--oooOooo---

Hvis du har brug for juridisk bistand/rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Ulrik Ottesennuo@remove-this.homannlaw.dk eller på telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.