Nyt lovforslag om dansk skattepligt

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget. Der kan naturligvis fremkomme ændringer, inden forslaget bliver fremsat og frem til vedtagelse i Folketinget. De nye regler skal træde i kraft pr. 1. januar 2019. Efter de nuværende regler er en person fuldt skattepligtig til Danmark:
  1. hvis der er bopæl – normalt forstået som helårsbolig til rådighed - i Danmark. Den fulde skattepligt indtræder, når personen tager ophold her i landet, som ikke er kortvarigt ophold (under 180 dage og samlet max 90 dage) på grund af ferie eller lignende
  2. hvis personen opholder sig i Danmark i mere end 6 mdr. over en 12 mdrs. periode
Forslaget ændrer kun ved skattepligt efter nr. 1, på grund af bopæl i Danmark. Opholdsreglen efter 2. gælder fortsat.

Fuld skattepligt indtræder

Ifølge forslaget bliver en person fuldt skattepligtig til Danmark under følgende betingelser:
  1. Bopæl i Danmark og
  2. ophold i mere end 90 dage

Ad 1)

Bopæl er efter lovforslaget:rådighed over bolig, der er egnet til helårsbeboelse. Forslagets boligbegreb er meget vidtgående, idet det dækker over helårsboliger, sommerhuse, ejendomme uden bopælspligt, hotelværelser, hotellejligheder, mobilhomes og campingvogne. Desuden er det anvendte rådighedsbegreb meget bredt, idet det dækker både over huse eller lejligheder, personen eller dennes ægtefælle eller samlever ejer eller lejer, samt over venner og bekendes, kærestes, forældres boliger, sommerhuse mv., som personen anses at have til rådighed. Kortvarig rådighed over bolig, dvs. under 2 mdr.s rådighed vil ikke medføre bopæl. Det meget vide bolig- og rådighedsbegreb vil formentlig blive kritiseret i forbindelse med høringen, og det vil forhåbentlig føre til en mere afgrænset, klar og rimelig fortolkning af de to begreber.

Ad 2)

Den fulde skattepligt indtræder ved ophold her i landet i mere end 90 dage. Dette gælder dog ikke for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til et andet land. Det vil sige personer, der: ikke beskattes i hjemlandet (fx Dubai og Monaco), eller bliver beskattet i hjemlandet efter et territorialprincip. Disse personer vil blive fuldt skattepligtige til Danmark fra første dag, de tager ophold her, hvis de har rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse. Opholdsreglen medregner ethvert ophold i Danmark uanset længde, dvs. også brudte døgn og ophold uden overnatning i Danmark medregnes som hidtil. Overskrider opholdet hhv. 90 eller 0 dage indtræder den fulde skattepligt fra opholdets begyndelse. En person, der er udstationeret og har bopæl i Dubai kan fx ikke uden at blive fuldt skattepligtig opholde sig 1 dag i Danmark og samtidig have rådighed over en bolig her i landet, der er egnet til helårsbeboelse, jf. boligbegrebet og rådighedsbegrebet. For personer, der kan opholde sig her i op til 90 dage, er det uden betydning, om personen udfører arbejde i Danmark eller holder ferie. De 90 dage er dermed en helt objektiv regel, hvilket er en fordel i forhold til den nuværende opholdsregel.

Den fulde skattepligt ophører – fraflytning

Den fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning, når der ikke er rådighed over bolig egnet til helårsbolig. Hvis en person fraflytter Danmark, men bevarer rådigheden over et sommerhus, vil den fulde skattepligt som udgangspunkt være bevaret. Skattepligten ophører dog, når opholdet i Danmark ikke har oversteget 90 dage inden for en 12 måneders periode. Det vil sige, at en person, der opgiver sin helårsbolig i Danmark, men bevarer rådighed over et sommerhus, tidligst har opgivet sin fulde skattepligt 12 måneder efter fraflytningen. Denne regel vil dog ikke komme til at gælde for personer, der flytter til lande, hvor de ikke bliver fuldt skattepligtige, som anført i lovforslaget. Forslaget vil medføre skattepligt for personer, der er bosiddende i lande uden indkomstbeskatning, hvis de råder over en bolig her i landet og opholder sig her i 1 dag. Den fulde skattepligt ophører først på det tidspunkt, hvor der ikke længere er en bolig til rådighed her i landet. Såfremt man flytter til eksempelvis Monaco eller Dubai og beholder rådighed over sit sommerhus her i Danmark, vil man efter fraflytningen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Det samme gælder som udgangspunkt for personer, der i hjemlandet bliver territorialbeskattet, dvs. kun bliver beskattet af indkomst fra kilder og formue i landet. Danmark vil imidlertid ofte have en dobbeltbeskatningsoverenskomst med sådanne lande, og efter disse skal det vurderes, hvor personen har skattemæssigt hjemsted, hvis både Danmark og det andet land anser personen for fuldt skattepligtig. Det må formodes, at Danmark vil respektere de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, således at stærkere tilknytning til det pågældende land efter overenskomstens retningslinjer vil medføre, at Danmark må afgive den fulde beskatningsret til dette land og acceptere status som kildeland. Forslagets bemærkninger er dog meget uklare på dette punkt.

Overgangsregler – Frankrig og Spanien

For personer, der er født før d. 1. januar 1954, som den 1. juli 2018 har rådighed over en bolig i Frankrig eller Spanien, og som den 1. januar 2019 er fuldt skattepligtig i henholdsvis Frankrig eller Spanien (globalindkomstbeskattet) samtidig med, at de har bopæl i Danmark efter forslagets regler, kan opholde sig i Danmark i op til 180 dage i stedet for de 90 dage uden fuld skattepligt, så længe rådighed over den samme bolig i Frankrig henholdsvis Spanien opretholdes.

Overgangsregler – Sommerhusejere

Personer, der d. 1. juli 2018 har rådighed over et sommerhus (vurderet som sommerhus), der er egnet til helårsbeboelse, og som den 1. januar 2019 ikke er bosiddende i et land, hvor de globalindkomstbeskattes, kan bevare rådigheden over sommerhuset uden indtræden af fuld skattepligt, hvis ophold i Danmark ikke overstiger de 90 dage over en 12 mdr.s periode. Sommerhuset må ikke have været anvendt til helårsbeboelse (efter pensionistreglen) efter d. 30. juni 2018 af personen selv, ægtefælle eller samlever, og personen må ikke have rådighed over andre boliger. Disse skal følgelig afhændes inden 1. januar 2019, hvis sommerhuset skal kunne benyttes uden at fremkalde fuld skattepligt til Danmark. Det bemærkes, at overgangsreglen kun gælder for sommerhusejere. Har man i stedet rådighed over en ejendom uden bopælspligt og er bosat i et land, hvor man ikke er underlagt globalindkomstbeskatning, vil man blive fuldt skattepligtig til Danmark fra første dag, man tager ophold her.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Marianne Sigetty eller advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…