Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som anført i min tidligere artikel af 19. september 2018 indkaldte Erhvervsministeren til politiske forhandlinger om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber. Dette har nu resulteret i, at Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette meddeler Erhvervsministeriet i dag. Aftalen er indgået som led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Man har hidtil kunnet stifte et IVS med en kapital på kr. 1,00, hvilket har ført til, at man i selskabsform kunne optage gæld og derefter løbe fra regningen, uden selv at miste en større formue. Der har vist sig mange problemer med skatte- og afgiftsrestancer, ligesom mange selskaber tvangsopløses på statens regning. Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal indenfor 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr. Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber, således at kravet bliver på niveau med de øvrige nordiske lande. Der fremsættes et lovforslag i dag og de nye regler vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

De nye regler om konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.